Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 69

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
oplysninger. Kontakt Service Center
for at gøre dette.
Tag aldrig fat omkring netstikket med
u
våde hænder.
Kør ikke hen over ledningen eller for-
u
længerledningen, mas dem ikke og
træk ikke i dem, da de kan blive be-
skadiget. Beskyt ledningen mod var-
me, olie og skarpe kanter.
Forlængerledningen skal være stæn-
u
kvandsbeskyttet og have det tvær-
snit, der er angivet i betjeningsvej-
ledningen. Stikforbindelsen må ikke
ligge i vand.
Elektrisk sikkerhed
Bemærk! Sluk for produktet
og træk netstikket ud, før
det vedligeholdes eller ren-
gøres. Gør det samme, når strøm-
kablet er beskadiget, hvis der er ble-
vet skåret i kablet, eller hvis kablet
har viklet sig sammen.
Et motorværn er installeret! Moto-
u
ren er udstyret med en overbelast-
ningsbeskyttelse. Hvis motoren
stopper, lad den afkøle i et par mi-
nutter, før den startes igen.
Træk straks stikket ud af stikkon-
u
takten, hvis ledningen beskadiges
under arbejdet. BERØR IKKE DEN
BESKADIGEDE LEDNING, FØR DU
HAR TRUKKET STIKKET UD.
Dit produkt er for din egen sikkerheds
skyld beskyttelsesisoleret og har ikke
brug for nogen jordforbindelse. Drifts-
spændingen er 230 V AC, 50 Hz (for
Bosch Power Tools
ikke-EU-lande også 220 V eller 240 V).
Brug kun godkendte forlængerlednin-
ger. Informationer fås på et autoriseret
serviceværksted.
For at øge sikkerheden skal du bruge
et HFI-relæ (FI) (RCD) med en fejl-
strøm på maks. 30 mA. Dette HFI-relæ
(FI) skal altid kontrolles, før havered-
skabet anvendes.
Hold netkablet og forlængerledningen
væk fra bevægelige dele og undgå en-
hver form for beskadigelser af kablet/
ledningen for at undgå kontakt med
spændingsførende dele.
Kabelforbindelser (netstik og stikdå-
ser) skal være tørre og må ikke ligge på
jorden.
Netkablet og forlængerledningen skal
kontrolleres for beskadigelser med re-
gelmæssige mellemrum og må kun be-
nyttes, hvis de er i fejlfri tilstand.
Er produktets netkabel beskadiget, må
det kun repareres på et autoriseret
Bosch-værksted. Brug kun godkendte
forlængerledninger.
Brug kun forlængerledninger, kabler,
ledninger og kabeltromler, der
overholder bestemmelserne i EN
61242/IEC 61242 eller IEC
60884-2-7, og som er af typen
H05VVV-F eller H05RN-F.
Hvis du har brug for en forlængerled-
ning til drift af produktet, skal følgende
ledningstværsnit overholdes:
– Ledningstværsnit 1,25 mm
2
1,5 mm
Dansk | 69
2
eller
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents