Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 249

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
radušies bojājumi, un vajadzības
gadījumā jāveic remonts
– ja izstrādājums ir sācis neparasti
stipri vibrēt (šādā gadījumā tas
nekavējoties jāpārbauda)
Pievienošana elektrotīklam
Elektrobarošanas avota spriegumam
u
jāatbilst vērtībai, kas norādīta uz
dārza instrumenta marķējuma
plāksnītes.
Šo instrumentu ieteicams pievienot
u
pie elektrotīkla kontaktligzdas, kas ir
aprīkota ar 30 mA noplūdes strāvas
aizsargreleju.
Lietojiet kopā ar šo izstrādājumu vai
u
izmantojiet nomaiņai tikai tādus
elektrotīkla kabeļus, kas atbilst
ražotāja norādītajiem datiem. Lai
veiktu vajadzīgo nomaiņu, griezieties
servisa centrā.
Nepieskarieties elektrokabeļa
u
kontaktdakšai ar mitrām rokām.
Nepieļaujiet transporta līdzekļu
u
pārvietošanos pāri instrumenta
elektrokabelim un
pagarinātājkabelim, nesaspiediet un
nestiepiet kabeļus, jo šāda apiešanās
tos var sabojāt. Sargājiet kabeļus no
karstuma, eļļas un asām malām.
Pagarinātājkabelim jābūt veidotam
u
ūdensdrošā izpildījumā, un tā vadu
šķērsgriezuma laukumam jāatbilst
lietošanas pamācībā norādītajai
vērtībai. Kabeļu savienojums
nedrīkst atrasties ūdenī.
Bosch Power Tools
Elektrodrošība
Uzmanību! Pirms
apkalpošanas vai tīrīšanas
izslēdziet dārza
instrumentu un atvienojiet tā
kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas. Rīkojieties šādi arī
tad, ja instrumenta elektrokabelis ir
samezglojies, bojāts vai pārgriezts.
Izstrādājuma motors tiek
u
aizsargāts! Izstrādājuma motors ir
apgādāts ar aizsardzību pret
pārslodzi. Ja motors pārtrauc
darboties, pirms izstrādājuma
atkārtotas palaišanas nogaidiet
dažas minūtes, līdz motors ir
atdzisis.
Nekavējoties atvienojiet
u
kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas, ja elektrokabelis
darba laikā tiek bojāts.
NEPIESKARIETIES BOJĀTAJAM
ELEKTROKABELIM, PIRMS TĀ
KONTAKTDAKŠA NAV ATVIENOTA
NO ELEKTROTĪKLA.
Drošības apsvērumu dēļ šis
elektroinstruments ir apgādāts ar
aizsargizolāciju, tāpēc to var lietot bez
aizsargzemējuma. Instruments
darbojas no sprieguma 230 V AC,
50 Hz (valstīs, kas nav EK dalībvalstis,
šis spriegums var būt arī 220 V vai
240 V). Izmantojiet darbam tikai
lietošanai atļautos pagarinātājkabeļus.
Sīkāku informāciju varat saņemt
pilnvarotā klientu apkalpošanas
iestādē.
Latviešu | 249
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents