Download Table of Contents Print this page

Lietuvių K - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Pieprasot konsultācijas un pasūtot rezerves daļas, noteikti
paziņojiet 10 zīmju izstrādājuma numuru, kas norādīts uz
izstrādājuma marķējuma plāksnītes.
Latvijas Republika
Robert Bosch SIA
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs
Mūkusalas ielā 97
LV-1004 Rīga
Tālr.: 67146262
Telefakss: 67146263
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com
Papildu klientu apkalpošanas dienesta adreses skatiet
šeit:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem
Nolietotie dārza instrumenti, to piederumi un iesaiņojuma
materiāli jāpakļauj otrreizējai pārstrādei apkārtējai videi
nekaitīgā veidā.
Neizmetiet nolietotos izstrādājumus sadzīves
atkritumu tvertnē!
Tikai EK valstīm.
Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu 2012/19/ES par
nolietotajām elektriskajām un elektroniskajām ierīcēm un šīs
direktīvas atspoguļojumiem nacionālajā likumdošanā,
lietošanai nederīgās elektriskās un elektroniskās ierīces
jāsavāc atsevišķi un jāpakļauj otrreizējai pārstrādei
apkārtējai videi nekaitīgā veidā.
Lietuvių k.
Saugos nuorodos
Dėmesio! Atidžiai perskaitykite
toliau pateikiamus nurodymus. Susi-
pažinkite su gaminio valdymo ele-
mentais ir išmokite tinkamai juo
naudotis. Išsaugokite šią naudojimo
instrukciją, kad ir ateityje galėtu-
mėte ja pasinaudoti.
Ant sodo gaminio pavaizduotų
simbolių paaiškinimas
Bendrasis įspėjimas apie pa-
vojų.
Bosch Power Tools
Atidžiai perskaitykite šią nau-
dojimo instrukciją.
Saugokite, kad netoli esančių
asmenų nesužeistų įrankio į
orą išsviesti kieti objektai.
Įspėjimas: kai su gaminiu dir-
bama, laikykitės nuo jo sau-
gaus atstumo.
Sukamasis pūstuvas. Saugo-
kite, kad gaminiui veikiant į
kiaurymes nepatektų plašta-
kos, pėdos, ilgi plaukai ar platūs dra-
bužiai.
Gaminiui veikiant, rankų ir ko-
jų nekiškite į kiaurymes ir sau-
gokite, kad į jas nepatektų
platūs drabužiai.
Saugokite, kad netoli esančių
žmonių nesužeistų gaminio
pučiamos dalelės. Pasirūpin-
kite, kad kiti asmenys būtų
saugiu atstumu nuo gaminio.
Dirbkite su klausos apsaugos
priemonėmis ir apsauginiais
akiniais.
Nenaudokite gaminio, kai lyja,
ir nepalikite jo lyjant lauke.
Prieš pradėdami gaminio
nustatymo, valymo ar techni-
nės priežiūros darbus, jei su-
sipainiojo, buvo pažeistas ar
perpjautas maitinimo laidas
arba jei gaminį ketinate palikti be
priežiūros, jį išjunkite ir iš kištukinio
lizdo ištraukite kištuką.
Lietuvių k. | 255
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents