Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 206

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
206 | Македонски
можете да ги слушнете додека
дувалката/смукалката работи.
Избегнувајте неправилно држење
u
на телото и секогаш одржувајте
стабилна равнотежа.
На коси површини чекорете
u
внимателно и стабилно.
Одете полека, не трчајте.
u
Не дозволувајте нечистотија и
u
отпадоци да влегуваат во отворите
за ладење.
Лисјата и нечистотијата не дувајте
u
ги кон луѓето што стојат во
близина.
Не носете го уредот држејќи го за
u
кабелот.
Препорачливо е да носите
u
заштитна маска.
Почекајте ги сите компоненти на
u
производот целосно да запрат,
пред да ракувате со нив. Сечилото
продолжува да ротира и откако
моторот на уредот ќе згасне и
може да предизвика повреда.
Не вршете промени на уредот.
u
Неовластените модификации
можат да доведат до нарушување
на безбедноста на косачката или да
ја зголемат бучавата или
вибрациите.
Во модулот за смукање можат да
u
се вшмукаат и други предмети
освен предвидените.
Не усисувајте цврсти предмети
како големи гранки, скршено
стакло, метални делови и камења.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Оштетен вентилатор или куќиште
u
(струготини, пукнатини, засеци) го
зголемуваат ризикот отфрлени
предмети да предизвикаат
повреда. Ако куќиштето е
оштетено, јавете се во Бош
службата за корисници.
Во ретки случаи (на пример при
u
подолга употреба во врели, суви
услови) може поради вакуумот да
настане електростатичко полнење,
којшто може да се почувствува при
допир со уредот.
Извлечете го кабелот од утикачот:
– секогаш кога го оставате уредот
без надзор
– ако го прегледувате уредот,
отстранувате блокада или
работите на него
– по судар со друг предмет.
Прегледајте веднаш дали уредот
е оштетен и ако е потребно
престанете веднаш со работа
– ако производот почне да
вибрира неконтролирано
(проверете веднаш)
Приклучување на струја
Волтажата прикажана на
u
натписната плочка мора да биде
иста со волтажата на електричната
мрежа.
Советуваме овој уред да биде
u
приклучен на струја преку утикач
со заштитен уред за заостаната
струја што се активира при
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents