Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 122

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
122 | Polski
Naprawy uszkodzonego przewodu sie-
ciowego wolno dokonywać wyłącznie
w autoryzowanym warsztacie serwiso-
wym firmy Bosch. Stosować wolno je-
dynie atestowane przedłużacze.
Stosować wolno wyłącznie przedłuża-
cze, przewody i bębny na przewody ty-
pu H05VVV-F lub H05RN-F, odpowia-
dające normom EN 61242/IEC 61242
lub IEC 60884-2-7.
Jeżeli do pracy konieczne jest użycie
przedłużacza, wymagane są następują-
ce przekroje przewodu:
– średnica przewodu 1,25 mm
2
1,5 mm
– maksymalna długość przedłużacza
30 m lub 60 m dla bębnów z wy-
łącznikiem różnicowo-prądowym
Wskazówka: Jeśli stosowany jest prze-
dłużacz, powinien on być – zgodnie z
przepisami bezpieczeństwa – uziemio-
ny i podłączony za pomocą wtyczki z
przewodem uziemiającym instalacji
elektrycznej.
W razie wątpliwości należy skonsulto-
wać się z wykwalifikowanym elektry-
kiem albo zwrócić się do najbliższego
punktu serwisowego firmy Bosch.
OSTROŻNIE: Przedłużacze
niezgodne z przepisami mo-
gą stanowić zagrożenie.
Przedłużacz, wtyczka i łącznik wty-
kowy powinny mieć wodoszczelną
budowę i być przeznaczone do za-
stosowań na zewnątrz pomieszczeń.
Wskazówka dla produktów, sprzeda-
wanych poza Wielką Brytanią:
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
UWAGA: Ze względu na bezpieczeń-
stwo użytkownika wymagane jest, aby
wtyk znajdujący się przy produkcie był
połączony z przewodem przedłużają-
cym. Złącza przedłużacza powinny być
zabezpieczone przed bryzgami wody;
wykonane powinny one być z gumy
względnie posiadać osłonę gumową.
Przy łączeniu przewodów przedłużają-
cych należy stosować dodatkowe ele-
menty zabezpieczające przed samo-
czynnym rozłączeniem się.
Symbole
2
lub
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czyta-
nia i zrozumienia instrukcji eksploatacji. Należy zapamiętać
te symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli
ułatwi lepsze i bezpieczniejsze użytkowanie produktu.
Symbol
Znaczenie
Tryb zdmuchiwania liści
Tryb zasysania liści
Kierunek ruchu
Kierunek reakcji
Włączanie
Wyłączanie
Dozwolone czynności
Zabronione czynności
Należy nosić rękawice ochronne
Wyrób wolno użytkować tylko z zamoco-
waną rurą ssącą.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents