Македонски - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Симптом
Възможна причина
Градинският електро-
Турбината е блокирана
инструмент не духа
Скоростта не може да
Дефектен модул
бъде променяна
Техническо обслужване и сервиз
Поддържане, почистване и съхраняване
(вижте фигури P и Q)
Преди извършване на каквито и да е дейности по
u
градинския електроинструмент изключвайте щеп-
села от контакта.
За да работите качествено и сигурно, поддържайте
u
градинския електроинструмент чист.
За оптимална работа почиствайте вентилатора и зоната
около вентилатора след всяко ползване.
За да работите качествено и сигурно, поддържайте гра-
динския електроинструмент и вентилационните отвори
чисти.
Отстранявайте замърсявания от градинския електроинст-
румент или торбата за отпадъци с влажна кърпа или твър-
да четка.
Не пръскайте с вода градинския електроинструмент.
Не потапяйте градинския електроинструмент във вода.
Съхранявайте градинския електроинструмент на сигур-
но, сухо и недостъпно за деца място.
Не поставяйте върху градинския електроинструмент дру-
ги предмети.
За да бъде гарантирано безопасно работно състояние на
градинския инструмент, се уверявайте, че всички гайки,
щифтове и винтове са затегнати.
Периодично проверявайте дали торбата за отпадъци не
се е износила и дали не е повредена.
Проверете градинския електроинструмент и за по-голяма
сигурност заменете износени или повредени детайли.
Уверявайте се, че резервните части, които поставяте, са
произведени от Бош.
Клиентска служба и консултация относно
употребата
Сервизът ще отговори на въпросите Ви относно ремонти
и поддръжка на закупения от Вас продукт, както и относ-
но резервни части. Покомпонентни чертежи и информа-
ция за резервните части ще откриете и на: www.bosch-
pt.com
Екипът по консултация относно употребата на Bosch ще
Ви помогне с удоволствие при въпроси за нашите про-
дукти и техните аксесоари.
Моля, при въпроси и при поръчване на резервни части
винаги посочвайте 10-цифрения каталожен номер, изпи-
сан на табелката на уреда.
Bosch Power Tools
Отстраняване
Изключете градинския електроинструмент, из-
вадете щепсела и освободете турбината (рабо-
тете с предпазни ръкавици).
Потърсете помощ в оторизиран сервиз за елек-
троинструменти.
България
Robert Bosch SRL
Service scule electrice
Strada Horia Măcelariu Nr. 30–34, sector 1
013937 Bucureşti, România
Тел.: +359(0)700 13 667 (Български)
Факс: +40 212 331 313
Email: BoschServiceCenterBG@ro.bosch.com
www.bosch-pt.com/bg/bg/
Други сервизни адреси ще откриете на:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Бракуване
Градинският електроинструмент, принадлежностите му и
опаковките трябва да се предават за оползотворяване на
съдържащите се в тях суровини.
Не изхвърляйте градински електроинстру-
менти при битовите отпадъци!
Само за страни от ЕС:
Съгласно Европейска директива 2012/19/EС относно от-
падъци от електрическо и електронно оборудване и ут-
върждаването й от националното законодателство елект-
роуреди, които не могат да се използват повече, трябва
да се събират отделно и да бъдат предавани за оползотво-
ряване на съдържащите се в тях суровини.
Македонски
Безбедносни напомени
Предупредување! Ве молиме
прочитајте ги следниве упатства.
Запознајте се со контролите и
правилната употреба на
производот. Чувајте го упатството
за идни консултации.
Македонски | 203
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents