Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 152

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
152 | Magyar
Szimptóma
Lehetséges ok
A termék nem működik A komponensek nincsenek helyesen felszerelve, a
biztonsági reteszelés aktiválásra került
Hálózati feszültség hiányzik
A dugaszoló aljzat hibás
A hosszabbító kábel megrongálódott
A biztosíték leoldott
A motorvédelem kioldott
A termék csak megsza-
A hosszabbító kábel megrongálódott
kításokkal működik
A termék belső vezetékei meghibásodtak
A be-/kikapcsoló meghibásodott
A motorvédelem kioldott
Erős rezgések/zajok
A termék meghibásodott vagy leblokkolt
A termék nem fúj / nem
A fúvóka / a szívócső eldugult
szív
A fúvókát / a szívócsö-
Hibás szerelés
vet nem sikerül felsze-
relni
Az elszívási erő csök-
A felfogó zsák megtelt
ken
A felfogó zsák csatlakozócsonkja leblokkolt
A fúvóberendezést / a ventilátorlapátot a szeny-
nyezés leblokkolta.
Sípoló hang a szívócső-
A fúvóberendezést / a ventilátorlapátot a szeny-
ben
nyezés leblokkolta.
A kerti kisgép nem fúj
A fúvóberendezés leblokkolt
A változtatható sebes-
Komponenshiba
ség nem működik
Karbantartás és szerviz
Karbantartás, tisztítás és tárolás (lásd az P és Q
ábrát)
A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki
u
a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
A terméket tartsa tisztán, hogy jól és biztonságosan
u
dolgozhasson.
Az optimális használat biztosítására minden használat után
tisztítsa meg a ventilátort és a ventilátor körüli területet.
Tartsa mindig tisztán a terméket és annak szellőzőnyílásait,
hogy jól és biztonságosan dolgozhasson.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Hibaelhárítás
Lásd "Szerelés". Ellenőrizze, hogy a szívócső és a
védőburkolat (lombfúvó üzemmód) vagy a szívó-
cső és a felfogózsák (lombelszívó üzemmód) tel-
jesen fel van-e szerelve, kattanások hallhatók.
Ellenőrizze és kapcsolja be.
Használjon egy másik dugaszolóaljzatot.
A kábelt vizsgálja meg, és ha megrongálódott,
cserélje ki.
Cserélje ki a biztosítékot.
Hagyja lehűlni a motort és ellenőrizze, hogy a fú-
vóberendezés be van-e akadva.
A kábelt vizsgálja meg, és ha megrongálódott,
cserélje ki.
Keressen fel egy vevőszolgálatot.
Keressen fel egy vevőszolgálatot.
Hagyja lehűlni a motort és ellenőrizze, hogy a fú-
vóberendezés be van-e akadva.
Ellenőrizze a ventillátor területét, nincs-e elszeny-
nyeződve és szükség esetén tisztítsa meg. Fordul-
jon egy vevőszolgálathoz, ha ez nem vezet ered-
ményre.
Tisztítsa ki a fúvókát / a szívócsövet.
Lásd "Szerelés".
Ürítse ki a felfogó zsákot.
Szabadítsa ki a felfogó zsák csatlakozócsonkját.
Ellenőrizze a ventilátor területét, nincs-e elszeny-
nyeződve és szükség esetén tisztítsa meg.
Tisztítsa meg a fúvóberendezést / a ventilátorla-
pátot. Lásd "Karbantartás".
Tisztítsa meg a fúvóberendezést / a ventilátorla-
pátot. Lásd "Karbantartás".
Kapcsolja ki a terméket és távolítsa el a blokkolást
(viseljen védő kesztyűt).
Keressen fel egy vevőszolgálatot.
A termékről vagy a felfogó zsákról a szennyeződéseket egy
nedves kendővel vagy egy kemény kefével távolítsa el.
Sohase locsolja le vízzel a terméket.
Sohase mártsa vízbe a terméket.
A terméket egy biztonságos, száraz, és gyerekek által el nem
érhető helyen tárolja.
Ne tegyen más tárgyakat a termékre.
Gondoskodjon arról, hogy minden anya, csap és csavar szo-
rosan meg legyen húzva, hogy biztonságosan lehessen a ter-
mékkel dolgozni.
Rendszeresen ellenőrizze a felfogó zsák elhasználódását és
kopását.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents