Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 253

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Roktura montāža un iestatīšana (attēli I un J)
Lai nostiprinātu rokturi (5), uzbīdiet tā turētāju uz caurules,
tad izbīdiet skrūvi (6) caur rokturi un stingri pieskrūvējiet.
Lai rokturi iestatītu vēlamajā leņķī, atskrūvējiet skrūvi (6) un
pārvietojiet rukturi augšup vai lējup, līdz tas ieņem vēlamo
stāvokli, un tad no jauna stingri pieskrūvējiet skrūvi (6).
Darbs ar izstrādājumu (attēli K, L un M)
Sargieties no paklupšanas, piemēram, kājai aizķeroties aiz
kabeļa vai bez uzraudzības atstāta izstrādājuma.
Nodrošiniet, lai lietošanas laikā darbam netraucētu kabelis.
Iestipriniet kabeli turētājā papildroktura sānos. (attēls K)
Lai ieslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1)
pulksteņa rādītāju kustības virzienā, līdz atskan klikšķis.
Gaisa plūsmas ātrums ir regulējams. Lai palielinātu gaisa
plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1) pulksteņa rādītāju
kustības virzienā.
Lai samazinātu gaisa plūsmas ātrumu, grieziet ieslēdzēju (1)
pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam.
Vērsiet izstrādājumu uz objektiem, kurus vēlaties iesūkt. Ja
pie tam nepārvietojas / netiek iesūkts neviens priekšmets,
palieliniet gaisa plūsmas ātrumu.
Lai izslēgtu izstrādājumu, pagrieziet tā ieslēdzēju (1) tik tālu
pretēji pulksteņa rādītāju kustības virzienam, līdz atskan
klikšķis.
Pirms pārtraucat pievadīt izstrādājumam elektrotīkla
spriegumu vai atvienojat tā kontaktdakšu no elektrotīkla
kontaktligzdas, pagrieziet izstrādājuma ieslēdzēju (1)
stāvoklī „0".
Demontāža (attēli N un O)
Pirms jebkura darba ar izstrādājumu atvienojiet tā
u
kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.
Kļūmju uzmeklēšana
Pazīme
Iespējamais cēlonis
Izstrādājums
Nav pareizi samontētas sastāvdaļas, ir aktivizēts
nedarbojas
drošības stiprinājums
Elektrotīklā nav sprieguma
Ir bojāta kontaktligzda
Ir bojāts pagarinātājkabelis
Ir pārdedzis drošinātājs
Ir nostrādājusi motora aizsardzība
Izstrādājums darbojas
Ir bojāts pagarinātājkabelis
ar pārtraukumiem
Bosch Power Tools
Lai iztukšotu savācējsomu (10), nospiediet taustiņu (11) un
noņemiet savācējsomu (10). Atvienojiet savācējsomas
stiprinājumus no uzsūkšanas caurules (7). Vajadzības
gadījumā atveriet aizdares ātrslēdzēju un iztukšojiet
savācējsomu (10).
Veicot demontāžu, nospiediet taustiņu (11) un noņemiet
savācējsomu (10). Atvienojiet savācējsomas stiprinājumus
no uzsūkšanas caurules (7). Demontāžas laikā sargieties, lai
netiktu saspiesti pirksti.
Atskrūvējiet stiprinājuma skrūvi (3). Noņemiet uzsūkšanas
cauruli (7) un uzglabājiet to drošā vietā.
Norādījumi darbam
Darba laikā vienmēr turiet sprauslu / uzsūkšanas cauruli
vērstu zemes virzienā.
Neizmantojiet izstrādājumu karstu, ugunsnedrošu vai
sprādzienbīstamu materiālu savākšanai ar gaisa plūsmu.
Izstrādājums ir paredzēts vienīgi kritušo lapu un citu dārza
atkritumu uzsūkšanai.
Pirms izstrādājuma lietošanas pārbaudiet, vai
apstrādājamajā platībā neatrodas nelielas dzīvas radības un
cieti priekšmeti.
Neiesūciet izstrādājumā šķidrumus, plastmasas maisiņus,
kārbas, egļu skujas, zarus, kuru diametrs pārsniedz 5 mm,
lupatas, papīra salvetes un veļas knaģus.
Motors sāk darboties vienīgi tad, ja ir pievienotas šādas
sastāvdaļas:
– lapu uzsūkšanas režīmā: uzsūkšanas caurule un
savācējsoma
– lapu aizpūšanas režīmā: sprausla un aizsargpārsegs
Novēršana
Skatīt sadaļu „Montāža". Pārbaudiet, vai ir pilnīgi,
ar skaidri sadzirdamu klikšķi pievienota
uzsūkšanas caurule un aizsargpārsegs (lapu
aizpūšanas režīmā) vai uzsūkšanas caurule un
savācējsoma (lapu uzsūkšanas režīmā).
Pārbaudiet elektrotīklu un ieslēdziet spriegumu.
Izmantojiet citu kontaktligzdu.
Pārbaudiet kabeli un nomainiet to, ja kabelis ir
bojāts.
Nomainiet drošinātāju.
Nogaidiet, līdz motors atdziest, un pārbaudiet, vai
nav nosprostota turbīna.
Pārbaudiet kabeli un nomainiet to, ja kabelis ir
bojāts.
Latviešu | 253
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents