Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 183

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Симптомдар
Мүмкін болған себептер
Электр желі кернеуі жоқ
Электр желі розеткасы бұзылған қалыпта
Ұзарту кабелі зақымданып бұзылған қалыпта
Сақтандырғышы қосылып кетті
Қозғалтқыш қорғанысы қосылып кетті
Электр бұйым
Ұзарту кабелі зақымданып бұзылған қалыпта
үзіліммен жұмыс
істеп тұр
Электр бұйымның ішкі кабель жүйесі бұзылған Техникалық қызмет көрсету орталығымен
Қосу/өшіру түймешігі бұзылған
Қозғалтқыш қорғанысы қосылып кетті
Қатты вибрациялар/
Электр бұйым ақаулы не бұғатталып қалған
шуылдар
Электр бұйымы
Шүмегі/сору құбыры бұғатталған/бөгеттелген
үрлемей/сормай тұрt
Шүмегі/сору құбыры
Қате түрде құрастырып орнатылуы
орнатыла алынбай тұр
Сору қабілеті
Жинау қабы толып қалған
төмендеп бара жатыр
Жинау қабының біріктіріп қосу келте құбыры
бұғатталған/бөгеттелген
Сорғыш/желдеткіштің қалақты аспабы қір
арқылы бұғатталып қалған.
Сору құбырында
Сорғыш/желдеткіштің қалақты аспабы қір
сыбыс дыбыстардың
арқылы бұғатталып қалған.
пайда болуы
Бақ электр бұйымы
Ауа үрлегіш оқшауланған/бөгеттелген
үрлемей тұр
Өзгермелі
Құрамдас бөлшектеріндегі қателер
жылдамдылық жүйесі
істемей тұр
Техникалық күтім және қызмет
көрсету
Күтім, тазалау және сақтау (P және Q
суреттерін қараңыз)
Бақ электр бұйымы бойынша жұмыстарын өткізу
u
алдында әрқашан алдымен желі ашасын
розеткадан шығарып алыңыз.
Bosch Power Tools
Көмек
Тексеріп алып, іске қосыңыз.
Басқа электр розеткасын қолданыңыз.
Кабелді тексеріп алып, керек болса,
ауыстырыңыз.
Сақтандырғышты ауыстырыңыз.
Қозғалтқышты суытып алып, ауа үрлегішінің
бөгеттелініп қалмауын тексеріңіз.
Кабелді тексеріп алып, керек болса,
ауыстырыңыз.
хабарласыңыз.
Техникалық қызмет көрсету орталығымен
хабарласыңыз.
Қозғалтқышты суытып алып, ауа үрлегішінің
бөгеттелініп қалмауын тексеріңіз.
Желдету жүйесінде ластанған жерлерінің бар
не жоқ болуын тексеріп, керек болса, тазалап
алыңыз. Тазалағаннан кейін ешбір өзгерістер
пайда болмаса Техникалық қызмет көрсету
орталығымен хабарласыңыз.
Шүмегін/сору құбырын тазалаңыз.
"Құрастырып орнату" тарауын оқыңыз.
Жинау қабын босатып тазалаңыз.
Жинау қабының жалғап қосу келте құбырын
босатыңыз. Желдету жүйесінде ластанған
жерлерінің бар не жоқ болуын тексеріп, керек
болса, тазалап алыңыз.
Сорғыш пен желдеткіштің қалақты аспабын
тазалаңыз. "Техникалық күтім" тарауын
оқыңыз.
Сорғыш пен желдеткіштің қалақты аспабын
тазалаңыз. "Техникалық күтім" тарауын
оқыңыз.
Электр бұйымын өшіріп, бұғатталуын/
бөгеттелуін жойыңыз (қорғау қолғапшаларын
киіп жүріңіз).
Техникалық қызмет көрсету орталығымен
хабарласыңыз.
Қауіпсіз және қалыпты түрде жұмыс істей алу үшін
u
бақ элект рбұйымыг таза қалыпта сақтап жүріңіз.
Құралдың оңтайлы қолданылуын қамтамасыз ете алу
үшін, құралдың әр қолданылуынан кейін желдеткіш пен
желдеткіш аймағы айналасын тазалап жүріңіз.
Қауіпсіз және қалыпты түрде жұмыс істей алу үшін,
электр бұйымы мен ауалау саңылауларын таза қалыпта
сақтап жүріңіз.
Қазақ | 183
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents