Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 93

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Suojaa johto kuumuudelta, öljyltä ja
teräviltä reunoilta.
Jatkojohdon halkaisijan tulee olla
u
käyttöohjeen mukainen ja sen tulee
olla roiskevesisuojattu. Pistokelii-
täntä ei saa olla vedessä.
Sähköturvallisuus
Huomio! Pysäytä tuote ja ir-
rota pistotulppa pistora-
siasta ennen huolto- ja puh-
distustöitä. Sama sääntö pätee, jos
verkkojohto on vaurioitunut, lei-
kattu tai sotkeutunut.
Laitteessa on moottorin suojakyt-
u
kin! Moottori on varustettu yli-
kuormituskytkimellä. Anna moot-
torin jäähtyä muutaman minuutin
ennen uutta käynnistystä, jos se
pysähtyy.
Vedä heti pistotulppa irti pistora-
u
siasta, jos johto vaurioituu työn ai-
kana. ÄLÄ KOSKETA VAURIOITU-
NUTTA JOHTOA, ENNEN KUIN
OLET IRROTTANUT PISTOTULPAN
PISTORASIASTA.
Tuotteesi on turvallisuussyistä suojae-
ristetty, eikä sitä tarvitse maadoittaa.
Käyttöjännite on 230 V AC, 50 Hz (ei-
EU maita varten myös 220 V tai
240 V). Käytä ainoastaan hyväksyttyjä
jatkojohtoja. Tietoa saat valtuutetusta
asiakaspalvelupisteestä.
Käytä turvallisuuden parantamiseksi
FI-vikavirtakytkintä (RCD), jonka vika-
virta on korkeintaan 30 mA. Tämä FI-
Bosch Power Tools
kytkin tulisi tarkistaa ennen jokaista
käyttöä.
Pidä verkko- ja jatkojohto loitolla liik-
kuvista osista ja vältä johtojen kaikkia
vauriota, jotta kosketus jännitteisiin
osiin estyisi.
Johdon liitoskohtien (pistotulpat ja
pistorasiat) tulee olla kuivat eivätkä ne
saa maata maassa.
On säännöllisesti tarkistettava, että
verkko- ja jatkojohdossa ei ole merk-
kejä vaurioista, ainoastaan moitteetto-
massa kunnossa olevia johtoja saa
käyttää.
Jos laitteen verkkojohto on vaurioitu-
nut, sen saa korjata ainoastaan valtuu-
tettu Bosch-huolto. Käytä vain sallit-
tuja jatkojohtoja.
Käytä ainoastaan jatkojohtoja, kaape-
leita, johtoja tai kaapelikeloja, jotka
vastaavat standardeja EN 61242/IEC
61242 oder IEC 60884-2-7 ja ovat
tyyppiä H05VVV-F tai H05RN-F.
Jos tahdot käyttää jatkojohtoa laitteen
kanssa, tulee johtimien poikkipintojen
olla:
– johdon poikkipinta 1,25 mm
2
1,5 mm
– Jatkojohdon suurin sallittu pituus
on 30 m ja FI-vikavirtasuojakytki-
mellä varustetun kaapelikelan
60 m
Ohje: Jos käytät jatkojohtoa, on siinä –
kuten turvaohjeissa on selostettu – ol-
tava suojajohdin, joka pistotulpan
kautta on yhteydessä verkon maadoi-
tukseen.
Suomi | 93
2
tai
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents