Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 145

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
Kapcsolja ki a terméket és
húzza ki a hálózati csatlakozó
dugót a dugaszolóaljzatból,
mielőtt a berendezésen beállí-
tási, tisztítási vagy karbantar-
tási munkákat végez, ha a kábel be-
akadt valahova, ha belevágtak a kábel-
be, vagy a kábel bármely módon meg-
rongálódott, vagy ha a terméket fel-
ügyelet nélkül hagyja.
Várja meg, amíg a termék min-
den része teljesen leállt, mi-
előtt hozzáérne valamelyik al-
katrészhez. A fúvóberendezés a ter-
mék kikapcsolása után egy ideig még
tovább forog és sérüléseket okozhat.
A terméket csak az adott
üzemmódhoz előirányzott
helyzetben üzemeltesse. A
termék nem alkalmas arra,
hogy lombszívó üzemmódban
fordítva tartsák.
Kezelés
Sohase engedje meg gyerekeknek,
u
vagy az ezen előírásokat nem ismerő
személyeknek, hogy a terméket
használják. Az Ön országában érvé-
nyes előírások lehet, hogy korlátoz-
zak a kezelő korát. Ha a terméket
nem használja, azt gyermekek szá-
mára nem elérhető helyen tárolja.
Ez a termék nincs arra elirányozva,
u
hogy azt olyan személyek (beleértve
a gyerekeket) használják, akiknek a
fizikai, érzékelési, vagy értelmi ké-
pességeik korlátozottak, vagy nin-
Bosch Power Tools
csenek meg a megfelel tapasztalata-
ik, illetve tudásuk, kivéve ha az ilyen
személyekre a biztonságukért felelős
más személy felügyel, vagy utasítá-
sokat ad arra, hogyan kell használni a
terméket. A gyerekeket felügyelni
kell, hogy garantálni lehessen, hogy
a termékkel ne játsszanak.
Sohase üzemeltesse a terméket, ha a
u
berendezés közvetlen közelében sze-
mélyek, mindenek előtt gyerekek
vagy háziállatok, tartózkodnak.
A más személyek által elszenvedett
u
balesetekért, illetve a más tulajdoná-
ban keletkezett károkért a kezelő
vagy felhasználó felel.
Üzem közben a berendezéstől mért
u
3 m sugarú körön belül a kezelőn kí-
vül más személyek, illetve állatok
nem tartózkodhatnak. A kezelő a
munkaterületen más személyekért
saját maga felelős.
A terméket csak nappali fényben
u
vagy jó mesterséges megvilágítás
mellett használja.
Ne használja a terméket, ha fáradt,
u
beteg, vagy alkohol, kábítószerek
vagy orvosságok hatása alatt áll.
Rossz időjárási feltételek esetén,
u
mindenek előtt egy közeledő vihar
esetén ne dolgozzon a termékkel.
Ennek a terméknek a használatához
u
viseljen a felsőtestén és a karjain
mindig szoros ruházatot.
Na használjon nyitott gumicipőt vagy
u
szandált, amikor a terméket használ-
ja. Viseljen mindig stabil lábbelit és
Magyar | 145
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents