Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 261

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Lapų pūtimo režimas
Montavimas (žr. pav. B)
Prieš pradėdami bet kokius darbus su gaminiu, iš
u
kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
Antgalį (12) užmaukite ant variklio bloko. Montuodami sau-
gokite, kad neprignybtumėte pirštų.
Apsauginį gaubtą (4) pritvirtinkite prie variklio bloko. Tuo
tikslu apsauginį gaubtą (4) įstatykite į variklio bloko lankstą.
Apsauginį gaubtą (4) uždėkite ant variklio bloko. Kad apsau-
ginį gaubtą pritvirtintumėte, priveržkite jį tvirtinamuoju va-
ržtu (3) iki atramos; girdėsite spragtelėjimus.
Naudojimas (žr. pav. C ir D)
Užtikrinkite, kad laidas jums netrukdytų dirbti.
Norėdami įjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pa-
gal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
Oro srauto greitį galima keisti. Norėdami oro srauto greitį pa-
didinti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pagal laik-
rodžio rodyklę.
Norėdami oro srauto greitį sumažinti, sukite įjungimo-išjungi-
mo jungiklį (1) prieš laikrodžio rodyklę.
Norėdami išjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1)
prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
Prieš nutraukdami tinklo įtampą ar ištraukdami kištuką, ga-
minio įjungimo-išjungimo jungiklį (1) nustatykite ties „0".
Išmontavimas (žr. pav. E)
Prieš pradėdami bet kokius darbus su gaminiu, iš
u
kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
Įspauskite mygtuką (11) ir nuimkite antgalį (12).
Atlaisvinkite tvirtinamąjį varžtą (3). Nuimkite apsauginį
gaubtą (4) ir laikykite jį saugioje vietoje.
Lapų siurbimo režimas
Montavimas (žr. pav. F ir G)
Prieš pradėdami bet kokius darbus su gaminiu, iš
u
kištukinio lizdo ištraukite kištuką.
Sumontuokite visas tris siurbiamojo vamzdžio (7) dalis.
Montuodami saugokite, kad neprignybtumėte pirštų.
Siurbimo vamzdį (7) pritvirtinkite prie variklio bloko. Tuo
tikslu siurbimo vamzdį (7) įstatykite į variklio bloko lankstą.
Pakelkite siurbimo vamzdį (7) ir, kad apsauginį gaubtą pri-
tvirtintumėte, priveržkite jį tvirtinamuoju varžtu (3) iki at-
ramos; girdėsite spragtelėjimus.
Surinkimo maišą sumontuokite (10) ant variklio bloko ir suri-
nkimo maišo spaustukus pritvirtinkite prie kabliukų, esančių
ant siurbimo vamzdžio. Montuodami saugokite, kad neprig-
nybtumėte pirštų.
Bosch Power Tools
Diržo montavimas (žr. pav. H)
Pritvirtinkite diržą (9) abiem kabliukais (8) prie diržo kilpų
(13). Diržą (9) nustatykite taip, kad jis laikytų gaminio svorį
ir jūs gerai valdytumėte gaminį.
Rankenos montavimas ir nustatymas (žr. pav. I ir
J)
Norėdami sumontuoti rankeną, uždėkite ją (5) ant laikiklio,
kuris yra ant vamzdžio, tada per rankeną prakiškite varžtą
(6) ir priveržkite.
Kampui nustatyti atlaisvinkite varžtą (6), palenkite rankeną
žemyn ar aukštyn į norimą darbinę padėtį ir vėl priveržkite
varžtą (6).
Naudojimas (žr. pav. K, L ir M)
Stebėkite, kad neužkliūtumėte už laido ar be priežiūros palik-
to gaminio. Užtikrinkite, kad laidas jums netrukdytų dirbti.
Laidą įtvirtinkite laido laikiklyje ant papildomos rankenos šo-
no. (žr. pav.K)
Norėdami įjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pa-
gal laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
Oro srauto greitį galima keisti. Norėdami oro srauto greitį pa-
didinti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1) pagal laik-
rodžio rodyklę.
Norėdami oro srauto greitį sumažinti, sukite įjungimo-išjungi-
mo jungiklį (1) prieš laikrodžio rodyklę.
Nukreipkite gaminį į objektus, kuriuos norite susiurbti. Jei at-
liekos nesurenkamos/nepajudinamos, padidinkite oro srauto
greitį.
Norėdami išjungti, sukite įjungimo-išjungimo jungiklį (1)
prieš laikrodžio rodyklę, kol išgirsite spragtelėjimą.
Prieš nutraukdami tinklo įtampą ar ištraukdami kištuką, ga-
minio įjungimo-išjungimo jungiklį (1) nustatykite ties „0".
Išmontavimas (žr. pav. N ir O)
Prieš atlikdami bet kokius darbus su gaminiu, iš kištu-
u
kinio lizdo ištraukite kištuką.
Norėdami ištuštinti surinkimo maišą (10), paspauskite myg-
tuką (11) ir surinkimo maišą (10) nuimkite. Nuimkite spaus-
tukus nuo siurbimo vamzdžio (7). Atitraukite užtrauktuką ir
ištuštinkite surinkimo maišą (10).
Norėdami išmontuoti, paspauskite mygtuką (11) ir surinki-
mo maišą (10) nuimkite. Nuimkite spaustukus nuo siurbimo
vamzdžio (7). Išmontuodami saugokite, kad neprignybtu-
mėte pirštų.
Atlaisvinkite tvirtinamąjį varžtą (3). Nuimkite siurbimo vamz-
dį (7) ir laikykite jį saugioje vietoje.
Darbo nuorodos
Dirbdami antgalį ar siurbimo vamzdį visada laikykite nukrei-
pę į žemę.
Nepūskite į vieną vietą karštų, degių ir sprogių medžiagų.
Gaminys skirtas tik lapams ir sodo atliekoms siurbti.
Lietuvių k. | 261
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents