Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 256

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
256 | Lietuvių k.
Prieš liesdami gaminio įrankio
dalis palaukite, kol jos visiškai
sustos. Išjungus gaminį, pūs-
tuvas dar kurį laiką sukasi ir gali sužeis-
ti.
Gaminį naudokite tik atitinka-
mam veikimo režimui numaty-
toje padėtyje. Gaminys nėra
skirtas būti laikomas apsuktas
atvirkščiai lapų siurbimo reži-
me.
Naudojimas
Niekada neleiskite šiuo gaminiu nau-
u
dotis vaikams arba su šia instrukcija
nesusipažinusiems asmenims. Na-
cionalinėse taisyklėse gali būti numa-
tyti operatorių amžiaus apribojimai.
Kai su šiuo gaminiu nedirbate, laiky-
kite jį vaikams nepasiekiamoje vie-
toje.
Šis gaminys nėra skirtas, kad juo
u
dirbtų asmenys (įskaitant vaikus) su
fizine, jusline ar dvasine negalia ir
(arba) asmenys, kuriems trūksta pa-
tirties arba žinių, nebent juos prižiūri
ir jų saugumą užtikrina atsakingas as-
muo arba iš atsakingo asmens jie
gauna nurodymus, kaip dirbti su ga-
miniu. Vaikus būtina prižiūrėti, kad
jie su šiuo gaminiu nežaistų.
Niekada nedirbkite gaminiu, jei arti
u
yra žmonių, ypač vaikų, ar naminių
gyvūnų.
Naudotojas ar dirbantysis yra atsa-
u
kingas už nelaimingus atsitikimus ir
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
žmonėms ar jų nuosavybei padarytą
žalą.
Kai gaminys naudojamas, pašali-
u
niams asmenims ar gyvūnams artin-
tis prie prietaiso arčiau kaip 3 metrų
atstumu draudžiama. Operatorius
yra atsakingas už darbo zoną trečiųjų
asmenų atžvilgiu.
Gaminiu naudokitės tik dienos
u
šviesoje arba esant geram dirbtiniam
apšvietimui.
Nedirbkite su gaminiu, jei esate pa-
u
vargę ar sergate arba vartojote alko-
holio, medikamentų ar narkotikų.
Nedirbkite su gaminiu esant blogoms
u
oro sąlygoms, ypač artėjant audrai.
Naudodami šį gaminį visuomet dėvė-
u
kite atsparią viršutinę kūno dalį ir ra-
nkas dengiančią aprangą.
Kai naudojate gaminį, neavėkite atvi-
u
ru apavu iš gumos ar sandalais. Visa-
da avėkite tvirtus batus ir mūvėkite
ilgomis kelnėmis (žr. pav. C ir L).
Saugokite, kad laisvi drabužiai ne-
u
būtų įtraukiami į oro tiekimo angą,
nes tuomet iškyla sužalojimo pavo-
jus.
Saugokite, kad ilgi plaukai nebūtų įt-
u
raukti į oro tiekimo angą, nes tuomet
iškyla sužalojimo pavojus.
Gaminį naudokite tik su primontuotu
u
antgaliu arba siurbimo vamzdžiu.
Atidžiai apžiūrėkite apdirbamą plotą
u
ir pašalinkite visas vielas bei kitokius
pašalinius daiktus.
Kaskart prieš pradėdami dirbti patik-
u
rinkite, ar nepažeistas maitinimo lai-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents