Русский - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Vizsgálja felül a terméket és a biztonság érdekében cserélje
ki az elhasználódott vagy megrongálódott alkatrészeket.
Gondoskodjon arról, hogy a cserealkatrészként csak Bosch
gyártmányú alkatrészeket használjanak.
Vevőszolgálat és alkalmazási tanácsadás
A vevőszolgálat a terméke javításával és karbantartásával,
valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdésekre szíve-
sen válaszol. A pótalkatrészekkel kapcsolatos robbantott áb-
rák és egyéb információk a következő címen találhatók:
www.bosch-pt.com
A Bosch Alkalmazási Tanácsadó Team a termékeinkkel és
azok tartozékaival kapcsolatos kérdésekben szívesen nyújt
segítséget.
Ha kérdései vannak vagy pótalkatrészeket szeretne rendelni,
okvetlenül adja meg a termék típustábláján található 10‑je-
gyű cikkszámot.
Magyarország
Robert Bosch Kft.
1103 Budapest
Gyömrői út. 120.
A www.bosch-pt.hu oldalon online megrendelheti készüléké-
nek javítását.
Tel.: +36 1 879 8502
Fax: +36 1 879 8505
info.bsc@hu.bosch.com
www.bosch-pt.hu
További szerviz-címek itt találhatók:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Eltávolítás
A termékeket, a tartozékokat és a csomagolást a környezet-
védelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra
előkészíteni.
Ne dobja ki a termékeket a háztartási szemét-
be!
Csak az EU‑tagországok számára:
A használt villamos és elektronikus berendezésekre vonatko-
zó 2012/19/EU sz. Európai Irányelvnek és ennek a megfele-
lő országok jogharmonizációjának megfelelően a már hasz-
nálhatatlan termékeket külön össze kell gyűjteni és a környe-
zetvédelmi szempontból megfelelő újra felhasználásra le kell
adni.
Bosch Power Tools
Русский
Toлько для стран Евразийского
экономического союза
(Таможенного союза)
В состав эксплуатационных документов, предусмотрен-
ных изготовителем для продукции, могут входить настоя-
щее руководство по эксплуатации, а также приложения.
Информация о подтверждении соответствия содержится
в приложении.
Информация о стране происхождения указана на корпу-
се изделия и в приложении.
Дата изготовления указана на последней странице об-
ложки Руководства.
Контактная информация относительно импортера содер-
жится на упаковке.
Срок службы изделия
Срок службы изделия составляет 7 лет. Не рекомендует-
ся к эксплуатации по истечении 5 лет хранения с даты
изготовления без предварительной проверки (дату изго-
товления см. на этикетке).
Указанный срок службы действителен при соблюдении
потребителем требований настоящего руководства.
Перечень критических отказов
– не использовать при сильном искрении
– не использовать при появлении сильной вибрации
– не использовать с перебитым или оголённым электри-
ческим кабелем
– не использовать при появлении дыма непосредствен-
но из корпуса изделия
Возможные ошибочные действия персонала
– не использовать с поврежденной рукояткой или по-
врежденным защитным кожухом
– не использовать на открытом пространстве во время
дождя
– не включать при попадании воды в корпус
Критерии предельных состояний
– перетёрт или повреждён электрический кабель
– поврежден корпус изделия
Тип и периодичность технического обслуживания
– Рекомендуется очистить инструмент от пыли после
каждого использования.
Хранение
– необходимо хранить в сухом месте
– необходимо хранить вдали от источников повышен-
ных температур и воздействия солнечных лучей
– при хранении необходимо избегать резкого перепада
температур
– хранение без упаковки не допускается
– подробные требования к условиям хранения смотрите
в ГОСТ 15150 (Условие 1)
Русский | 153
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents