Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 200

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
200 | Български
(12) Дюза (режим на издухване на шума)
Технически данни
Машина за издухване
на шума/градинска
прахосмукачка
Каталожен номер
Номинална консумира-
на мощност
Макс. скорост на въз-
душния поток
Дебит, макс.
Съотношение на раздро-
бяване
Обем на торбата за отпа-
дъци
Маса (режим на издух-
ване на шума)
Маса (режим на засмук-
ване на шума)
Клас на защита
Сериен номер
Данните важат за номинално напрежение [U] от 230 V. При отклоняващи се напрежение и при специфични за отделни изпълнения тези
данни могат да варират.
Информация за излъчван шум и
вибрации
Стойностите за излъчвания шум са определени съгласно EN 50636-2-100
Равнището А на генерирания шум на електроинструмента обикновено е:
– Налягане на звука
– Звукова мощност
– Неопределеност K
Пълната стойност на вибрациите a
ласно EN 50636-2-100
– Стойност на генерираните
вибрации a
h
– Неопределеност K
Режим на издухване на шума
Монтиране (вижте фигура B)
Преди извършване на каквито и да е дейности по
u
градинския електроинструмент изключвайте щеп-
села от контакта.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
(13) Халка за колана за носене
UniversalGardenTidy
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
km/h
165 − 285
l/s
160
12:1
l
kg
3,4
kg
4,7
Режим на засмукване на шума
dB(A)
dB(A)
dB
(векторната сума по трите направления) и неопределеността K са изчислени съг-
h
2
m/s
2
m/s
Поставете дюзата (12) на модула на електровдигателя.
При монтирането внимавайте да не прещипете пръстите
си.
Поставете предпазния капак (4) на модула на електрод-
вигателя. За целта поставете предпазния капак (4) в шар-
нира на електродвигателя. Притиснете предпазния капак
(4) към електродвигателя и го затегнете здраво до упор с
винта (3), чуват се прещраквания.
UniversalGardenTidy
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12:1
45
45
3,4
4,7
/ II
/ II
вижте табелката на машината
Режим на издухване на шума
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
UniversalGardenTidy
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12:1
50
3,4
4,7
/ II
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents