Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 197

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
вания вследствие на отхвърчащи с
висока скорост малки предмети.
Ако корпусът бъде повреден, се
свържете с горещата линия на
Бош.
В редки случаи (напр. при продъл-
u
жително ползване в условия на го-
рещо и сухо време) вследствие на
вакуума, създаден от турбината,
може да се натрупа електростати-
чен заряд, който да предизвика ис-
кра при докосване.
Изключвайте щепсела от контакта:
– винаги, когато се отдалечавате от
градинския електроинструмент
– когато проверявате машината,
отстранявате блокиращ предмет
или извършвате каквито и да дей-
ности по нея
– след попадане на чуждо тяло. Не-
забавно проверете машината за
евентуални повреди и, преди да
я ползвате, осигурете отстраня-
ването им
– ако градинският електроинстру-
мент започне да вибрира необик-
новено (извършете незабавна
проверка)
Захранване на машината
Напрежението на захранващата
u
мрежа трябва да съответства на
данните, изписани на табелката на
машината.
Препоръчва се включването на та-
u
зи машина към верига, която е за-
щитена с устройство за дефектно-
Bosch Power Tools
токова защита с праг на задейства-
не 30 mA.
Използвайте или заменяйте зах-
u
ранващия кабел на този градински
инструмент само с такива, чиито
параметри съответстват на техни-
ческите данни на производителя.
За целта се обърнете към сервиз-
ния център.
Никога не докосвайте щепсела, ко-
u
гато ръцете Ви са мокри.
Не прегазвайте и не прегъвайте
u
захранващия кабел, тъй като може-
те да го повредите; внимавайте да
не повредите защитната му изола-
ция. Предпазвайте кабела от наг-
ряване, омасляване и допир до ос-
три ръбове.
Удължителният кабел, който полз-
u
вате, трябва да е с посоченото в
ръководството за експлоатация
напречно сечение и да е осигурен
срещу напръскване с вода. Контак-
тът и щепселът не трябва да са във
вода.
Безопасност при работа с
електрически ток
Внимание! Преди да из-
вършвате техническо обс-
лужване или почистване
на градинския електроинстру-
мент, го изключвайте и изваждай-
те щепсела от контакта. Същото се
отнася и в случай, че захранващи-
ят кабел бъде повреден, прерязан,
или се усуче.
Български | 197
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents