Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 257

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
das ir ilginamasis laidas ir, jei reikia,
jį (juos) pakeiskite. Maitinimo laidą ir
ilginamąjį laidą saugokite nuo
karščio, alyvos ir aštrių briaunų.
Laidą visada nukreipkite atgal nuo
u
gaminio.
Gaminio niekada nenaudokite su pa-
u
žeistais apsauginiais įtaisais, gaub-
tais arba jei jie yra nuimti, pvz., jei
nuimtas surinkimo maišas.
Prieš pradėdami dirbti patikrinkite,
u
ar ant gaminio pritvirtintos visos ko-
mplekte esančios rankenos ir visi ap-
sauginiai įtaisai. Niekuomet neeksp-
loatuokite nevisiškai sumontuotų
arba neleidžiamos modifikacijos ga-
minių.
Dirbdami su gaminiu visada stovė-
u
kite stabilioje padėtyje ir išlaikykite
pusiausvyrą.
Susipažinkite su aplinka ir būkite pa-
u
siruošę pavojingoms situacijoms, ap-
ie kurių susidarymą pūsdami ar
siurbdami lapus galite negirdėti.
Stenkitės, kad kūno laikysena visada
u
būtų normali ir visada išlaikytumėte
pusiausvyrą.
Eidami nuožulniose vietose visada
u
įsitikinkite, kad tvirtai statote pėdas.
Dirbdami eikite lėtai, niekada ne-
u
skubėkite.
Visas aušinimo oro angas laikykite
u
švarias.
Nešvarumų ar lapų niekada nepūs-
u
kite link netoli esančių žmonių.
Neneškite prietaiso, laikydami jį už
u
laido.
Bosch Power Tools
Rekomenduojama dėvėti kvėpavimo
u
takų apsauginę kaukę.
Prieš liesdami gaminio įrankio dalis
u
palaukite, kol jos visiškai sustos. Iš-
jungus gaminį, pūstuvas dar kurį lai-
ką sukasi ir gali sužeisti.
Nedarykite jokių gaminio pakeiti-
u
mų. Neleidžiamai pakeistas jūsų ga-
minys gali būti mažiau saugus, skleis-
ti didesnį triukšmą ir vibraciją.
Siurbimo režime gali būti įsiurbiami
u
ne tik pagal paskirtį numatyti lapai ir
sodo atliekos, bet ir kiti objektai.
Nesiurbkite kietų objektų, pvz., dide-
lių šakų, stiklo šukių, dalių iš metalo,
akmenų.
Dėl pažeisto pūstuvo ar korpuso
u
(drožlės, įtrūkimai, įpjovimai) padi-
dėja sužeidimo išsviedžiamais objek-
tais rizika. Jei pažeistas pūstuvas ar
jo korpusas, susisiekite su Bosch
karštąja linija.
Retais atvejais (pvz., jei ilgai dirbama
u
karštu ir sausu oru) dėl pūstuvo su-
kuriamo vakuumo gali susidaryti
elektrostatinė įkrova, kuri juntama
prisilietus prie gaminio.
Ištraukite kištuką iš kištukinio lizdo:
– visada, kai pasišalinate nuo ga-
minio,
– kai tikrinate gaminį, šalinate kamštį
ar atliekate gaminio darbus,
– po susidūrimo su kliūtimis. Nedels-
dami patikrinkite, ar gaminys nepa-
žeistas ir, jei reikia, kreipkitės į
specialistus dėl remonto.
Lietuvių k. | 257
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents