Download Print this page
Bosch AMR 32 F Operating Instructions Manual

Bosch AMR 32 F Operating Instructions Manual

Lawn raker
Hide thumbs Also See for AMR 32 F:

Advertisement

F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 1 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14
Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Instructions d'emploi
Instrucciones de servicio
Manual de instruções
Istruzioni d'uso
Gebruiksaanwijzing
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Brukerveiledningen
Käyttöohje
Oδηγία χειρισµού
Kullanım kılavuzu
Instrukcja obs¬ugi
Návod k obsluze
Návod na pouÏívanie
Használati utasítás
Руководство по
эксплуатации
Iнструкцiя з
експлуатацiї
Instrucøiuni de folosire
Ръководство за
експлоатация
Uputstvo za
opsluÏivanje
Navodilo za uporabo
Upute za uporabu
Kasutusjuhend
Lietošanas pamācība
Naudojimo instrukcija
Deutsch
Polski
English
âesky
Français
Slovensky
Español
Magyar
Русский
Português
Українська
Italiano
Nederlands
Românå
Български
Dansk
Srpski
Svenska
Slovensko
Norsk
Suomi
Hrvatski
Eλληνικά
Eesti
Türkçe
Latviešu
Lietuvių
AMR 32 F

Advertisement

loading

Summary of Contents for Bosch AMR 32 F

 • Page 1 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 1 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Bedienungsanleitung Operating Instructions Instructions d’emploi Instrucciones de servicio Manual de instruções Istruzioni d’uso Gebruiksaanwijzing Betjeningsvejledning AMR 32 F Bruksanvisning Brukerveiledningen Käyttöohje Oδηγία χειρισµού Kullanım kılavuzu Instrukcja obs¬ugi Návod k obsluze Návod na pouÏívanie Használati utasítás...
 • Page 2 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 2 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 3 F016 L70 452 - U3 Seite 3 Mittwoch, 31. Januar 2007 1:46 13 xx.xx kg xxxx 1/min IPX4 xxxxxxxxxxxx TYP 0 600 xxx xxx 230V ~ 50/60Hz 1000W Made in UK. Robert Bosch GmbH.D-70745, Leinfelden 20xx 3 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 4 F016 L70 452 - U4 Seite 4 Mittwoch, 31. Januar 2007 1:52 13 4 13 products not sold in GB 4 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 5 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 5 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 6 Rotation eines Zinken die Bewegung anderer Zinken Sicherheitshalber abgenutzte oder beschädigte Teile bewirken kann. auswechseln. Stellen Sie sicher, dass auszuwechselnde Teile von Nur bei Tageslicht oder gutem künstlichem Licht vertiku- Bosch stammen. tieren. Deutsch - 1 6 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 7 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Gerätekennwerte Geräteelemente AMR 32 F 1 Griffbügel-Oberteil Bestellnummer 3 600 H88 ... 2 Schalthebel Nennaufnahme 400 W 3 Sicherheitsknopf Breite der Zinkenkasette 32 cm Volumen Grasfangkorb 31 l...
 • Page 8 überprüft und darf nur in gutem Zu- stand verwendet werden. – leichtes Material Wenn die Anschlussleitung beschädigt ist, darf sie Höhe Moos Reste nur von einer autorisierten Bosch-Werkstatt repa- (cm) Gräser Zweige riert werden. Montage Griffbügel-Unterteil 6 mit den Stiften 12 am Grundkörper des Vertikutierers befestigen.
 • Page 9 Gras kurz (15 – 20 mm) und trocken bis Reparatur von einer autorisierten Kundendienst- leicht feucht ist. Vertikutieren auf nassem Boden stelle für Bosch-Elektrowerkzeuge ausführen zu las- kann den Rasen beschädigen und dazu führen, sen. dass die Maschine schlecht aufsammelt.
 • Page 10 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Fehlersuche Die folgende Tabelle zeigt Fehlersymptome auf und wie Sie Abhilfe schaffen können, wenn Ihre Maschine einmal nicht richtig arbeitet. Wenn Sie damit das Problem nicht lokalisieren und beseitigen können, wenden Sie sich an Ihre Service-Werkstatt.
 • Page 11 Head of Product www.powertool-portal.de, das Internetportal für Engineering Certification Heimwerker und Gartenfreunde www.dha.de, das komplette Service-Angebot der Deutschen Heimwerker Akademie Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Deutschland Robert Bosch GmbH Servicezentrum Elektrowerkzeuge Zur Luhne 2 Änderungen vorbehalten 37589 Kalefeld 0 18 05 / 70 74 10 ............
 • Page 12 Rake only in daylight or in good artificial light. Replace worn or damaged parts for safety. Avoid operating the lawnraker in wet grass, Ensure replacement parts fitted are Bosch ap- where feasible. proved. English - 1 12 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 13 Carefully remove the machine from its packaging 240 V as applicable). Only use approved extension and check that you have all the following items: cables. Contact your Bosch Service Center for de- tails. – Lawnraker with handle assembly Extension cords/leads should only be used if they –...
 • Page 14 – tougher material in perfect condition. – lighter material If the supply cord is damaged, it must be replaced by a Bosch Service Centre. height Moss Leaves (cm) Thatch...
 • Page 15 Scrarifying/Raking Tips: carried out by an authorised customer service agent for Bosch garden products. Optimum conditions for scarifying are when the grass is short (15 – 20 mm) and dry/slightly damp. For all correspondence and spare parts orders, al-...
 • Page 16 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Fault Finding The following table gives checks and actions that you can perform if your machine does not operate correctly. If these do not identify/remedy the problem, contact your service agent. Warning: Switch off and remove plug from mains before investigating fault.
 • Page 17 Head of Product Engineering Certification No. 8a, Jalan 13/6 Selangor Darul Ehsan Petaling Jaya 46200 Malaysia Robert Bosch GmbH, Power Tools Division +60 3 79 58 30 00 ............. Fax (EW Dept.) +60 3 79 58 38 38 ........www.bosch.com.sg...
 • Page 18 étant donné que lors de la mise en ro- usées ou endommagées. tation d’une griffe, les autres griffes peuvent également Veiller à ce que les pièces de rechange soient des piè- se mettre à tourner. ces d’origine Bosch. Français - 1 18 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 19 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Caractéristiques techniques Eléments de la appareil AMR 32 F 1 Partie supérieure du guidon Référence 3 600 H88 ... 2 Levier interrupteur Puissance absorbée 400 W 3 Interrupteur de sécurité...
 • Page 20 état. vironnantes, régler la hauteur de travail en se réfé- Si le câble d’alimentation est endommagé, il ne doit rant au tableau : être réparé que dans un atelier agréé Bosch. – Matériau compact – Matériau léger Montage...
 • Page 21 Si le moteur est trop sollicité, le nombre de tours par station de service après-vente agréée pour outillage minute baisse et le bruit du moteur change. Dans ce Bosch. cas, arrêter le travail, relâcher le levier interrupteur et régler la tondeuse sur une hauteur de coupe Pour toute demande de renseignements ou com- plus élevée.
 • Page 22 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Dépannage Le tableau suivant montre les types de pannes et vous indique comment vous pouvez y remédier si votre appareil ne fonctionne pas correctement. Si malgré cela vous n’arrivez pas à localiser le problème et à le résoudre, contactez votre service après-vente.
 • Page 23 Head of Product www.bosch-pt.com Engineering Certification France Robert Bosch France S.A.S. Service Après-vente/Outillage Robert Bosch GmbH, Power Tools Division 126, rue de Stalingrad 93700 Drancy Centre d’appels SAV : 01 43 11 90 06 ....Sous réserve de modifications N° vert Conseiller Bosch : 0 800 05 50 51 ....
 • Page 24 Solamente debe trabajarse con el aparato si la ilumi- Asegúrese que las partes sustituidas sean repuestos nación es suficiente. originales Bosch. Evite utilizar el escarificador si el césped estuviese hú- Español - 1 24 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 25 Saque con cuidado el escarificador del embalaje y emplear cables de prolongación homologados. Su verifique si están completas las piezas que a conti- servicio Bosch informará gustosamente al respecto. nuación se mencionan: Únicamente deberán emplearse cables de prolon- – Escarificador con empuñadura de estribo gación del tipo H05VV-F, H05RN-F o IEC...
 • Page 26 – material compacto Un cable de conexión defectuoso deberá repararse – material ligero únicamente en un taller de servicio autorizado Bosch. Altura Musgo Restos (cm) Hierba Ramas...
 • Page 27 Al sobrecargarse el motor se reducen las revolucio- mientas eléctricas Bosch. nes, lo que se denota al variar el ruido del motor. En estos casos debe soltarse la palanca de empuje y Al realizar consultas o solicitar piezas de repuesto, ajustar una altura de corte mayor.
 • Page 28 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Investigación de averías La tabla siguiente muestra ciertos síntomas de fallo y la forma de subsanarlos en caso de presentarse ano- malías en su máquina. Si ello no le ayudase a localizar el problema, diríjase un taller de servicio. Atención: Antes de proceder a la investigación de averías desconectar el aparato y extraer el enchufe de la red.
 • Page 29 Engineering Certification México Robert Bosch S.A. de C.V. Interior +52 (0)1 / 800 627 1286 ......... Robert Bosch GmbH, Power Tools Division D.F. +52 (0)1 / 52 84 30 62 ........... E-Mail: arturo.fernandez@mx.bosch.com Reservado el derecho de modificaciones Argentina Robert Bosch Argentina S.A.
 • Page 30 Cuidado ao cultivar com vários Assegure-se, de que as peças sobressalentes sejam dentes, pois a rotação de um dente pode acarretar o peças genuínas Bosch. movimento dos outros dentes. Português - 1 30 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 31 Só utilizar cabos de extensão Retire o escarificador cuidadosamente da embala- homologados. Informações podem ser obtidas gem e controle, se as seguintes partes estão com- numa oficina de serviço Bosch. pletas: Só devem ser utilizados cabos de extensão do mo- – Escarificador com punho delo H05VV-F, H05RN-F ou IEC (60227 IEC 53, –...
 • Page 32 – Material leve Se o cabo de ligação estiver danificado, este só deve ser reparado numa oficina de serviço autori- Altura Musgo Restos zada Bosch. (cm) Relvas Gravetos Montagem Fixar a parte inferior do punho 6 com as cavi- lhas 12 ao corpo do escarificador. Assegure-se de que as coberturas 11 estejam introduzidas na parte inferior do punho 6.
 • Page 33 No caso de sobrecarregamento, o número de rota- Bosch. ção do motor é reduzido e o ruído do motor altera- se. Neste caso deverá parar, soltar a alavanca de No caso de questões e encomendas de acessórios,...
 • Page 34 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Localização de erros A seguinte tabela indica sintomas de erros, assim como encontrar as respectivas medidas de soluções, caso a sua máquina não funcione de forma correcta. Se, no entanto, não puder localizar e eliminar o problema, dirija-se à...
 • Page 35 Engineering Certification Portugal Robert Bosch LDA Avenida Infante D. Henrique Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Lotes 2E-3E 1800 Lisboa +351 21 / 8 50 00 00 ............Reservado o direito a modificações +351 21 / 8 51 10 96 ............
 • Page 36 Accertarsi che le parti di ricambio montate siano approvate Possibilmente, evitare di utilizzare l’arieggiatore quando da Bosch. l’erba è bagnata. Italiano - 1 36 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 37 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Dati tecnici Elementi della macchina AMR 32 F 1 Parte superiore dell’impugnatura Codice di ordinazione 3 600 H88 ... 2 Leva dell’interruttore Potenza assorbita 3 Pulsante di sicurezza...
 • Page 38 è in perfetto stato. delle condizioni ambientali: Un cavo di collegamento danneggiato può essere ri- – materiale duro parato esclusivamente presso uno dei centri autoriz- – materiale leggero zati per il Servizio Tecnico Bosch. Altezza Muschio Resti (cm) Erbe Frasche...
 • Page 39 L’inosser- la riparazione va fatta effettuare da un punto di assi- vanza di questa istruzione potrebbe causare danni stenza autorizzato per gli elettroutensili Bosch. alla macchina. Comunicare sempre il codice di ordinazione a Suggerimenti per le operazioni con l’arieggia- 10 cifre dell’elettroutensile in caso di richieste o di...
 • Page 40 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Individuazione dei guasti e rimedi La tabella seguente indica i controlli da effettuare e le azioni da intraprendere se la Vostra macchina non do- vesse funzionare correttamente. Qualora non si riuscisse ad identificare o a risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore.
 • Page 41 Engineering Certification Italia Robert Bosch S.p.A. Via Giovanni da Udine 15 20156 Milano Robert Bosch GmbH, Power Tools Division +39 02 / 36 96 26 63 ............+39 02 / 36 96 26 62 ............Con riserva di modifiche Filo diretto con Bosch +39 02 / 36 96 23 14 ..
 • Page 42 Verticuteer alleen bij daglicht of goed kunstlicht. halve. Gebruik de verticuteermachine bij voorkeur niet wan- Verzeker u ervan dat de vervangingsonderdelen van neer het gras nat is. Bosch afkomstig zijn. Nederlands - 1 42 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 43 240 V, afhankelijk van de uitvoering). Gebruik al- Neem de verticuteermachine voorzichtig uit de ver- leen goedgekeurde verlengkabels. Informatie krijgt pakking. Controleer of de volgende delen compleet u bij uw Bosch klantenservice. zijn: Er mogen alleen verlengkabels van het type – Verticuteermachine met greepbeugel...
 • Page 44 De aansluitkabel moet regelmatig op beschadigin- beeld: gen worden gecontroleerd en mag alleen in een – Vast materiaal goede toestand worden gebruikt. – Licht materiaal Wanneer de aansluitkabel beschadigd is, mag deze alleen door een erkende Bosch-werkplaats worden Hoogte Resten gerepareerd. (cm) Grassen Takken...
 • Page 45 Leg de kabel elke keer na het keren van de machine moet de reparatie door een erkende klantenservice op de tegenoverliggende, reeds geverticuteerde voor Bosch elektrische gereedschappen worden uit- zijde. gevoerd. De motor niet overbelasten bij het verticuteren on- Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangings- der bijzonder zware omstandigheden.
 • Page 46 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Problemen oplossen De volgende tabel geeft een overzicht van storingsverschijnselen en geeft aan hoe u problemen kunt oplos- sen wanneer uw machine niet goed werkt. Neem contact op met uw servicewerkplaats wanneer u het pro- bleem niet zelf kunt verhelpen.
 • Page 47 Certification Nederland +31 (0)76 / 5 79 54 54 ............ +31 (0)76 / 5 79 54 94 ............ Robert Bosch GmbH, Power Tools Division E-Mail: gereedschappen@nl.bosch.com België en Luxemburg +32 (0)70 / 22 55 65 Wijzigingen voorbehouden ............+32 (0)70 / 22 55 75 ............
 • Page 48 Undgå at bruge plænelufteren på vådt græs, hvor det heds skyld. er muligt. Sørg for kun at montere reservedele, der er god- Gå altid - løb aldrig. kendt af Bosch. Dansk - 1 48 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 49 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Tekniske data Maskinelementer AMR 32 F 1 Bøjlegreb-overdel Bestillingsnummer 3 600 H88 ... 2 Kontaktarm Optagen effekt 400 W 3 Sikkerhedsknap Bredde på kabinet 32 cm Rumindhold i græsboks...
 • Page 50 Højde Rester En beskadiget tilslutningsledning må kun repareres (cm) Græs Grene på et autoriseret Bosch-værksted. Samling Fastgør bøjlegreb-underdelen 6 på plænelufte- rens kabinet med stifterne 12. Sørg for at sikre, at af- dækningerne 11 er anbragt på bøjlegreb-underde- len 6.
 • Page 51 Tips i forbindelse med plæneluftning og rivear- tionen udføres af et autoriseret serviceværksted for bejde: Bosch el-værktøj. De optimale betingelser for plæneluftning er til Det 10-cifrede bestillingsnummer for maskinen skal stede, når græsset er kort (15 – 20 mm) og tørt eller altid angives ved forespørgsler og bestilling af reser-...
 • Page 52 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Fejlfinding I følgende tabel angives de kontroleftersyn og det arbejde, som kan udføres, hvis maskinen ikke fungerer rigtigt. Hvis du ikke kan finde/løse problemet hermed, bedes du kontakte serviceforhandleren. Advarsel: Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, før der gøres forsøg på...
 • Page 53 Certification 2750 Ballerup Service: +45 44 89 88 55 ..........+45 44 89 87 55 ............... Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Teknisk vejledning: +45 44 89 88 56 ...... Den direkte line: +45 44 68 35 60 ......Ret til ændringer forbeholdes Dansk - 6 53 •...
 • Page 54 Av säkerhetsskäl ska slitna eller skadade delar by- Använd mossrivaren endast vid dagljus eller bra tas ut. konstljus. Kontrollera att reservdelarna kommer från Bosch. Undvik att använda mossrivaren i vått gräs. Svenska - 1 54 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 55 (för icke EU-länder 220 V, 240 V alltefter utförande). Tag mossrivaren försiktigt ur förpackningen och Använd endast godkända förlängningssladdar. Yt- kontrollera om alla nedan nämnda delar finns med: terligare information kan du få hos närmaste Bosch service-station. – Mossrivare med bygelhandtag Använd endast förlängningssladdar med beteck- –...
 • Page 56 är i gott – lätt material skick. Skadad nätsladd får repareras endast i auktoriserad Höjd Mossa Rester Bosch-verkstad. (cm) Gräs Grenar Montage Fäst greppbygelns undre del 6 med pinnarna 12 på mossrivarens baskropp. Kontrollera att kå- porna 11 är monterade på...
 • Page 57 Om i mossrivaren trots exakt tillverkning och sträng kortklippt (15 – 20 mm) och torrt eller lätt fuktigt. Luft- kontroll störning skulle uppstå, bör reparation utfö- ning på våt gräsmatta kan skada gräsmattan och ras av en auktoriserad serviceverkstad för Bosch-el- dessutom nedsätta mossrivarens uppsamlingsef- verktyg. fekt.
 • Page 58 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Felsökning Tabellen nedan anger felsymptomer och hur dessa kan åtgärdas om maskinen någon gång skulle krångla. Om du inte med hjälp av anvisningarna lyckas lokalisera och åtgärda problemet ta kontakt med din service- verkstad.
 • Page 59 Leinfelden, 04.2006............+46 (0)11 18 76 91 Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen ............Senior Vice President Head of Product Engineering Certification Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Ändringar förbehålles Svenska - 6 59 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 60 For sikkerhets skyld må slitte eller skadede deler Bruk helst ikke plenluftere i vått gress. skiftes ut. Gå alltid rolig, ikke løp. Sørg for at deler som monteres er fra Bosch. Norsk - 1 60 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 61 Ta plenlufteren forsiktig ut av emballasjen og kon- hengig av modellen). Bruk kun godkjente skjøteled- troller om de nedenstående delene er komplett: ninger. Informasjoner får du av et Bosch service- verksted. – Plenlufter med bøylehåndtak Det må kun brukes skjøteledninger av typen –...
 • Page 62 – Lett material en bra tilstand. Hvis tilkoblingsledningen er skadet må den kun re- Høyde Mose Rester pareres av et autorisert Bosch-verksted. (cm) Gresstrå Kvister Montering Fest underdelen til bøylehåndtaket 6 med stif- tene 12 på selve plenlufteren. Sørg for at deks- lene 11 er festet på...
 • Page 63 Bosch-elektroverktøy. – Mosen bør behandles med vanlige midler før ple- Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må nen luftes.
 • Page 64 Head of Product Robert Bosch A/S Engineering Certification Trollaasveien 8 Postboks 10 1414 Trollaasen Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Kundekonsulent +47 66 81 70 00 ......+47 66 81 70 97 ..............Rett til endringer forbeholdes Norsk - 5...
 • Page 65 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 1 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Turvaohjeet Huom.! Lue seuraavat ohjeet huolellisesti. Tutustu Kävele aina rauhallisesti, älä koskaan juokse. sammaleenpoistajan käyttöelimiin ja määräyksen- Sammaleenpoistajan käyttö rinteessä saattaa olla mukaiseen käyttöön. vaarallista: Sammaleenpoistajan tunnusmerkkien selitys Älä...
 • Page 66 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Tekniset tiedot Koneen osat AMR 32 F 1 Sankakahvan yläosa Tilausnumero 3 600 H88 ... 2 Käynnistyskytkin Nimellisottoteho 400 W 3 Käynnistysvarmistin Piikkikasetin leveys 32 cm Ruohonkeruusäiliön...
 • Page 67 Vain moitteettomassa kun- Säädä työskentelykorkeus kuvan osoittamalla ta- nossa olevaa johtoa saa käyttää. valla riippuen ruohon korkeudesta ja ympäristöolo- Jos liitäntäjohto on vaurioitunut, sen saa korjata vain suhteista: valtuutettu Bosch-korjaamo. – kiinteä aine – kevyt aine Kokoonpano korkeus sammal jäännökset...
 • Page 68 Vihjeitä sammaleenpoistoon ja haravointiin: Jos sammaleenpoistajassa, huolellisesta valmistuk- sesta ja koestusmenettelystä huolimatta esiintyy vi- Parhaat mahdolliset sammaleenpoiston olosuhteet kaa, tulee korjaus antaa Bosch sopimushuollon teh- ovat käsillä, kun ruoho on lyhyt (15 – 20 mm) ja kuiva täväksi. tai hieman kostea. Sammaleenpoisto märässä...
 • Page 69 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Vianetsintä Seuraava taulukko osoittaa vikaoireita ja kertoo mitä on tehtävissä, jos kone joskus reistailee. Ellet taulukon avulla pysty paikallistamaan ja korjaamaan vikaa, tulee sinun ottaa yhteyttä huoltopisteeseen. Huomio: Katkaise laitteelta virta ja irrota pistotulppa pistorasiasta ennen vianetsintää.
 • Page 70 Engineering Certification 01510 Vantaa +358 (0)9 / 43 59 - 91 ............Faksi +358 (0)9 / 8 70 23 18 ..........Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Pidätämme oikeuden muutoksiin Suomi - 6 70 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 71 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 1 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Υποδείξεις ασφάλειας Προσοχή! ∆ιαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες. Εξοικειωθείτε µε τα στοιχεία χειρισµού και την κανονική χρήση του αναδευτήρα. Ερµηνεία των συµβ λων επάνω στον αναδευτήρα STOP Βγάζετε...
 • Page 72 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Χαρακτηριστικά µηχανήµατος Μέρη µηχανήµατος AMR 32 F / II Χρήση σύµφωνα µε τον προορισµ Εξαρτήµατα που απεικονίζονται και περιγράφονται στις οδηγίες χρήσης δεν είναι υποχρεωτικ συνοδεύουν πάντοτε το µηχάνηµα! Για...
 • Page 73 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 3 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Ρύθµιση του ύψους κοπής που δεν στην GB – – Συναρµολ γηση Θέση σε λειτουργία Μετά τη διακοπή της λειτουργίας του µηχανήµατος τα δ ντια συνεχίζουν να περιστρέφονται...
 • Page 74 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 4 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Τσουγκράνισµα/Ανάδευση Συντήρηση Πριν διεξάγετε οποιαδήποτε εργασία στο ίδιο το µηχάνηµα βγάλτε το φις απ την πρίζα και αφαιρέστε τον κάλαθο συλλογής κοµµένης χλ ης. µην υπερφορτώνετε τον κινητήρα ρυθµίστε...
 • Page 75 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 µ Μετά την ανάδευση/∆ιαφύλαξη Μην αφήσετε τη χειρολαβή να πέσει. Αναζήτηση σφαλµάτων Προσοχή: Πριν αρχίσετε την αναζήτηση του σφάλµατος διακ ψτε τη λειτουργία και τραβήξτε το φις απ...
 • Page 76 ανταλλακτικά θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.bosch-pt.com Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Τηρούµε το δικαίωµα αλλαγών Eλληνικά - 6 76 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 77 Güvenliπiniz için y∂pranm∂µ ve hasar görmüµ olur. parçalar∂ deπiµtirin. Sadece gün ∂µ∂π∂nda veya iyi ayd∂nlat∂lm∂µ yerlerde Deπiµtirilecek parçalar∂n Bosch kaynakl∂ olmas∂na dikkat edin. t∂rm∂klama yap∂n. Türkçe - 1 77 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 78 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Teknik veriler Aletin elemanlar∂ AMR 32 F 1 Tutamak üst parçalar∂ Sipariµ no. 3 600 H88 ... 2 Anahtarlama kolu Giriµ gücü 400 W 3 Emniyet düπmesi T∂rnakl∂...
 • Page 79 Baπlant∂ kablosu hasar aç∂s∂ndan düzenli olarak yüksekliπini µu µekilde ayarlay∂n: kontrol edilmeli ve sadece iyi durumda iken – Sert ve s∂k∂ malzeme kullan∂lmal∂d∂r. – Hafif malzeme Baπlant∂ kablosu hasar gördüπünde sadece yetkili bir Bosch servisinde onar∂lmal∂d∂r. Yükseklik Yosun Kal∂nt∂lar (cm) Çimler Dallar Montaj Tutamak alt parças∂n∂...
 • Page 80 Titiz üretim ve test yöntemlerine raπmen t∂rm∂klama Islak çimlerde t∂rm∂klama yapmak çimlere zarar makinesi ar∂za yapacak olursa, onar∂m Bosch verebilir ve makinenin kötü toplama yapmas∂na elektrikli el aletleri için yetkili bir servise yapt∂r∂lmal∂d∂r. neden olur.
 • Page 81 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Hata arama Aµaπ∂daki tablo hata olas∂l∂klar∂n∂ ve bu hatalar∂n nas∂l giderileceπini göstermektedir. Eπer bu hatalar∂ kendiniz gideremiyorsan∂z bir servise baµvurun. Dikkat: Hata arama iµleminden önce aleti kapat∂n ve fiµi prizden çekin. Hatalar Olas∂...
 • Page 82 Bosch San. ve Tic. A.S. Engineering Certification Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22 Polaris Plaza 80670 Maslak/Istanbul Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Müµteri Dan∂µman∂ +90 (0)212 / 335 06 66 ....Müµteri Servis Hatt∂ +90 (0)212 / 335 07 52 ....
 • Page 83 Dla w∆asnego bezpieczeµstwa wymieniaç natychmiast spowodowaç rotacje pozosta∆ych. zu†yte lub uszkodzone cz∑∂ci. Pracowaç tylko przy ∂wietle dziennym lub przy bardzo Upewniç si∑, czy cz∑∂ci zamienne zosta∆y dobrym o∂wietleniu sztucznym. wyprodukowane przez firm∑ Bosch. Polski - 1 83 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 84 Bli†szych informacji uzyskaç mo†na w nast∑pujåce elementy: autoryzowanym punkcie serwisowym firmy Bosch. – Aerator wraz z uchwytem pa∆åkowym Bli†szych informacji uzyskaç mo†na w autoryzowanym punkcie serwisowym. – cz∑∂ç dolna uchwytu prowadzåcego Stosowaç...
 • Page 85 Wolno stosowaç wy∆åcznie przewody nie wykazujåce †adnych uszkodzeµ. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przewodu zasilajåcego, naprawiç go mo†e jedynie autoryzowany warsztat firmy Bosch. Monta† Przymocowaç dolnå cz∑∂ç uchwytu 6 za pomocå mit den trzpieni mocujåcych 12 do korpusu aeratora. Upewniç si∑, †e os∆ony 11 znajdujå si∑ na Uruchamianie dolnej cz∑∂ci uchwytu 6.
 • Page 86 Po ka†dym nawrocie nale†y przek∆adaç przewød na mimo starannych metod produkcji i odpowiednich przeciwleg∆å, ju† zgrabionå/spulchnionå stron∑. kontroli - napraw∑ winien wykonaç autoryzowany serwis elektronarz∑dzi firmy Bosch. W przypadku pracy w szczegølnie trudnych warunkach nie przeciå†aç silnika. Przy wszystkich zg¬oszeniach oraz zamøwieniach cz™∂ci zamiennych koniecznie podawaç...
 • Page 87 Niniejsza tabela zawiera spis usterek i czynno∂ci, ktøre mo†na wykonaç w przypadku, gdy urzådzenie nie funkcjonuje poprawnie. Gdy problemu nie mo†na zidentyfikowaç i rozwiåzaç, nale†y zwrøciç si∑ do autoryzowanego punktu serwisowego firmy Bosch. Uwaga: Przed przyståpieniem do lokalizowania usterek nale†y urzådzenie wy∆åczyç i wyciågnåç...
 • Page 88 Head of Product www.bosch-pt.com Engineering Certification Serwis Elektronarz∑dzi Bosch Ul. Szyszkowa 35/37 02-285 Warszawa Robert Bosch GmbH, Power Tools Division +48 (0)22 / 715 44-56 ............. +48 (0)22 / 715 44-60 ............. +48 (0)22 / 715 44-41 ............. Zastrzega siæ prawo dokonywania zmian E-Mail: BSC@pl.bosch.com...
 • Page 89 S provzdu‰Àovaãem pracujte pouze za denního svûtla nebo pfii dobrém umûlém osvûtlení. Zajistûte, aby vymûnûné díly pocházely od firmy Bosch. Provzdu‰Àovaã podle moÏnosti neprovozujte na mokré trávû. âesky - 1 89 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 90 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Charakteristické údaje âásti stroje AMR 32 F 1 Horní díl drÏadla Objednací ãíslo 3 600 H88 ... 2 Spínací páãka Jmenovit˘ pfiíkon 400 W 3 Pojistn˘ knoflík ·ífika kazety s hroty...
 • Page 91 – lehk˘ materiál dobrém stavu. Je-li pfiívodní vedení po‰kozeno, smí b˘t opraveno V˘‰ka Mech Zbytky pouze autorizovan˘m servisem Bosch. (cm) Trávy Vûtve MontáÏ Spodní díl drÏadla 6 upevnûte pomocí kolíkÛ 12 na základní tûleso provzdu‰Àovaãe. Zajistûte, aby krytky 11 byly nasazeny na spodní...
 • Page 92 Ïe stroj ‰patnû autorizovan˘m servisním stfiediskem pro sbírá. elektronáfiadí Bosch. – Pfied provzdu‰Àováním trávník o‰etfiete Pfii v‰ech dotazech a objednávkách náhradních prostfiedkem pÛsobícím proti mechu. dílÛ nutnû prosím uveìte desetimístné objednací...
 • Page 93 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Hledání závad Následující tabulka ukazuje pfiíznaky závad a jak mÛÏete uãinit nápravu, pokud Vበstroj jednou nepracuje dobfie. Pokud s ní nemÛÏete lokalizovat a odstranit problém, obraÈte se na Vበservis. Pozor: Pfied hledáním závady stroj vypnûte a vytáhnûte síÈovou zástrãku.
 • Page 94 Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen www.bosch-pt.com Senior Vice President Head of Product Robert Bosch odbytová spol. s r.o. Engineering Certification 142 01 Praha 4 - Krã Pod vi‰Àovkou 19 +420 2 / 61 30 05 65-6 ..........
 • Page 95 ìal‰ích bezpeãnosti vymeÀte. prevzdu‰Àovacích pruÏín. Postarajte sa o to, aby boli pouÏité originálne náhradné Prevzdu‰Àovaã trávnikov pouÏívajte len za denného súãiastky firmy Bosch. svetla alebo pri dobrom umelom osvetlení. Slovensky - 1 95 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 96 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Technické parametre Ovládacie prvky AMR 32 F 1 Horná ãasÈ drÏadla Objednávacie ãíslo 3 600 H88 ... 2 Poistná páka Menovit˘ príkon 400 W 3 Bezpeãnostn˘ gombík ·írka kazety...
 • Page 97 – ºahk˘ materiál Keì je prívodná ‰núra po‰kodená, smie sa zveriÈ do opravy len autorizovanému servisnému V˘‰ka Mach Zvy‰ky stredisku Bosch. (cm) Tráva Konáre MontáÏ Dolnú ãasÈ drÏadla 6 upevnite na teleso prevzdu‰Àovaãa trávnikov pomocou zav⁄tan˘ch skrutiek 12.
 • Page 98 Prívodnú ‰núru treba dávaÈ pri kaÏdej zmene fungovaÈ, treba daÈ opravu vykonaÈ niektorej smeru na protiºahlú uÏ prevzdu‰nenú stranu. autorizovanej servisnej opravovni elektrického náradia Bosch. NepreÈaÏujte motor pri prevzdu‰Àovaní za osobitne nároãn˘ch podmienok. Ak poÏadujete informácie, alebo objednávate náhradné súãiastky, uveìte prosím Pri preÈaÏení...
 • Page 99 V nasledujúcej tabuºke sú uvedené symptómy porúch a spôsob ich odstránenia pre prípad, keby Va‰e náradie niekedy nepracovalo spoºahlivo. Ak pomocou nej nebudete vedieÈ lokalizovaÈ poruchu, obráÈte sa na svoju autorizovanú servisnú opravovÀu Bosch. Upozornenie: Pred vyhºadávaním poruchy náradie vypnite a jeho zástrãku vytiahnite zo zásuvky.
 • Page 100 038 52 Suãany +421 (0)43 / 429 33 24 ..........+421 (0)43 / 429 33 25 ..........Robert Bosch GmbH, Power Tools Division E-Mail: bsc@bosch-servis.sk V˘robca si vyhradzuje právo zmien Slovensky - 6 100 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 101 A gyepszellœztetœt csak nappali fény vagy jó Gondoskodjon arról, hogy a cserealkatrészként csak mesterséges megvilágítás mellett használja. Bosch gyártmányú alkatrészeket használjanak. Magyar - 1 101 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 102 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 A készülék mæszaki adatai A készülék részei AMR 32 F 1 Kengyeles fogantyú felsœrész Rendelési szám 3 600 H88 ... 2 Kapcsolókar Névleges 3 Biztonsági nyomógomb teljesítményfelvétel 400 W A fogkazetta szélessége...
 • Page 103 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 3 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Megjegyzés olyan termékekkel kapcsolatban, A vágási magasság beállítása amelyek Nagy-Britanniában nem kerülnek árusításra: Figyelem: A 4 berendezésre szerelt A gyepszellœztetœt különbözœ vágási magasságokra csatlakozó dugót az Ön biztonsága érdekében lehet beállítani.
 • Page 104 Optimális mélyszellœztetési feltételek akkor állnak ellenœrzési eljárás ellenére egyszer mégis fel, ha a fæ rövid (15 – 20 mm) és száraz, illetve kissé meghibásodna, akkor a javítással csak Bosch nedves. A nedves talajon végzett mélyszellœztetés elektromos kéziszerszám-mæhely ügyfélszolgálatát során a gyep megsérülhet, és ennek következtében szabad megbízni.
 • Page 105 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 A mélyszellœztetés után/tárolás Egy puha kefével és egy kendœvel alaposan tisztítsa A gyepszellœztetœt egy száraz helységben tárolja. meg a gyepszellœztetœ külsejét. Vizet, oldószereket Ne tegyen más tárgyakat a berendezésre. A és polírozó...
 • Page 106 Engineering Certification www.bosch-pt.com Robert Bosch Kft 1103 Budapest Gyömröi út. 120 Robert Bosch GmbH, Power Tools Division +36 (0)1 / 431-3835 ............+36 (0)1 / 431-3888 ............A változtatás joga fenntartva Magyar - 6 106 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 107 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 1 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Указания по технике безопасности Внимание! Тщательно прочитайте следующие инструкции, ознакомьтесь с элементами управления аэратора и правилами работы с ним. Условные обозначения на аэраторе STOP Отключайте вилку кабеля питания от штепсельной...
 • Page 108 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Технические данные Элементы аппарата AMR 32 F / II Изображенные или описанные принадлежности не Использование по назначению в обязательном порядке должны входить в комплект поставки. Для Вашей безопасности...
 • Page 109 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 3 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Регулировка высоты среза не в Великобритании – – Сборка Работа После выключения машины штифты вращаются по инерции еще несколько секунд. Дождитесь остановки двигателя / штифтов перед следующим включением.
 • Page 110 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 4 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Работа с аэратором Обслуживание До начала работ по техобслуживанию или наладке отключайте вилку кабеля питания от штепсельной розетки и удаляйте травосборник. Не перегружайте мотор установите большую высоту среза...
 • Page 111 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 После работы и хранения Не бросать рукоятку. Поиски неисправностей Внимание: До начала поиска неисправности выключить аппарат и вынуть вилку сети. Признаки Возможная причина Устранение Русский - 5 111 •...
 • Page 112 запасным частям Вы найдете в Интернете: www.bosch-pt.com Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Pоссия Engineering Certification Robert Bosch GmbH, Power Tools Division С правом на изменения Беларусь Русский - 6 112 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 113 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 1 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Вказівки з техніки безпеки Увага! Уважно прочитайте нижчеподані вказівки. Ознайомтеся з органами управління і правильним користуванням аератором. Пояснення щодо символів на аераторі STOP Витягуйте штепсель з розетки: Українська...
 • Page 114 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Характеристики iнструменту Елементи машини AMR 32 F / II Призначення приладу Зображене чи описане приладдя частково не належить до комплекту постачання. Для вашої безпеки Вступ Увага! Перед тим, як настроювати або...
 • Page 115 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 3 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 не Регулювання висоти у Великобританії скошування трави – – Монтаж Початок роботи Після вимкнення приладу шипи ще декілька секунд обертаються. Перш ніж знову вмикати прилад, зачекайте, поки мотор/шипи не зупиниться. Кошик/мішок...
 • Page 116 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 4 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Загрібання/прочісування газону Технічне обслуговування Перед будь-якими роботами на машині витягуйте штепсель з розетки. не перевантажуйте мотор встановіть більшу висоту скошування трави Поради щодо прочісування газону і загрібання: Монтаж...
 • Page 117 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Пошук несправностей Увага: Перед пошуком несправностей вимкніть прилад і витягніть штепсель з розетки. Симптоми Можлива причина Що робити Українська - 5 117 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 118 Детальні малюнки і інформацію щодо England запчастин див.: www.bosch-pt.com Україна Dr. Egbert Schneider Dr. Eckerhard Strötgen Senior Vice President Head of Product Engineering Certification Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Можливi змiни Українська - 6 118 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 119 în miµcare µi ceilaløi dinøi. Asiguraøi-vå cå piesele noi utilizate la schimbare provin Nu gråpaøi decât la lumina zilei sau la luminå artificialå de la Bosch. suficient de puternicå. Românå - 1 119 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 120 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Specificaøii tehnice Elementele maµinii AMR 32 F 1 Parte superioarå mâner Numår de comandå 3 600 H88 ... 2 Manetå de pornire Putere nominalå 400 W 3 Buton de siguranøå...
 • Page 121 Dacå cablul de racordare este deteriorat, repararea (cm) buruierni crengi acestuia se va executa numai de cåtre un atelier autorizat Bosch. Montare Fixaøi partea inferioarå a mânerului 6 cu µtifturile 12 pe corpul de bazå al cultivatorului. Asiguraøi-vå cå, capacele cilindrice 11 sunt montate în partea inferioarå...
 • Page 122 Gråparea solului ud poate dåuna gazonului sa se va efectua la un centru autorizat de asistenøå µi duce la o colectare nesatisfåcåtoare a resturilor service post-vânzåri pentru scule electrice Bosch. vegetale. În cazul întrebårilor µi comenzilor de piese de –...
 • Page 123 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Detectarea defecøiunilor Urmåtorul tabel prezintå simptomele defecøiunilor µi cum le puteøi remedia, dacå vre-o datå maµina dv. nu funcøioneazå corespunzåtor. În cazul în care totuµi nu puteøi localiza µi înlåtura problema, adresaøi-vå atelierului dv.
 • Page 124 Engineering Certification România Str. Horia Måcelariu 30 – 34, sector 1, Bucureµti +40 (0)21 / 405 75 00 ............. Robert Bosch GmbH, Power Tools Division +40 (0)21 / 405 75 38 ............ Bosch Service Center România Sub rezerva modificårilor Str. Horia Måcelariu 30 – 34, sector 1, Bucureµti +40 (0)21 / 405 75 40 .............
 • Page 125 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 1 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Указания за безопасна работа Внимание! Прочетете внимателно указанията по- долу. Запознайте се добре с управляващите елементи и правилната работа с вертикутатора. Пояснения на символите по вертикутатора. STOP Изключвайте...
 • Page 126 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Технически характеристики Eлементи на електроинструмента AMR 32 F / II Предназначение на електроинструмента Част от изобразените на фигурите и описани в ръководството за експлоатация допълнителни приспособления не са включени в...
 • Page 127 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 3 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Регулиране на височината на рязане във Великобритания – – Монтиране Пускане в експлоатация След като машината бъде изключена, щипките продължават да се въртят известно време по инерция. Изчакайте, докато...
 • Page 128 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 4 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Гребване / вертикутиране Поддържане Преди извършване на каквито и да е дейности по машината изключвайте щепсела от захранващата мрежа и демонтирайте коша. не претоварите настройте по-голяма височина на рязане Указания...
 • Page 129 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 След вертикутиране/съхраняване Внимавайте дръжката да не падне. Откриване на причината за повреда Внимание: преди да започнете да търсите повредата, спрете електроинструмента и го изключете от захранващата мрежа. Симптоми...
 • Page 130 Head of Product резервни части можете да намерите в Engineering Certification Интернет на адрес: www.bosch-pt.com Роберт Бош EООД - България Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Правата за изменения запазени Български - 6 130 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 131 Sigurnosti radi promenite istro‰ene ili o‰teçene Ne radite sa vertikutirerom po moguçnosti na delove. mokroj travi. Uverite se da li delovi koje treba promeniti potiãu od Uvek idite mirno, nikada ne jurite brzo. Bosch-a. Srpski - 1 131 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 132 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Karakteristike aparata Elementi aparata AMR 32 F 1 Ram za drÏanje-gornji deo Broj narudÏbine 3 600 H88 ... 2 Poluga za ukljuãivanje Nominalna snaga 400 W 3 Sigurnosno dugme ·irina kasete sa noÏevima...
 • Page 133 – laki materijal stanju. Ako je prikljuãni vod o‰teçen, sme ga popraviti Visina Mahovina Ostaci samo autorizirana Bosch-radionica. (cm) Trave Grane MontaÏa Donji deo rama za drÏanje 6 priãvrstite sa ãivijicama 12 na osnovnom kuçi‰tu vertikutirera.
 • Page 134 Ako bi vertikutirer i pored briÏljivog postupka mokrom tlu moÏe o‰tetiti utrinu i uticati na to, da proizvodnje i kontrole nekada otkazao, popravku ma‰ina lo‰e sakuplja. mora vr‰iti neki ovla‰çeni servis za Bosch- – Mahovinu pre rada suzbijte sa nekim u trgovini elektriãne alate. obiãnim sredstvom.
 • Page 135 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 TraÏenje gre‰aka Sledeça tabela pokazuje simbole gre‰ki i kako da pomognete sebi, ako Va‰a ma‰ina ne radi dobro. Ako time ne moÏete lokalizovati problem i odstraniti ga, obratite se Va‰em servisu. PaÏnja: Iskljuãite ma‰inu pre traÏenja gre‰ke i izvucite mreÏni utikaã.
 • Page 136 Senior Vice President Head of Product www.bosch-pt.com Engineering Certification Bosch-Service Takovska 46 11000 Beograd Robert Bosch GmbH, Power Tools Division +381 11-753-373 ............. +381 11-753-373 ............. E-Mail: asboschz@EUnet.yu ZadrÏavamo pravo na promene Srpski - 6 136 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 137 Odstranjevalnika mahu ne uporabljajte na mokri travi. Poskrbite, da bodo vsi deli, ki jih je treba zamenjati, Vedno mirno hodite, nikoli ne tecite. izdelani v tovarni Bosch. âi‰ãenje trave na poboãju je lahko nevarno: Zelo strmih poboãij ne ãistite. Slovensko - 1...
 • Page 138 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Tehniãni podatki Sestavni elementi AMR 32 F 1 Zgornji del roãaja Katalo‰ka ‰tevilka 3 600 H88 ... 2 Stikalna roãica Nazivna moã 400 W 3 Varnostni gumb ·irina kasete s kremplji...
 • Page 139 – trden material stanju. – lahek material âe je prikljuãni vod po‰kodovan, lahko popravilo opravi samo poobla‰ãena servisna delavnica vi‰ina ostanki Bosch. (cm) trava veje MontaÏa Spodnji del roãaja 6 z zatiãi 12 pritrdite na osnovno ohi‰je odstranjevalnika mahu. Poskrbite, da bodo name‰ãeni tudi pokrovãki 11 na spodnjem...
 • Page 140 âi‰ãenje mokrih tal lahko travo po‰koduje, naj popravilo opravi poobla‰ãena servisna pobiranje pa je slabo. delavnica za elektriãna orodja Bosch. – Pred ãi‰ãenjem trave je treba mah zatreti s Pri vseh poizvedbah in naroãilih nadomestnih sredstvom, ki je na voljo v trgovinah.
 • Page 141 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Iskanje napak V spodnji tabeli so navedeni simptomi napak in napotki za primere, ko Va‰a naprava ne bi pravilno delovala. âe problema na ta naãin ne boste mogli lokalizirati in odstraniti, poi‰ãite pomoã v Va‰i servisni delavnici.
 • Page 142 1000 Ljubljana +386 (0)1 / 5194 225 ............. +386 (0)1 / 5194 205 ............ Robert Bosch GmbH, Power Tools Division +386 (0)1 / 5193 407 ............ PridrÏujemo si pravico do sprememb Slovensko - 6 142 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 143 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 1 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Upute za siguran rad PaÏnja! Slijedeçe upute treba paÏljivo proãitati. Rahljenje na nagibima moÏe biti opasno: Upoznajte se sa posluÏnim elementima i Ne rahliti na posebno strmim padinama. propisnom uporabom stroja za rahljenje.
 • Page 144 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Tehniãki podaci o uredaju Dijelovi ure∂aja AMR 32 F 1 Gornji dio stremena za drÏanje Katalo‰ki br. 3 600 H88 ... 2 Uklopna poluga Nazivna primljena snaga...
 • Page 145 – lagan materijal dobrom stanju. Ako je prikljuãni vod o‰teçen smije se popraviti Visina Mahovina Ostaci samo u ovla‰tenoj Bosch servisnoj radionici. (cm) Trava Granje MontaÏa Donji dio stremenaste ruãke 6 sa zaticima 12 priãvrstiti na osnovno tijelo stroja za rahljenje.
 • Page 146 (15 - 20 mm) i suha do malo vlaÏna. izrade i ispitivanja ipak prestao raditi, popravak Rahljenje na vlaÏnom tlu moÏe o‰tetiti travu i treba prepustiti ovla‰tenom servisu za Bosch dovesti do toga da je stroj slabo sakuplja. elektriãne alate.
 • Page 147 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 TraÏenje kvara Slijedeça tablica prikazuje simbole gre‰ke i kako si moÏete pomoçi ako va‰ ure∂aj ne bi radio ispravno. Ako na taj naãin ne moÏete lokalizirati i otkloniti problem, obratite se ovla‰tenoj servisnoj radionici. PaÏnja: Prije traÏenja gre‰ke ure∂aj iskljuãiti i izvuçi mreÏni utikaã.
 • Page 148 Kneza Branimira 22 Engineering Certification 100 40 Zagreb +385 (0)1 / 295 80 51 ..........+385 (0)1 / 295 80 60 ..........Robert Bosch GmbH, Power Tools Division ZadrÏavamo pravo izmjena Hrvatski - 6 148 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 149 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 1 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Ohutusjuhised Tähelepanu! Lugege järgnevad juhised hoolega Juhtige muruniidukit alati rahulikult ja mõõduka läbi. Tutvuge samblaeemaldaja juhtelementide ja tempoga, ärge jookske. nõuetekohase kasutusega. Nõlvakutel töötamine võib olla ohtlik: Samblaeemaldajal olevate sümbolite tähendus Arge töötage väga järskudel nõlvadel.
 • Page 150 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Tehnilised andmed Seadme osad AMR 32 F 1 Käepideme ülemine osa Tellimisnumber 3 600 H88 ... 2 Lülitushoob Nimivõimsus 400 W 3 Turvanupp Küünistekassetti laius 32 cm...
 • Page 151 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 3 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Märkus toodete kohta, mida ei müüda Lõikekõrguse reguleerimine Suurbritannias: TAHELEPANU: Teie ohutuse huvides tuleb seadme küljes olev pistik 4 ühendada Samblaeemaldaja lõikekõrgust on võimalik pikendusjuhtmega 13. reguleerida. Selleks suruge fiksaatorhoob 9 Pikendusjuhtme pistik peab olema kaitstud väljapoole ning seejärel...
 • Page 152 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 4 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Rehitsemine/õhutamine Hooldus Paigutage samblaeemaldaja muruplatsi äärde Enne mis tahes tööde alustamist seadme pistikupesale võimalikult lähedale. Töötamisel kallal eemaldage seade vooluvõrgust ja liikuge pistikupesast kaugemale. võtke murukorv välja. Pärast iga pööret tõmmake toitejuhe Märkus: Seadme kasutusea pikendamiseks vastaspoolele, juba töödeldud alale.
 • Page 153 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Veaotsing Järgnevas tabelis on ära toodud vead ja juhised nende kõrvaldamiseks. Kui probleem siiski ei kao, pöörduge volitatud remonditöökotta. Tähelepanu: enne vea otsimise alustamist lülitage seade välja ja eemaldage pistik pistikupesast. Sümptomid Võimalik põhjus Kõrvaldamine...
 • Page 154 Head of Product Engineering Certification Üksikasjalised joonised ja teabe varuosade kohta leiate internetiaadressil: www.bosch-pt.com Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Eesti Vabariik Mercantile Group AS Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks Parnu mnt. 549...
 • Page 155 Ja iespējams, nelietojiet zālāja tīrītāju mitras zāles instrumenta izdilušās vai bojātās da as. apstrādei. Nodrošiniet, lai bojātās da as tiktu nomainītas tikai ar Vienmēr pārvietojiet instrumentu mērenā gaitā, Bosch ori inālajām rezerves da ām. nesteidzoties. Latviešu - 1 155 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 156 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Tehniskie parametri Sastāvda as AMR 32 F 1 Lokveida roktura augšējā da a Pasūtījuma numurs 3 600 H88 ... 2 Ieslēdzēja svira Nominālā patērējamā 3 Drošības poga...
 • Page 157 – mazāk blīvam materiālam Atklājot elektrokabelī bojājumu, nodrošiniet, lai nepieciešamais remonts tiktu veikts vienīgi Augstums Sūnas Lapas firmas Bosch pilnvarotā remontu darbnīcā. (cm) Kūla Sīki zari Montāža Ar stiprinošo stie u 12 palīdzību piestipriniet lokveida roktura apakšējo da u 6 zālāja tīrītāja korpusam.
 • Page 158 Optimāli apstāk i zālāja tīrīšanai ir tad, ja zāle nav pārbaudi, tas tomēr sabojājas, instruments gara (15 – 20 mm) un sausa vai nedaudz mitra. Nav jānogādā remontam Bosch pilnvarotā ieteicams apstrādāt zālāju, ja zeme ir izmirkusi, jo elektroinstrumentu remontu darbnīcā.
 • Page 159 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Apkope pēc darba un uzglabāšana Ar mīkstu suku un audumu rūpīgi notīriet zālāja Uzglabājiet zālāja tīrītāju sausā vietā. Glabāšanas tīrītāja ārējās virsmas. Nelietojiet instrumenta laikā nenovietojiet uz instrumenta citus tīrīšanai ūdeni, š...
 • Page 160 Engineering Certification atrast datortīkla vietnē: www.bosch-pt.com Latvijas Republika Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Robert Bosch SIA Bosch elektroinstrumentu servisa centrs Dzelzavas ielā 120 S LV-1021 Rīga Tiesības uz izmai ām tiek saglabātas + 371 7 14 62 62 ............
 • Page 161 įtaką Dėl saugumo pakeiskite susidėvėjusias arba kitų nagų judėjimui. pažeistas dalis. Veją purenkite tik dienos šviesoje arba esant geram Įsitikinkite, kad keičiamos dalys yra pagamintos dirbtiniam apšvietimui. (aprobuotos) Bosch. Lietuviškai - 1 161 • F016 L70 452 • 06.11...
 • Page 162 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 2 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Techniniai duomenys Prietaiso elementai AMR 32 F 1 Rankenos viršutinė dalis Užsakymo numeris 3 600 H88 ... 2 Įjungimo svirtelė Nominali naudojamoji 3 Apsauginis mygtukas galia 400 W Nagų...
 • Page 163 – tvirta medžiaga būklė yra nepriekaištinga. – lengva medžiaga Jei laidas yra pažeistas, jis gali būti sutaisytas tik autorizuotose Bosch remonto dirbtuvėse. Aukštis Samanos Atliekos (cm) Žolės Šakelės...
 • Page 164 Tinkamiausios sąlygos purenti yra tada, kai žolė yra aeratorius sugestų, jo remontas turi būti atliekamas neaukšta (15 – 20 cm) ir sausa arba truputį drėgna. įgaliotose Bosch elektrinių įrankių remonto Jei purenant dirva yra šlapia, gali būti sugadinama dirbtuvėse. pievelė, o aeratorius tinkamai nebesurinks atliekų.
 • Page 165 F016 L70 452 - Vorderseite.book Seite 5 Dienstag, 14. November 2006 2:20 14 Galimi gedimai Šioje lentelėje rasite nuorodas, kokie yra gedimų požymiai ir kokių veiksmų reikia imtis, jei prietaisas blogai veikia. Jei problema nebus nustatyta ir pašalinta, kreipkitės į remonto dirbtuves. Dėmesio: prieš...
 • Page 166 Senior Vice President Head of Product puslapyje: Engineering Certification www.bosch-pt.com Lietuvos Respublika UAB „Elremta“ Robert Bosch GmbH, Power Tools Division Bosch įrankių servisas Neries kr. 16e 48402 Kaunas + 370 37 370 138 Galimi techniniai pakeitimai ............Faks.: + 370 37 350 108 ...........
 • Page 167 F016 L70 452 - Rückseite Seite 1 Mittwoch, 31. Januar 2007 1:57 13 Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70745 Leinfelden-Echterdingen www.bosch-pt.com F016 L70 452 (06.11) O /167 6035A00GVU...