Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 239

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Toote kasutamisel ei tohi kanda
u
lahtiseid kummijalatseid ega
sandaale. Kandke alati kinniseid
jalatseid ja pikki pükse (vt jooniseid
C ja L).
Pöörake tähelepanu sellele, et seade
u
ei tõmbaks õhu sissepuhkeavasse
kasutaja lahtiseid riideid, mis võib
kaasa tuua vigastusi.
Tagage, et pikad juuksed oleks kinni
u
seotud ja seade ei tõmbaks neid õhu
sissepuhkeavasse, mis võib kaasa
tuua vigastusi.
Kasutage seadet üksnes koos selle
u
külge kinnitatud otsaku või
imitoruga.
Kontrollige hoolikalt töödeldavat ala
u
ning kõrvaldage kõik traadid ja muud
võõrkehad.
Kontrollige enne iga kasutust toite-/
u
pikendusjuhet kahjustuste suhtes ja
vajadusel vahetage need välja.
Kaitske toitejuhet/pikendusjuhet
kuumuse, õli ja teravate servade
eest.
Juhtige toitejuhe alati suunaga
u
seadme taha.
Ärge kasutage kunagi seadet
u
kahjustatud kaitseseadiste, katete
ega turvakomponentideta, nt
kogumiskotita.
Enne töö alustamist veenduge, et
u
kõik komplekti kuuluvad käepidemed
ja kaitseseadised on paigaldatud.
Ärge kunagi püüdke käivitada
tööriista, mis on puudulikult kokku
Bosch Power Tools
pandud või mida on lubamatult
muudetud.
Tööriistaga töötamisel võtke
u
stabiilne asend ja hoidke kogu aeg
tasakaalu.
Pidage ümbritsevat silmas ja
u
arvestage võimalike
ohuolukordadega, mis ei pruugi
lehtede puhumise/imemise ajal
kuulda olla.
Vältige ebaharilikku kehaasendit ja
u
säilitage kogu aeg tasakaal.
Vältige kallakutel töötades
u
komistamist ja seiske kindlalt püsti.
Kõndige rahulikus tempos, ärge
u
rutake.
Hoidke kõik ventilatsiooniavad
u
puhtad.
Ärge puhuge mustust/lehti kunagi
u
läheduses viibivate inimeste suunas.
Ärge hoidke seadet kandmisel
u
toitejuhtmest.
Soovitav on kanda respiraatorit.
u
Ärge puudutage tööriista enne, kui
u
selle kõik osad on täielikult
seiskunud. Pärast mootori
väljalülitamist pöörleb puhur veel
edasi ja võib põhjustada vigastusi.
Seadet ei tohi mingil viisil muuta.
u
Lubamatud muudatused võivad
mõjutada seadme tööohutust ja
põhjustada suuremat müra ja
vibratsiooni.
Imirežiimis võib seade imeda sisse
u
ka muid lehe- ja aiajäätmeid, mitte
aga neid, mis sihipärases kasutuses
ette nähtud.
Eesti | 239
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents