Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 207

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
промена на јачината на струјата од
30 mA.
Со овој апарат употребувајте само
u
кабли кои се одобрени според
спецификациите од
произведувачот. Обратете се во
Сервисниот центар за тоа.
Ниикогаш не допирајте го утикачот
u
со мокри раце.
Не газете ги, не превиткувајте ги и
u
не тегнете ги напојниот или
продолжниот кабел, бидејќи на тој
начин можат да се оштетат.
Заштитете го кабелот од топлина,
масло и оштри рабови.
Користениот продолжен кабел
u
мора да биде водоотпорен и со
соодветен пресек односно
дебелина. Врската не смее да се
наоѓа во вода.
Електрична безбедност
Предупредување! Пред
секое одржување или
чистење на производот,
згаснете го и исклучете го од
напојување. Истото важи и ако
кабелот е оштетен, прекинат или
сплеткан.
Монтиран штитник на моторот!
u
Моторот е опремен со заштита
од преоптоварување. Ако
моторот престане со работа,
згаснете го и оставете го неколку
минути да се олади пред
повторно да го вклучите.
Bosch Power Tools
Веднаш исклучете го кабелот од
u
напојување доколку се оштети
при работата. НЕ ДОПИРАЈТЕ ГО
ОШТЕТЕНИОТ КАБЕЛ ПРЕД ДА
ГО ИСКЛУЧИТЕ ОД
НАПОЈУВАЊЕ.
Вашиот уред е со двојна изолација и
не му е потребно заземјување.
Работниот напон е 230 V AC, 50 Hz
(за земји вон ЕУ 220 V или 240 V).
Употребувајте само одобрени
продолжни кабли. За подетални
информации обратете се во Вашиот
Бош сервис.
За подобра безбедност користете
резидуален уред (РЦД) кој се
активира на отстапување од 30 mA.
Резидуалниот уред треба да се
проверува пред секоја употреба.
Чувајте го напојниот и продолжниот
кабел понастрана од подвижните
делови, за да се избегне оштетување
на кабелот и негов контакт со
металните делови.
Кабелските врски (приклучник и
приклучница) треба да бидат суви и
да не лежат на теренот.
Напојниот и продолжниот кабел
мора редовно да се проверуваат за
евентуални оштетувања и да се
користат само кога се во
беспрекорна состојба.
Ако напојниот кабел е оштетен, мора
да се поправи од страна на овластен
сервис на Бош. Употребете само
одобрен продолжен кабел.
Македонски | 207
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents