Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 136

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
136 | Slovenčina
Skôr ako sa budete dotýkať
niektorých súčiastok náradia,
počkajte, kým sa všetky
súčiastky úplne zastavia. Po vypnutí
motora ešte rotuje rezací nôž ďalej a
mohol by Vám spôsobiť poranenie.
Používajte tento výrobok len v
polohe určenej pre druh pre-
vádzky, pre ktorý je určený.
Tento produkt sa zásadne ne-
smie držať v režime Vysávanie
lístia opačne.
Obsluha
Nikdy nedovoľte používať toto záh-
u
radnícke náradie deťom ani žiadnym
iným osobám, ktoré nie sú dôkladne
oboznámené s jeho používaním.
Národné predpisy môžu prípadne
obmedzovať vek používateľa. Keď
výrobok nepoužívate, uschovávajte
ho tak, aby nebol dosiahnuteľný pre
deti.
Tento výrobok nie je určený na po-
u
užívanie pre osoby s obmedzenými
psychickými, senzorickými a dušev-
nými schopnosťami (ani na používa-
nie pre deti) ani pre ľudí s obmedze-
nými skúsenosťami a/alebo s nedos-
tatočnými vedomosťami, s výnimkou
prípadu, že na nich dohliada kvôli ich
bezpečnosti kompetentná osoba,
alebo ak dostanú od takejto osoby
presné pokyny, ako majú výrobok
používať. Dávajte pozor na deti, aby
ste vylúčili možnosť, že sa budú s
týmto náradím hrať.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Nikdy nepoužívajte tento výrobok
u
vtedy, keď sa v bezprostrednej blíz-
kosti zdržiavajú nejaké osoby,
predovšetkým deti, alebo domáce
zvieratá.
Obsluhujúca osoba alebo užívateľ je
u
zodpovedný za úrazy a škody spôso-
bené iným ľuďom alebo za po-
škodenie ich majetku.
Počas používania náradia sa nesmú
u
zdržiavať v okruhu 3 metre žiadne
iné osoby ani zvieratá. Obsluhujúca
osoba je vo svojom pracovnom
okruhu zodpovedná za tretie osoby.
Používajte tento produkt len za den-
u
ného svetla alebo pri dobrom ume-
lom osvetlení.
Nepracujte so záhradným náradím
u
nikdy vtedy, keď ste unavený alebo
chorý, alebo ak ste pod vplyvom
alkoholu, drog alebo liekov.
Za nevhodných poveternostných
u
podmienok, najmä v prípade prichá-
dzajúcej búrky s výrobkom nepracuj-
te.
Pri používaní tohto produktu majte
u
na sebe vždy oblečenie, ktoré
prilieha na telo a paže.
Keď používate tento produkt, nenos-
u
te nikdy otvorené gumené topánky
ani sandále. Pri práci noste vždy pev-
nú obuv a dlhé nohavice (pozri ob-
rázky C a L).
Dávajte pozor na to, aby sa Vám voľ-
u
né kúsky odevu nevtiahlo do otvorov
vstupu vzduchu, pretože to by mohlo
mať za následok zranenie.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents