Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 146

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
146 | Magyar
hosszú nadrágot (lásd a C és L áb-
rát).
Ügyeljen arra, hogy a gép ne húzza
u
be a lazán ülő ruhát a levegő beszívó
nyílásba, mivel ez személyi sérülés-
hez vezethet.
Ügyeljen arra, hogy ha hosszú a haja,
u
az le legyen kötve és a gép ne húz-
hassa be azt a levegő beszívó nyílás-
ba, mivel ez személyi sérüléshez ve-
zethet.
A terméket csak felszerelt fúvókával,
u
illetve felszerelt szívócsővel használ-
ja.
Gondosan vizsgálja meg a megmun-
u
kálni kívánt területet, és távolítson el
minden drótot és egyéb idegen tár-
gyat.
Minden használat előtt ellenőrizze a
u
csatlakozó vezeték/a hosszabbító
esetleges rongálódásait és szükség
esetén cserélje ki a megrongálódott
alkatrészt. Óvja meg a csatlakozó ve-
zetéket / a hosszabbítót a magas hő-
mérsékletektől, az olajtól és az élek-
től és sarkaktól.
A kábelt mindig csak hátrafelé vezes-
u
se el a terméktől.
A terméket sohase üzemeltesse meg-
u
hibásodott védőberendezésekkel,
vagy fedéllel, illetve biztonsági be-
rendezések, mint például felfogó
zsák nélkül.
Gondoskodjon arról, hogy a termék-
u
kel szállított valamennyi fogantyú és
védőberendezés fel legyen szerelve
a termékre, amikor azt üzemelteti.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Sohase próbáljon meg egy nem telje-
sen felszerelt terméket, vagy egy
nem engedélyezett módon megvál-
toztatott terméket üzembe helyezni.
A termék üzemeltetésekor mindig
u
ügyeljen arra hogy biztos talajon áll-
jon és megőrizze az egyensúlyát.
Mindig legyen tudatában a környeze-
u
tének és készüljön fel olyan lehetsé-
ges veszélyekre, amelyeket a lomb
elfúvása vagy felszívása közben eset-
leg nem hall meg.
Kerülje el az abnormális testtartást
u
és őrizze mindig meg az egyensúlyát.
Lejtős területeken ügyeljen arra,
u
hogy mindig biztosan álljon és biztos
helyre lépjen.
Mindig nyugodtan menjen, sohase
u
fusson gyorsan.
Tartsa minden szennyezéstől mente-
u
sen valamennyi hűtőlevegőnyílást.
Sohase fújja a szemetet/leveleket a
u
közelében álló személyek felé.
Sohase vigye a terméket a kábelnél
u
fogva.
Célszerű egy védőálarcot viselni.
u
Várja meg, amíg a termék minden ré-
u
sze teljesen leállt, mielőtt hozzáérne
valamelyik alkatrészhez. A fúvóbe-
rendezés a termék kikapcsolása után
egy ideig még tovább forog és sérülé-
seket okozhat.
A terméken nem szabad változta-
u
tásokat végrehajtani. A nem meg-
engedett változtatások befolyásol-
hatják a terméke biztonságát és meg-
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents