Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 67

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
gængeligt for børn, når det ikke er i
brug.
Dette produkt er ikke egnet til at bli-
u
ve brugt af personer (inkl. børn) med
begrænsede fysiske, sensoriske eller
psykiske evner eller manglende erfa-
ring og/eller viden, medmindre de
overvåges af en sikkerhedsansvarlig
person eller modtager instruktioner
fra denne person om, hvordan
produktet skal håndteres. Børn bør
holdes under opsyn for at forhindre,
at de leger med produktet.
Brug aldrig produktet, mens perso-
u
ner, især børn eller kæledyr, er i
nærheden.
Brugeren er ansvarlig for ulykker og
u
skader, der sker på andre menne-
sker eller deres ejendom.
Fremmede personer eller dyr skal
u
under arbejdet opholde sig i en radi-
us på mindst 3 meter væk fra ar-
bejdsområdet. I arbejdsområdet bæ-
rer brugeren ansvaret over for tred-
jemand.
Anvend kun produktet ved dagslys
u
eller godt kunstigt lys.
Brug ikke produktet, hvis du er træt
u
eller syg, har nydt alkohol eller er på-
virket af euforiserende stoffer eller
medicin.
Arbejd ikke med produktet, hvis det
u
er dårligt vejr, især ikke hvis der er
tegn på uvejr.
Sørg altid for at have fast tøj på over-
u
krop og arme, når du bruger dette
produkt
Bosch Power Tools
Brug ikke åbne gummisko eller san-
u
daler, når du bruger produktet. Bær
altid fastsiddende fodtøj og lange
bukser (se Fig. C og L).
Vær opmærksom på, at løst tøj ikke
u
trækkes ind i lufttilførslen, da dette
kan føre til kvæstelser.
Sørg for, at langt hår er bundet sam-
u
men bagud, så det ikke kan trækkes
ind i lufttilførslen, da dette kan føre
til kvæstelser.
Brug kun produktet med monteret
u
dyse eller monteret sugerør.
Inspicer omhyggeligt fladen, der skal
u
bearbejdes, og fjern alle tråde og an-
dre fremmedlegemer.
Kontroller altid tilslutningslednin-
u
gen/forlængerledningen før brug for
beskadigelser og skift den efter be-
hov. Beskyt tilslutningsledningen/
forlængerledningen mod varme, olie
og skarpe kanter.
Ledningen skal altid føres væk fra
u
produktet i bagudgående retning.
Brug aldrig produktet med defekte
u
beskyttelsesskærme, afdækninger
eller uden sikkerhedsanordninger
som f.eks. opsamlerpose.
Kontroller, at alle medleverede greb
u
og beskyttelsesskærme er monteret,
når produktet bruges. Forsøg aldrig
at tage et ufuldstændigt monteret
produkt eller et produkt med ikke til-
ladte modifikationer i brug.
Sørg altid for at stå sikkert og hold al-
u
tid ligevægten, når du arbejder med
produktet.
Dansk | 67
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents