Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 128

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
128 | Čeština
nebo duševními schopnostmi nebo s
nedostatkem zkušeností a / nebo
vědomostí, ledaže budou kvůli své
bezpečnosti pod dohledem
kompetentní osoby nebo od ní
obdržely pokyny, jak výrobek
používat. Děti by měly být pod
dohledem, aby bylo zajištěno, že si s
výrobkem nehrají.
Výrobek nikdy neprovozujte, zatímco
u
se v bezprostřední blízkosti zdržují
osoby, zejména děti nebo domácí
zvířata.
Obsluha nebo uživatel je
u
zodpovědný za nehody nebo ublížení
jiným osobám nebo jejich majetku.
Během provozu se nesmějí v okruhu
u
3 m zdržovat žádné další osoby ani
zvířata. Obsluha je v pracovním
prostoru zodpovědná vůči třetím
stranám.
Výrobek používejte pouze za
u
denního světla nebo dobrého
umělého osvětlení.
Výrobek nepoužívejte, pokud jste
u
unavení či nemocní nebo pod vlivem
alkoholu, drog či léků.
Při špatných povětrnostních
u
podmínkách, zejména při nastupující
bouřce, s výrobkem nepracujte.
Při používání tohoto výrobku vždy
u
noste na horní části těla a pažích
pevný oděv.
Pokud výrobek používáte, nenoste
u
žádnou otevřenou gumovou obuv
nebo sandále. Vždy noste pevnou
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
obuv a dlouhé kalhoty (viz obrázky C
a L).
Dbejte na to, aby volný oděv nebyl
u
vtažen do vstupních otvorů vzduchu,
poněvadž to by mohlo vést k
poraněním.
Dbejte na to, aby dlouhé vlasy byly
u
svázané dozadu a nebyly vtaženy do
vstupních otvorů vzduchu, poněvadž
to by mohlo vést k poraněním.
Výrobek provozujte pouze s
u
namontovanou hubicí resp. s
namontovanou sací trubkou.
Pečlivě prohledejte obdělávanou
u
plochu a odstraňte všechny dráty a
ostatní cizí tělesa.
Před každým použitím zkontrolujte
u
poškození připojovacího vedení/
prodlužovacího kabelu a popř. tyto
vyměňte. Chraňte připojovací
vedení/prodlužovací kabel před
horkem, olejem a ostrými hranami.
Kabel veďte neustále směrem
u
dozadu, pryč od výrobku.
Nikdy neuvádějte v provoz výrobek s
u
vadnými ochrannými zařízeními,
vadnými kryty nebo bez
bezpečnostního vybavení, např. bez
sběrného vaku.
Zajistěte, aby byly při provozu
u
výrobku namontované všechny
dodávané rukojeti a ochranná
zařízení. Nikdy se nepokoušejte
uvést do provozu neúplně
smontovaný výrobek nebo výrobek s
nepřípustnými modifikacemi.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents