Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 215

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Pre diranja sačekajte da se svi delovi
u
proizvoda potpuno zaustave. Nakon
isključivanja proizvoda ventilator
nastavlja da se okreće i može da
uzrokuje povrede.
Ne obavljajte izmene na
u
proizvodu. Nedozvoljene izmene
mogu da umanje sigurnost proizvoda
i povećaju buku i vibracije.
U režimu usisavanja mogu da se
u
usisaju i drugi predmeti osim lišća i
baštenih otpadaka predviđenih
namenskom upotrebom.
Ne usisavajte čvrste predmete kao
što su velike grane, krhotine stakla,
metalni delovi i kamenčići.
Oštećeni duvač ili kućište
u
(strugotine, pukotine, urezi)
povećava rizik od povreda zbog
odbačenih stranih tela. Ako su duvač
ili kućište oštećeni, obratite se
servisnoj službi firme Bosch.
U retkim slučajevima (npr. kod duge
u
upotrebe u vrelim, suvim uslovima)
zbog vakuuma ventilatora može da
nastane elektrostatički naboj koji
može da se oseti u slučaju kontakta
sa proizvodom.
Izvucite mrežni utikač iz utičnice:
– uvek kada se udaljavate od
proizvoda
– kada proveravate proizvod,
uklanjate začepljenje ili radite na
njemu
– nakon sudara sa stranim telom.
Odmah proverite da li postoje
Bosch Power Tools
oštećenja na proizvodu i po potrebi
ga dajte popraviti
– ako proizvod počne da neobično
vibrira (odmah ga proverite)
Električni priključak
Napon izvora struje mora da se
u
podudara sa podacima na tipskoj
pločici proizvoda.
Preporučuje se da se ovaj proizvod
u
priključi samo na utičnicu koja je
osigurana zaštitnim prekidačem od
30 mA.
Koristite ili zamenite za ovaj proizvod
u
samo električne kabele koji su
usaglašeni sa informacijama
proizvođača. Da biste to uradili,
obratite se servisnom centru.
Mrežni utikač nikada ne dodirujte
u
golim rukama.
Preko mrežnog priključnog kabela ili
u
produžnog kabela nemojte voziti, ne
gnječite ga niti navlačite, jer bi se
mogao oštetiti. Zaštitite kabl od
izvora toplote, ulja i oštrih ivica.
Produžni kabel mora imati poprečni
u
presek naveden u uputstvu za
upotrebu i mora biti zaštićen od
prskanja vode. Utični spoj ne sme
ležati u vodi.
Električna bezbednost
Pažnja! Pre radova
održavanja ili čišćenja
isključite proizvod i izvucite
mrežni utikač. Isto važi ako je
električni kabel oštećen, zasećen ili
zapetljan.
Srpski | 215
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents