Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 240

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
240 | Eesti
Seadet ei tohi kasutada kõvade
esemete imemiseks, nagu nt suured
oksad, klaasikillud, metallosad ja
kivid.
Kahjustunud puhur või korpus
u
(laastud, praod, sälgud) suurendab
eemale paiskuvatest võõrkehadest
tingitud vigastusohtu. Kui puhur või
korpus on kahjustunud, võtke
ühendust Boschi esindusega.
Harvaesinevatel juhtudel (nt pikemal
u
kasutusel kuumades ja kuivades
oludes) võib puhuri vaakum tekitada
elektrostaatilise laengu, mida tunneb
kasutaja seadet katsudes.
Tõmmake võrgupistik pistikupesast
välja:
– alati, kui lahkute tööriista juurest
– enne kui asute lehepuhurit/imurit
kontrollima, ummistust või
kõrvaldama või seadme kallal töid
tegema
– pärast võõrkeha vastu põrkumist.
Kontrollige seadet kohe
kahjustuste suhtes ja laske
vajaduse korral parandada,
– kui tööriist hakkab ebaharilikult
vibreerima (kontrollige kohe)
Elektritoiteühendus
Toiteallika võrgupinge peab vastama
u
seadme andmesildil märgitud
pingele.
Ühendage seade ainult sellisesse
u
pistikupessa, mis on varustatud
30 mA rikkevoolukaitselülitiga.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Sellel aiatööriistal tohib kasutada või
u
vahetada üksnes võrgukaableid, mis
vastavad tootja andmetele. Selleks
pöörduge
klienditeeninduskeskusesse.
Ärge puudutage seadme
u
võrgupistikut kunagi märgade
kätega.
Ärge sõitke toitejuhtmest ega
u
pikendusjuhtmest üle, ärge pigistage
ega tõmmake seda, kuna see võib
juhet vigastada. Kaitske toitejuhet
kuumuse, õli ja teravate servade
eest.
Pikendusjuhe peab olema
u
kasutusjuhendis toodud ristlõikega
ja pritsmekindel. Pistikühendus ei
tohi olla vees.
Elektriohutus
Tähelepanu! Lülitage enne
hooldus- ja puhastustöid
tööriist välja ja eemaldage
toitepistik pistikupesast. Lülitage
seade välja ka siis, kui toitejuhe on
kahjustatud või keerdu läinud.
Paigaldatud on mootorikaitse!
u
Mootor on varustatud
ülekoormuskaitsmega. Kui mootor
seiskub, siis laske sel enne
taaskäivitamist paar minutit
jahtuda.
Kui toitejuhe saab töötamise ajal
u
viga, tõmmake toitepistik kohe
pistikupesast välja. ÄRGE
KATSUGE VIGASTATUD
TOITEJUHET ENNE, KUI OLETE
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents