Download Table of Contents Print this page

Nederlands - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Italia
Tel.: (02) 3696 2314
E-Mail: pt.hotlinebosch@it.bosch.com
Per ulteriori indirizzi del servizio assistenza consultare:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Smaltimento
Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente prodotti,
accessori ed imballaggi dismessi.
Non gettare i prodotti tra i rifiuti domestici!
Solo per i Paesi della CE:
Conformemente alla Direttiva Europea 2012/19/UE sui rifiu-
ti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ed all'attua-
zione del recepimento nel diritto nazionale, i prodotti diven-
tati inservibili devono essere raccolti separatamente ed es-
sere inviati ad una riutilizzazione ecologica.

Nederlands

Veiligheidsvoorschriften
Let op! Lees de volgende voorschrif-
ten zorgvuldig door. Maak uzelf ver-
trouwd met de bedieningselemen-
ten en het juiste gebruik van het
product. Bewaar de gebruiksaanwij-
zing om deze later te kunnen raad-
plegen.
Verklaring van de symbolen op het
product
Algemene waarschuwing.
Lees de gebruiksaanwijzing.
Let op dat personen die in de
buurt staan niet worden ver-
wond door weggeslingerde
voorwerpen.
Bosch Power Tools
Waarschuwing: Houd een vei-
lige afstand tot het product
aan wanneer het in werking is.
Roterende blazer. Kom met
uw handen, voeten, lang haar
of ruime kleding niet in de
openingen terwijl het product loopt.
Kom met uw handen, voeten
of ruime kleding niet in de
openingen terwijl het product
loopt.
Let erop dat personen in de
buurt niet gewond raken door
voorwerpen die door het pro-
duct worden weggeblazen.
Houd andere personen op vei-
lige afstand van het product.
Draag een gehoorbescher-
ming en een veiligheidsbril.
Gebruik het product niet in de
regen en laat het niet in de re-
gen liggen of staan.
Schakel het product uit en
trek de netstekker uit het
stopcontact voordat u instel-
lings-, reinigings- of onder-
houdswerkzaamheden uit-
voert, als het netsnoer in de war ge-
raakt, doorgesneden of beschadigd is,
of als u het product onbeheerd laat.
Wacht tot alle delen van het
product volledig tot stilstand
zijn gekomen voordat u deze
aanraakt. De blazer draait na het uit-
Nederlands | 57
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents