Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 262

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
262 | Lietuvių k.
Prieš pradėdami dirbti su gaminiu apžiūrėkite, ar plote, kurį
reikia apdirbti, nėra mažų gyvūnų ir kietų daiktų.
Nesiurbkite skysčių, plastikinių maišelių, tuščių indų, kanko-
rėžių, storesnių kaip 5 mm skersmens šakų, šluosčių, popie-
rinių servetėlių ir skalbinių spaustukų.
Trikčių nustatymas
Simptomas
Galima priežastis
Gaminys neveikia
Netinkamai sumontuotos sudedamosios dalys,
suaktyvintas apsauginis užraktas
Nėra tinklo įtampos
Pažeistas kištukinis lizdas
Pažeistas ilginamasis laidas
Suveikė saugiklis
Įsijungė variklio apsauginis įtaisas
Gaminys veikia su per-
Pažeistas ilginamasis laidas
trūkiais
Pažeisti vidiniai gaminio laidai
Pažeistas variklio įjungimo-išjungimo jungiklis
Įsijungė variklio apsauginis įtaisas
Labai stipri vibracija ir
Gaminys pažeistas arba užsikimšęs
didelis triukšmas
Gaminys nepučia/ne-
Užsikimšęs antgalis/siurbimo vamzdis
siurbia
Nepavyksta įstatyti
Netinkamai sumontuota
antgalio/siurbimo
vamzdžio
Mažėja siurbimo inte-
Pilnas surinkimo maišas
nsyvumas
Užsikimšęs surinkimo maišo jungiamasis atvamz-
dis
Pūstuvas/ventiliatoriaus sparnuotė užsikimšo dėl
nešvarumų.
Siurbimo vamzdis švil-
Pūstuvas/ventiliatoriaus sparnuotė užsikimšo dėl
pia
nešvarumų.
Sodo priežiūros įrankis
Pūstuvas užsikimšo
nepučia
Neveikia greičio regu-
Elemento triktis
liavimas
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Variklį galima paleisti tik kai yra tinkamai sumontuotos šios
dalys:
– lapų siurbimo režime siurbimo vamzdis ir surinkimo
maišas
– lapų pūtimo režime antgalis ir apsauginis gaubtas
Šalinimas
Žr. „Montavimas". Patikrinkite, ar siurbimo vamz-
dis ir apsauginis gaubtas (lapų pūtimo režimas)
arba siurbimo vamzdis ir surinkimo maišas (lapų
siurbimo režimas) tinkamai sumontuoti; užsifik-
suojant girdisi spragtelėjimas.
Patikrinkite ir įjunkite.
Naudokite kitą kištukinį lizdą.
Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite.
Pakeiskite saugiklį.
Palaukite, kol atvės variklis, ir patikrinkite, ar ne-
užblokuotas pūstuvas.
Patikrinkite laidą ir, jei pažeistas, pakeiskite.
Kreipkitės į remonto dirbtuves.
Kreipkitės į remonto dirbtuves.
Palaukite, kol atvės variklis, ir patikrinkite, ar ne-
užblokuotas pūstuvas.
Patikrinkite, ar neužsiteršęs ventiliatorius; jei
taip, išvalykite. Kreipkitės į remonto dirbtuves, jei
nepagerėja.
Atkimškite antgalį/siurbimo vamzdį.
Žr. „Montavimas".
Ištuštinkite surinkimo maišą.
Atkimškite surinkimo maišo jungiamąjį atvamzdį.
Patikrinkite, ar neužsiteršęs ventiliatorius; jei
taip, išvalykite.
Išvalykite pūstuvą ir ventiliatoriaus sparnuotę. Žr.
„Techninė priežiūra".
Išvalykite pūstuvą ir ventiliatoriaus sparnuotę. Žr.
„Techninė priežiūra".
Išjunkite gaminį ir pašalinkite kamštį (mūvėkite
apsauginėmis pirštinėmis).
Kreipkitės į remonto dirbtuves.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents