Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 88

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
88 | Norsk
Løvsugings-modus
Montering (se bilder F og G)
Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet
u
trekkes ut av stikkontakten.
Sett de tre delene til sugerøret (7) sammen. Pass ved
monteringen på at du ikke klemmer inn fingrene.
Monter sugerøret (7) på motorenheten. Sett sugerøret (7)
inn i leddet på motorenheten. Løft sugerøret (7) for å sikre
verneskjermen, skru denne fast med festeskruen (3) inntil
anslaget, klikker kan høres.
Monter oppsamlingsposen (10) på motorenheten og fest
klipsene fra oppsamlingsposen på kroken på sugerøret. Pass
ved monteringen på at du ikke klemmer inn fingrene.
Montering bærerem (se bilde H)
Fest bæreremmen (9) med de to krokene (8) på
bæreremmens hemper (13). Still bæreremmen (9) inn slik
at den bærer produktets vekt og du kan føre det sikkert.
Montere og stille inn håndtak (se bilder I og J)
For å montere håndtaket, setter du håndtaket (5) på
holderen på røret, skyv så skruen (6) gjennom håndtaket og
trekk denne fast.
For å stille inn vinkelen, løsner du skruen (6) og beveg den
oppover eller nedover i ønsket arbeidsposisjon og trekk så
skruen (6) fast igjen.
Betjening (se bilder K, L og M)
Pass på snublesteder som kabelen eller et produkt uten
oppsyn. Sikre at kabelen ikke hindrer deg ved arbeidet. Fest
kabelen i kabelholderen på ekstrahåndtakets side. (se bilde
K)
Drei for innkobling på-/av-bryteren (1) med urviserens
retning til det klikker.
Luftstrømhastigheten er variabel. Drei for økning av
lufthastigheten på-/av-bryteren (1) med urviserens retning.
Feilsøking
Symptom
Mulig årsak
Produkt virker ikke
Komponenter ikke riktig montert, sikkerhetslås
aktivert
Nettspenningen finnes ikke
Stikkontakt er defekt
Skjøteledning er skadet
Sikringen er utløst
Motorvernet er utløst
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Drei for å redusere hastigheten på-/av-bryteren (1) mot
urviserens retning.
Rett produktet mot gjenstandene som du vil suge opp. Når
det ikke samles/beveges rester, økes lufthastigheten.
Drei for utkobling på-/av-bryteren (1) så lenge mot
urviserens retning til det klikker.
Still produktets på-/av bryter (1) på "0", før du avbryter
nettspenningen eller trekker ut støpselet.
Demontering (se bilder N og O)
Trekk før du gjennomfører alle arbeider på produktet
u
støpselet ut av stikkontakten.
For å tømme oppsamlingsposen (10), trykker du på tasten
(11) og tar av oppsamlingsposen (10). Fjern klipsene fra
sugerøret (7). Åpne glidelåsen og tøm oppsamlingsposen
(10) etter behov.
For demontering trykker du på tasten (11) og tar av
oppsamlingsposen (10). Fjern klipsene fra sugerøret (7).
Pass ved demonteringen på at du ikke klemmer inn fingrene.
Løsne festeskruen (3). Ta av sugerøret (7) og oppbevar
dette sikkert.
Arbeidshenvisninger
Hold dysen/sugerøret ved arbeidet alltid mot bakken.
Ikke blås sammen varme, brennbare eller eksplosive
materialer.
Produktet er kun egnet til oppsuging av løv og hageavfall.
Sjekk før bruk av produktet omgivelsene for små dyr og
harde gjenstander.
Sug ikke opp væske, plastposer, bokser, kongler, grener
med en diameter på mer enn 5 mm, kluter,
papirlommetørklær og klesklyper.
Motoren starter bare hvis følgende deler er riktig montert:
– i løvsugings-modusen sugerøret og oppsamlingsposen
– I løvblåsings-modusen dysen og verneskjermen
Avhjelp
Se «Montering». Sjekk om sugerøret og
verneskjermen (løvblåsings-modus) eller
sugerøret og oppsamlingsposen (løvsugings-
modus) er montert fullstendig, klikker kan høres.
Sjekk og slå på.
Bruk en annen stikkontakt.
Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet.
Skift ut sikringen.
La motoren avkjøle og sjekk om viften sperrer.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents