Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 259

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Jei gaminio maitinimo laidas yra pa-
žeistas, jį leidžiama taisyti tik įgalioto-
se Bosch remonto dirbtuvėse. Naudo-
kite tik aprobuotus ilginamuosius lai-
dus.
Naudokite tik EN 61242/IEC 61242
arba IEC 60884-2-7 standartus ati-
tinkančius H05VVV-F arba H05RN-F ti-
po ilginamuosius laidus, kabelius, lai-
dus ir kabelių būgnus.
Jei naudodami gaminį ketinate naudoti
ilginamąjį laidą, jis turi būti toliau nuro-
dyto skersmens:
– Laidininko skersmuo 1,25 mm
2
arba 1,5 mm
– Ilginamojo laido maksimalus ilgis
30 m arba 60 m, kai naudojamas
laido būgnas su FI tipo nuotėkio
srovės apsauginiu išjungikliu
Nuoroda: jei naudojamas ilginamasis
laidas, jis – kaip jau buvo aprašyta sau-
gos nuorodose – turi būti su įžeminimo
laidu, kuris kištuku yra sujungtas su
jūsų elektros įrenginio įžeminimo laidu.
Jei abejojate, kreipkitės į elektriką
arba į artimiausią Bosch techninės
priežiūros centrą.
ATSARGIAI: reikalavimų ne-
atitinkantys ilginamieji lai-
dai gali būti pavojingi. Ilgi-
namasis laidas, kištukas ir lizdas turi
būti nepralaidūs vandeniui ir skirti
naudoti lauke.
Nuorodos gaminiams, kurie parduoda-
mi ne DB:
DĖMESIO: siekiant užtikrinti jūsų sau-
gumą reikia, kad prie sodo priežiūros
Bosch Power Tools
įrankio pritvirtintas kištukas būtų su-
jungtas su ilginamuoju laidu. Ilginamo-
jo laido lizdas turi būti apsaugotas nuo
aptaškymo, jis turėtų būti guminis arba
aptrauktas guma. Ilginamasis laidas tu-
ri būti naudojamas su įtempimo su-
mažinimo įtaisu.
Simboliai
Kad skaitydami suprastumėte naudojimo instrukciją, turite
žinoti žemiau pateiktų simbolių reikšmę. Prašome įsiminti
simbolius ir jų reikšmes. Teisingai supratę simbolius, su šiuo
gaminiu dirbsite geriau ir saugiau.
Simbolis
Reikšmė
Lapų pūtimo režimas
2
Lapų siurbimo režimas
Judėjimo kryptis
Reakcijos jėgos kryptis
Įjungimas
Išjungimas
Leidžiamas veiksmas
Draudžiamas veiksmas
Mūvėkite apsauginėmis pirštinėmis
Gaminį naudokite tik su įstatytu siurbimo
vamzdžiu.
Naudojimas pagal paskirtį
Gaminys yra skirtas privačiam naudojimui arti žemės esan-
tiems lapams, sodo atliekoms, tokioms kaip, pvz., nupjautai
žolei, kieme ir sode į norimą vietą supūsti ir surinkti.
Gaminį draudžiama naudoti kaip smulkintuvą.
Naudoti gaminius kitokiems negu aiškiai nurodytiems naudo-
jimo pagal paskirtį tikslams gali būti pavojinga. Naudodami
ne pagal paskirtį, galite susižeisti.
Lietuvių k. | 259
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents