Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 194

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
194 | Български
Внимавайте намиращи се
наблизо лица да не бъдат на-
ранени от отхвърчащи пар-
ченца.
Предупреждение: Когато
градинският електроинстру-
мент работи, стойте на безо-
пасно разстояние от него.
Въртящо се витло на турби-
на. Не поставяйте ръцете и
краката си и внимавайте
дълга коса или широки дрехи да не
попадат в отворите на корпуса, дока-
то градинският електроинструмент
работи.
Не поставяйте ръцете и кра-
ката си или широки дрехи в
отворите на корпуса, докато
градинският електроинструмент ра-
боти.
Внимавайте намиращи се
наблизо лица да не бъдат на-
ранени от отхвърчащи тела
вследствие на работата с
градинския електроинстру-
мент. Дръжте други лица на безопас-
но разстояние от градинския инстру-
мент.
Работете с шумозаглушите-
ли (антифони) и предпазни
очила.
Не използвайте градинския
електроинструмент при
дъжд; не го излагайте на
дъжд.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Преди да извършвате наст-
ройки, техническо обслуж-
ване, преди почистване, ако
захранващият кабел се усу-
че, бъде прерязан или пов-
реден, както и когато оставяте без
надзор машината, я изключвайте и
изваждайте щепсела от контакта.
Преди да допирате градинс-
кия електроинструмент, из-
чакайте всичките му под-
вижни елементи да спрат да се дви-
жат. След изключване на електрод-
вигателя турбината продължава да
се върти известно време по инерция
и може да предизвика наранявания.
Ползвайте градинския елек-
троинструмент само в пред-
видената за съответната
дейност позиция. Градинс-
кият електроинструмент не
е предназначен да работи
наобратно в режим на засмукване на
шума.
Обслужване
В никакъв случай не допускайте с
u
този градински електроинструмент
да работят деца или лица, незапоз-
нати с указанията за работа с него.
Възможно е национални норматив-
ни документи да ограничават въз-
растта на работещия с градинския
електроинструмент. Когато елект-
роинструментът не се използва, го
съхранявайте на места, недостъп-
ни за деца.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents