Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 142

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
142 | Slovenčina
Demontáž (pozri obrázok E)
Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite
u
zástrčku náradia zo zásuvky.
Zatlačte tlačidlo (11) dovnútra a demontujte dýzu (12).
Uvoľnite upevňovaciu skrutku (3). Demontujte ochranný
kryt (4) a spoľahlivo ho uschovajte.
Pracovný režim vysávanie lístia
Montáž (pozri obrázky F a G)
Pred každou prácou na záhradnom náradí vytiahnite
u
zástrčku náradia zo zásuvky.
Pospájajte - nasuňte tri časti odsávacej rúry (7) dohromady.
Pri montáži dávajte pozor na to, aby ste si nepricvikli prsty.
Namontujte odsávaciu rúru (7) na motorovú jednotku. Vsaď-
te na tento účel odsávaciu rúru (7) do kĺbu motorovej jednot-
ky. Nadvihnite odsávaciu rúru (7) k motorovej jednotke a
ochranný kryt zaistite priskrutkovaním pomocou upevňova-
cej skrutky (3) až na doraz, počuť pritom kliknutia.
Namontujte záchytný vak (10) na motorovú jednotku a upev-
nite sponu záchytného vaku na háčik odsávacej rúry. Pri
montáži dávajte pozor na to, aby ste si nepricvikli prsty.
Montáž popruhu (pozri obrázok H)
Upevnite popruh (9) oboma háčikmi (8) na slučku popruhu
(13). Nastavte popruh (9) tak, aby niesol hmotnosť výrobku
a mohol ho dobre viesť.
Montáž a nastavenie rukoväte (pozri obrázky I a
J)
Pri montáži rukoväte nasaďte rukoväť (5) na držiak na rúre,
potom prevlečte skrutku (6) cez rukoväť a utiahnite ju.
Keď chcete nastaviť uhol, uvoľnite skrutku (6) a presuňte ru-
koväť smerom hore alebo dole do požadovanej polohy a po-
tom skrutku (6) zase utiahnite.
Obsluha (pozri obrázky K, L a M)
Dávajte pozor, aby ste sa nepotkli o kábel alebo náradie. Po-
starajte sa o to, aby Vám pri práci neprekážala elektrická
šnúra. Upevnite šnúru v držiaku šnúry na boku prídavnej ru-
koväte. (pozri obrázok K)
Na zapnutie otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových
ručičiek tak, aby bolo počuť kliknutie.
Hľadanie porúch
Symptóm
Možná príčina
Výrobok nebeží
Komponenty nie sú správne namontované, aktivo-
valo sa bezpečnostné blokovanie
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Prúd vzduchu je premenlivý. Na zvýšenie rýchlosti prúdu
vzduchu otočte vypínač (1) v smere pohybu hodinových ru-
čičiek.
Na zníženie rýchlosti prúdu vzduchu otočte vypínač (1) proti
smeru pohybu hodinových ručičiek.
Nasmerujte výrobok na predmety, ktoré chcete povysávať.
Keď sa žiaden odpad nezbiera/nepohybuje, rýchlosť pohybu
vzduchu sa zvýši.
Na vypnutie otočte vypínač (1) proti smeru pohybu hodi-
nových ručičiek tak, aby bolo počuť kliknutie.
Dajte vypínač (1) výrobku do polohy „0" ešte predtým, ako
prerušíte sieťové napätie alebo pred vytiahnutím zástrčky zo
zásuvky.
Demontáž (pozri obrázky N a O)
Pred každou prácou na výrobku vytiahnite zástrčku zo
u
zásuvky.
Ak chcete vyprázdniť zberný vak (10), stlačte tlačidlo (11) a
zložte zberný vak (10). Demontujte sponky z odsávacej rúry
(7). Otvorte zdrhovadlo (zips) a vyprázdnite zberný vak
(10), ak je to potrebné.
Ak chcete demontovať zberný vak, stlačte tlačidlo (11) a
zložte zberný vak (10). Demontujte sponky z odsávacej rúry
(7). Pri montáži dávajte pozor na to, aby ste si nepricvikli
prsty.
Uvoľnite upevňovaciu skrutku (3). Demontujte odsávaciu rú-
ru (7) a spoľahlivo ju uschovajte.
Pokyny na používanie
Držte dýzu/odsávaciu rúru pri práci vždy na zemi.
Nezhŕňajte dohromady žiadne horúce, horľavé ani výbušné
materiály.
Tento výrobok je vhodný na vysávanie lístia a iných záhrad-
ných odpadov.
Pred použitím výrobku prekontrolujte okolie, či sa v ňom
nenachádzajú drobné zvieratá alebo tvrdé predmety.
Nevysávajte žiadne kvapaliny, plastové vrecká, plechovky od
nápojov, šišky ihličnatých stromov, konáre s hrubším
priemerom ako 5 mm, uteráky, papierové vreckovky a štipce
na bielizeň.
Motor sa spustí len v takom prípade, ak sú namontované na-
sledovné súčiastky:
– v režime vysávanie lístia odsávacia rúra a zberný vak
– v režime odfukovanie lístia dýza a ochranný kryt
Odstránenie príčiny
Pozri odsek „Montáž". Skontrolujte odsávaciu rú-
ru a ochranný kryt (pracovný režim Odfukovanie
lístia) alebo odfukovaciu rúru a zberný vak
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents