Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 238

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
238 | Eesti
kõrvalised isikud hoiaks aiatööriistast
ohutusse kaugusse.
Kasutage
kuulmiskaitsevahendit ja
kaitseprille.
Ärge kasutage aiatööriista
vihmase ilmaga ega jätke seda
vihma kätte.
Lülitage seade välja ja
eemaldage võrgupistik
pistikupesast alati enne
tööriista seadistamist,
puhastamist ja hooldamist,
samuti siis, kui toitejuhe on keerdu
läinud, läbi lõigatud või kahjustatud,
või siis, kui jätate seadme
järelevalveta.
Ärge katsuge tööriista käega
enne, kui seadme kõik osad
on täielikult seiskunud. Pärast
mootori väljalülitamist pöörleb puhur
veel edasi ja võib põhjustada vigastusi.
Kasutage tööriista vaid
vastava töörežiimi ettenähtud
asendis. Imirežiimis töötavat
tööriista ei tohi hoida
ümberpööratud asendis.
Käsitsemine
Ärge lubage aiatööriista kasutada
u
lastel ega kõrvalistel isikutel, kes ei
ole kursis siinsete ohutusnõuetega.
Siseriiklike õigusaktidega võib
seadme kasutajale olla määratud
vanusepiirang. Kasutusvälisel ajal
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
hoidke seadet lastele kättesaamatus
kohas.
Seadet ei tohi kasutada isikud (ega
u
ka lapsed), kellel on füüsiline,
sensoorne või vaimne puue või kes
on kogemuslikult ja teadmistelt
vähemvõimekad. Sellised isikud
võivad seadet kasutada üksnes
ohutuse eest vastutava isiku pideva
järelevalve all või siis, kui nad on
seadme ohutu kasutusega kurssi
viidud. Lapsi tuleb valvata ja tagada,
et nad ei mängiks seadmega.
Ärge kunagi kasutage seadet, mille
u
vahetus läheduses viibivad teised
inimesed, eeskätt lapsed või
koduloomad.
Seadme käsitseja või kasutaja
u
vastutab õnnetusjuhtumite ja teistele
inimestele või nende varale tekitatud
kahju eest.
Töötamise ajal ei tohi 3 meetri
u
raadiuses viibida teisi inimesi ega
loomi. Seadme kasutaja vastutab
tööalas viibivate kõrvaliste isikute
eest.
Kasutage tööriista ainult päevavalgel
u
või hea kunstvalgustusega.
Ärge kasutage seadet, kui olete
u
väsinud, haige või alkoholi, uimastite
või ravimite mõju all.
Seadmega ei tohi töötada halva
u
ilmaga, eeskätt äikese korral.
Kandke tööriista kasutamisel alati
u
tugevaid riideid, mis katavad ülakeha
ja käsivarred
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents