Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 224

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
224 | Slovenščina
zavarovana s tokovno zaščitnim
stikalom 30 mA (FI-stikalo).
Uporabite ali nadomestite za ta
u
izdelek izključno omrežne priključke,
ki se ujemajo s podatki proizvajalca.
Prosimo, da se v ta namen obrnite na
naš servisni center.
Omrežnega vtiča se nikoli ne
u
dotaknite z mokrimi rokami.
Ne smete peljati preko omrežnega
u
priključka, ne smete ga stiskati ali
vlačiti za njega, saj bi ga lahko
poškodovali. Zaščitite kabel pred
vročino, oljem in ostrimi robovi.
Prerez podaljševalnega kabla mora
u
ustrezati meram, ki so navedeni v
navodilu za uporabo ter mora biti
zaščiten pred škropljenjem. Vtična
povezava ne sme ležati v vodi.
Električna varnost
Pozor! Pred opravili
vzdrževanja ali čiščenja
izklopite izdelek in izvlecite
omrežni vtič. Enako storite v
primeru, ko je omrežni kabel
poškodovan, narezan ali zamotan.
Zaščita motorja je instalirana!
u
Motor je opremljen s
preobremenitveno zaščito. Če se
motor ustavi, pustite, da se pred
ponovnim zagonom za nekaj minut
ohladi.
Takoj izvlecite omrežni vtič iz
u
vtičnice v primeru, če se kabel
med delom poškoduje. NE
DOTIKAJTE SE POŠKODOVANEGA
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
KABLA PRED IZVLEKOM
OMREŽNEGA VTIČA.
Izdelek je v varnostne namene zaščitno
izoliran in ne potrebuje ozemljitve.
Omrežna napetost znaša 230 V AC,
50 Hz (za nečlanice EU tudi 220 V ali
240 V). Uporabite le dovoljene
podaljševalne kable. Informacije
dobite pri pooblaščenem servisu.
Za povečanje varnosti uporabite FI-
stikalo (RCD) z okvarnim tokom maks.
30 mA. To FI-stikalo morate pred
vsako uporabo preveriti.
Poskrbeti morate za to, da se omrežni
in podaljševalni kabli ne bodo nahajali
v bližini gibljivih delov in preprečite
vsako poškodovanje omrežnih kablov,
saj tako posledično preprečite stik z
deli, ki so pod napetostjo.
Priključna mesta kablov (omrežni vtiči
in vtičnice) morajo biti suha in ne
smejo ležati na tleh.
Omrežne in podaljševalne kable
morate redno pregledovati glede na
znake poškodb in jih smete uporabljati
le v brezhibnem stanju.
Če je omrežni kabel izdelka
poškodovan, ga sme popraviti le
pooblaščena servisna delavnica
Bosch. Uporabljajte le dovoljene
kabelske podaljške.
Uporabite izkjlučno podaljševalne
kable, kable, vodnike in kabelske
bobne , ki ustrezajo EN 61242/IEC
61242 ali IEC 60884-2-7, tip
H05VVV-F ali H05RN-F.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents