Slovenčina - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
K Vápence 1621/16
692 01 Mikulov
Na www.bosch-pt.cz si si můžete objednat opravu Vašeho
stroje nebo náhradní díly online.
Tel.: +420 519 305700
Fax: +420 519 305705
E-Mail: servis.naradi@cz.bosch.com
www.bosch-pt.cz
Další adresy servisů najdete na:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Likvidace
Výrobky, příslušenství a obaly mají být dodány k
opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.
Nevyhazujte výrobky do domovního odpadu!
Pouze pro země EU:
Podle evropské směrnice 2012/19/EU o starých
elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení
v národních zákonech musejí být už neupotřebitelné výrobky
odděleně shromážděny a dodány k opětovnému zhodnocení
nepoškozujícímu životní prostředí.
Slovenčina
Bezpečnostné pokyny
Pozor! Starostlivo si prečítajte poky-
ny uvedené v nasledujúcom texte.
Dôkladne sa oboznámte s obslužný-
mi prvkami a so správnym používa-
ním tohto výrobku. Návod na použí-
vanie si láskavo starostlivo
uschovajte na neskoršie používanie.
Vysvetlenie symbolov na výrobku
Všeobecné upozornenie na
nebezpečenstvo
Prečítajte si Návod na použí-
vanie.
Dávajte pozor na to, aby sa
osoby stojace v blízkosti ne-
Bosch Power Tools
poranili odletujúcimi cudzími telieska-
mi.
Upozornenie: Keď sa s výrob-
kom pracuje, zachovávajte od
neho bezpečný odstup.
Rotujúci ventilátor. Kým je
náradie v prevádzke, dávajte
pozor na to, aby sa Vám ruky,
nohy, dlhé vlasy alebo voľné oblečenie
nedostali do otvorov náradia.
Nedávajte ruky ani chodidlá
alebo oblečenie do blízkosti
otvorov výrobku počas
chodu.
Dávajte pozor na to, aby ste
pri práci nezranili blízko stoja-
ce osoby cudzími telieskami
odletujúcimi z náradia. Dávaj-
te pozor na to, aby sa ostatné
osoby nachádzali v dostatočnej
vzdialenosti od náradia.
Používajte chrániče sluchu a
ochranné okuliare.
Nepoužívajte tento výrobok v
daždi, ani ho vplyvom dažďa
nevystavujte.
Vypínajte výrobok a vyťahujte
zástrčku zo zásuvky vždy
predtým, ako budete vy-
konávať nastavovanie, čiste-
nie alebo údržbu náradia, keď
sa sieťová šnúra zamotá, presekne
alebo inak poruší, alebo keď chcete
nechať výrobok bez dozoru.
Slovenčina | 135
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents