Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 177

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
мен вибрациялардың өсіп
күшейтілуіне апара алады.
Сору модусында бұйымның
u
тағайындалған қолдану
шеңберінде қарастырылған шөп,
жапырақтар мен бақ қалдықтарына
кірмейтін басқа да заттар сорылып
қалуы мүмкін.
Бұтақтар, әйнек сынықтары,
металл бөлшектері мен тастар
сияқты қатты заттарды
сорғызбаңыз.
Бұйымның зақымданып бұзылған
u
қалыпта болған айдағышы немесе
тұрқысы (жоңқалар, жарықтар,
кертіктер) серпіліп шашылатын
заттар арқылы пайда бола алатын
жарақаттанулардың қауібін
арттырады. Бұйым тұрқысы
немесе үрлегіш бөлшегі
зақымданып қалған жағдайда
Bosch компаниясының жедел
телефон желісіне хабарласыңыз.
Сирек кездерде (мысалы, ыстық,
u
құрғақ жұмыс жағдайларда ұзақ
уақыт бойы қолданғанда) ауа
сорғыштың вакуумы арқылы
электрстатикалық электрленуі
пайда болып, электр бұйыммен
түйісіп қалғанда сезінуі мүмкін.
Төменгі жағдайларда электр
айырын электр розеткасынан
шығару керек:
– электр бұйымды қалдырып
кетуіңіз керек болып қалғанда
әрқашан
Bosch Power Tools
– электр бұйымды тексергеніңізде,
оқшаулауды жойып
жатқаныңызда немесе электр
бұйым бойынша жұмыстарды
өткізгеніңізде
– электр бұйым бөгде денелермен
соғылғып қалғанда. Электр
бұйымында бұзылған жерлерінің
бар не жоқ болуын ұзатпай
тексеріп алып,
– егер электр бұйым қалыптағыдай
емес дірілдей бастаса (дереу
тексеріңіз), керек болса,
жөндетіңіз
Электр тоқ жүйесіне қосу
Тоқ көзінің кернеуі электр
u
бұйымның зауыттық
тақташасындағы мәндеріне сай
болуы тиіс.
Осы электр бұйымды тек қана
u
30 мА дифференциалдық
қорғаныстың автоматты айырғышы
арқылы қауіпсіздірілінген электр
розеткасына қосуыңыз лазым.
Осы электр бұйым үшін тек қана
u
шығарушы мәліметтеріне сай
болатын желіге қосу сымдарын
қолданыңыз немесе
ауыстыртыңыз. Осы жұмыстарды
өткіздіру үшін Техникалық қызмет
көрсету орталығына жүгініңіз.
Кабель ашасын ешқашан ылғалды
u
қолмен ұстамаңыз.
Тоқ беру жүйесіне қосу кабелі
u
немесе біріктіруші кабелінің
үстінен басып жүрмеңіз, оны
жаншып кетпеңіз немесе оны ұстап
Қазақ | 177
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents