Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 85

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Bruk eller skift kun ut ledninger for
u
dette produktet som stemmer
overens med produsentens
informasjoner. Ta kontakt med
Service Center for å gjøre dette.
Ta aldri i støpselet med våte hender.
u
Ikke kjør over, press eller dra i strøm-
u
eller skjøteledningen, ellers kan den
ta skade. Beskytt ledningen mot
varme, olje og skarpe kanter.
Skjøteledningen må ha det
u
tverrsnittet som er angitt i
bruksanvisningen og må være
vannsprutbeskyttet.
Stikkforbindelsen må ikke ligge i
vannet.
Elektrisk sikkerhet
OBS! Før vedlikeholds- eller
rengjøringsarbeider
utføres, må du slå av
produktet og trekke ut støpselet.
Det samme gjelder hvis
strømledningen er skadet, kuttet
eller floket.
Motorvern er installert! Motoren
u
er utstyrt med en
overlastbeskyttelse. Hvis motoren
stanser, må den avkjøles i noen
minutter før du starter den igjen.
Trekk støpselet straks ut av
u
stikkontakten, hvis ledningen
skades i løpet av arbeidet. DU MÅ
IKKE BERØRE DEN SKADEDE
LEDNINGEN FØR DU HAR
TRUKKET UT STØPSELET.
Bosch Power Tools
Produktet er til sikkerhet
dobbeltisolert og trenger ingen
jording. Driftsspenningen er 230 V AC,
50 Hz ( for ikke-EU-land også 220 V
eller 240 V). Bruk kun godkjente
skjøteledninger. Informasjoner får du
av ditt autoriserte serviceverksted.
Bruk for å øke sikkerheten en
jordfeilbryter (RCD) med en feilstrøm
på maksimal 30 mA. Denne
jordfeilbryteren skal kontrolleres før
hver bruk.
Hold nett- og skjøtekabler borte fra
bevegelige deler og unngå enhver
skade på kablene for å unngå kontakt
med strømledende deler.
Ledningsforbindelser (nettstøpsel og
stikkontakter) bør være tørre og ikke
ligge på bakken.
Nett- og skjøtekabler skal regelmessig
kontrolleres for tegn på skader og må
bare brukes i feilfri tilstand.
Når nettkabelen til produktet er
skadet, må den bare repareres av et
autorisert Bosch-verksted. Bruk kun
godkjente skjøteledninger.
Bruk bare skjøtekabler, kabler,
ledninger og kabeltromler som er i
samsvar med EN 61242/IEC 61242
eller IEC 60884-2-7 og er av type
H05VVV-F eller H05RN-F.
Hvis du vil bruke en skjøtekabel for
drift av produktet, er det nødvendig
med følgende ledertverrsnitt:
– Ledertversnitt 1,25 mm
2
1,5 mm
Norsk | 85
2
eller
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents