Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 199

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
При съмнения се обърнете към ква-
лифициран електротехник или към
най-близкото представителство на
Бош.
Внимание: Удъжителни ка-
бели, които не съответс-
тват на нормативните
изисквания, могат да бъдат опас-
ни. Удължителният кабел, щепсе-
лът и съединителните звена трябва
да бъдат устойчиви на вода и в из-
пълнение за ползване на открито.
Указание за продукти, които не се
продават във Великобритания:
ВНИМАНИЕ: За Вашата безопасност
е необходимо щепселът на градинс-
кия електроинструмент да бъде
включен към удължителен кабел.
Контактът на удължителния кабел
трябва да е защитен срещу напръск-
ване с вода, да е изработен от гума
или да е с гумено покритие. Удължи-
телният кабел трябва да е съоръжен
с обтегач.
Символи
Символите по-долу са важни при четенето и за разбира-
нето на ръководството за експлоатация. Моля, запомнете
символите и тяхното значение. Правилното интерпрети-
ране на символите ще Ви помогне да използвате Вашия
продукт по-добре и по-сигурно.
Символ
Значение
Режим на издухване на шума
Режим на засмукване на шума
Посока на движение
Bosch Power Tools
Символ
Значение
Посока на реакцията
Включване
Изключване
Допустимо действие
Забранено действие
Работете с предпазни ръкавици
Ползвайте градинския електроинстру-
мент само с монтирана тръба за зас-
мукване.
Предназначение на
електроинструмента
Градинският електроинструмент е предназначен за из-
духване и събиране на шума и градински отпадъци, напр.
остатъци от окосена трева, в домашни условия.
Ползването на градинския електроинструмент за кастре-
не на храсти не се допуска.
Използването на електроинструменти за цели, които не
са изрично упоменати в предназначението му, може да
бъде опасно. При използване на електроинструмента не
по предназначение може да се нараните.
Изобразени компоненти (вижте
фигура A)
Номерирането на изобразените компоненти се отнася до
фигурата на продукта на графичните страници.
(1) Пусков прекъсвач с потенциометър за регулиране
на скоростта на въздушната струя
(2) Модул на електродвигателя
(3) Монтажен винт за предпазния капак или засмуква-
щата тръба
(4) Предпазен капак (режим на издухване на шума)
(5) Ръкохватка на засмукващата тръба (режим на зас-
мукване на шума)
(6) Винт за регулиране на ръкохватката
(7) Засмукваща тръба (режим на засмукване на шума)
(8) Кука за колан за носене
(9) Колан за носене
(10) Торба за отпадъци (режим на засмукване на шума)
(11) Бутон за освобождаване на дюзата или торбата за
отпадъци
Български | 199
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents