Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 209

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Вградени компоненти (види слика
A)
Нумерирањето на напишаните компоненти се однесува
на приказот на уредот на страните со цртежи.
(1) Прекинувач со регулатор за јачина на дувањето
(2) Моторна единица
(3) Завртка ѕа прицврстување на заштитниот капак
или вшмукувачот
(4) Заштитен капак (Модул за дување)
Технички податоци
Дувалка/Смукалка за
двор
Број на артикл
Номинална јачина
Јачина на струење на
воздухот, макс
Волуменски проток,
макс.
Однос на ситнење
Волумен на вреќата
Тежина (модус за
дување)
Тежина (модус за
смукање)
Заштитна класа
Сериски број
Податоците важат за номинален напон [U] од 230 V. Овие податоци може да отстапуваат при различни напони, во зависност од изведбата
во односната земја.
Информации за бучава/вибрации
Утврдени вредности на емисија на бучава EN 50636-2-100
Измереното А ниво на бучава изнесува обично:
– Звучен притисок
– Звучна јачина
– Несигурност K
Вкупните вредности на вибрации a
EN 50636-2-100
– Вредност на емисија на
вибрации a
h
– Несигурност K
Bosch Power Tools
(5) Рачка на вшмукувачот (Модул за смукање)
(6) Завртка за подесување на рачката
(7) Вшмукувач (Модул за смукање)
(8) Куки за ременот за носење
(9) Ремен за носење
(10) Собирна вреќа (Модул за смукање)
(11) Копче за отклучување на млазницата или
(12) Млазница (Модул за дување)
(13) Алки за куките за ременот
UniversalGardenTidy УниверзалГарденТајди
3 600 HB1 000
3 600 HB1 030
3 600 HB1 070
W
1800
км/ч
165 − 285
л/с
160
12/1
l
45
кг
3,4
кг
4,7
/ II
Модул за смукање
dB(A)
dB(A)
dB
(векторски збор на трите насоки) несигурност K дадени се во согласност со
h
2
m/s
2
m/s
собирната вреќа
УниверзалГарденТајди
2300
3 600 HB1 002
3 600 HB1 032
3 600 HB1 072
1600 − 2300
165 − 285
160
12/1
45
3,4
4,7
/ II
види ја натписната плочка на производот
86
98
= 2,5
< 2,5
= 1,5
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Македонски | 209
3000
3 600 HB1 001
3 600 HB1 041
3 600 HB1 071
1600 − 3000
165 − 285
160
12/1
50
3,4
4,7
/ II
Модул за дување
83
96
= 2,5
< 2,5
= 1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents