Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 138

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
138 | Slovenčina
Poškodený ventilátor alebo vonkajší
u
obal (odreniny, trhliny, ryhy) zvyšujú
riziko poranenia odletujúcimi cudzí-
mi telesami. V prípade poškodenia
vonkajšieho obalu kontaktujte
Bosch-Hotline.
V zriedkavých prípadoch (napr. Pri
u
dlhom používaní v horúcom a
suchom prostredí), môže vznikať ná-
sledkom ventilátorového vákua
elektrostatický náboj, ktorý môže byť
citeľný pri kontakte s výrobkom.
Zástrčku prívodnej šnúry vytiahnite
zo zásuvky:
– vždy vtedy, keď sa od výrobku
vzdialite
– keď výrobok kontrolujete, od-
straňujete blokovanie (upchatie),
alebo na výrobku niečo robíte,
– po kolízii s cudzím predmetom. Ih-
neď výrobok prekontrolujte, či nie
je poškodený, a v prípade potreby
ho dajte do opravy,
– ak začne záhradnícke náradie ne-
zvyčajne vibrovať (okamžite ho
skontrolujte).
Pripojenie na elektrickú sieť
Napätie zdroja prúdu sa musí zhodo-
u
vať s údajmi na typovom štítku nabí-
jačky.
Odporúčame pripájať tento výrobok
u
len na takú elektrickú zásuvku, ktorá
je vybavená ochranným spínačom
pri poruchových prúdoch s hodnotou
30 mA.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Používajte s týmto výrobkom, alebo
u
nahradzujte na ňom len také prívod-
né šnúry, ktoré zodpovedajú údajom
výrobcu. Zverte takúto prácu len au-
torizovanému servisnému stredisku.
Nikdy sa nedotýkajte zástrčky sieťo-
u
vej šnúry mokrými rukami.
Neprechádzajte po prívodnej šnúre
u
ani po predlžovacej šnúre motoro-
vým vozidlom, nestláčajte ich nad-
mieru, ani ich neťahajte, pretože by
sa mohli poškodiť. Chráňte sieťovú
šnúru pred horúčavou, olejom a
ostrými hranami.
Predlžovacia šnúra musí mať vodiče
u
s priemerom uvedeným v Návode na
používanie a musí byť v takom vyho-
tovení, aby bola chránená pred
ostrekujúcou vodou. Zástrčkové
spojenie sa nesmie nachádzať vo
vode.
Elektrická bezpečnosť
Pozor! Predtým, ako začne-
te robiť údržbu alebo záh-
radnícke náradie čistiť, vy-
pnite ho a vytiahnite zástrčku
prívodnej šnúry zo zásuvky. To isté
platí v prípade, ak je poškodená,
narezaná alebo zauzlená prívodná
šnúra.
Motorový istič je nainštalovaný!
u
Motor je vybavený ochranou proti
preťaženiu. V takom prípade, keď
sa motor samočinne zastaví,
nechajte ho pred novým spuste-
ním niekoľko minút vychladnúť.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents