Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 151

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12
Szétszerelés (lásd a E ábrát)
A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki
u
a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
Nyomja be a (11) gombot és vegye le a (12) fúvókát.
Oldja ki a (3) rögzítőcsavart. Vegye le a (4) védőburkolatot
és biztos helyen őrizze meg.
Lombelszívó üzemmód
Szerelés (lásd a F és G ábrát)
A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki
u
a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
Dugja össze a (7) elszívócső három részét. A szerelés során
ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujját.
Szerelje fel a (7) elszívócsövet a motoregységre. Tegye be a
(7) elszívócsövet a motoregység csuklójába. Emelje meg a
(7) elszívócsövet és a védőburkolat rögzítéséhez csavarozza
azt be ütközésig a (3) rögzítőcsavarral, ekkor kattanások
hallhatók.
Szerelje fel a (10) felfogó zsákot a motoregységre és rögzít-
se a felfogó zsák kapcsait az elszívócső akasztójához. A sze-
relés során ügyeljen arra, hogy ne csípje be az ujját.
A tartóheveder felszerelése (lásd a H ábrát)
Rögzítse a (9) tartóhevedert a két (8) akasztóval a (13) he-
vederhurokhoz. Állítsa úgy be a (9) tartóhevedert, hogy az
megtartsa a termék súlyát és hogy Ön könnyen vezethesse a
terméket.
A fogantyú felszerelése és beállítása (lásd a I és
J ábrát)
A fogantyú felszereléséhez tegye fel a (5) fogantyút a csövön
található tartóra, majd dugja keresztül a (6) csavart a fogan-
tyún és szorítsa meg a csavart.
A szög beállításához oldja ki a (6) csavart és tolja fel vagy le a
kívánt munkavégzési helyzet eléréséig, majd ismét húzza
meg a (6) csavart.
Kezelés (lásd a K, L és M ábrát)
Ügyeljen olyan tárgyakra, amelyekbe bele lehet botlani, pél-
dául a kábelre vagy más, felügyelet alatt nem álló tárgyakra.
Gondoskodjon arról, hogy a kábel ne akadályozza a munká-
ban. Rögzítse a kábelt a pótfogantyú oldalán található kábel-
tartóban. (lásd a K ábrát)
A bekapcsoláshoz forgassa addig a (1) be-/kikapcsolót az
óramutató járásával megegyező irányba, amíg az kattanó
hangot ad.
Hibakeresés
Bosch Power Tools
A levegő áramlási sebességét szabályozni lehet. A levegő
áramlási sebességének megnöveléséhez forgassa el az óra-
mutató járásával megegyező irányban a (1) be-/kikapcsolót.
A levegő áramlási sebességének csökkentéséhez forgassa el
az óramutató járásával ellenkező irányban a (1) be-/kikap-
csolót.
Irányítsa a terméket azokra a tárgyakra, amelyeket fel akarja
szívni. Ha a termék a maradékokat nem gyűjti össze / nem
mozdítja meg, növelje meg a légáram sebességét.
A kikapcsoláshoz forgassa addig a (1) be-/kikapcsolót az
óramutató járásával ellenkező irányba, amíg az kattanó han-
got ad.
Állítsa be a termék (1) be-/kikapcsolóját a „0" helyzetbe, mi-
előtt megszakítja a hálózati feszültséget vagy kihúzza a csat-
lakozó dugót a dugaszoló aljzatból.
Leszerelés (lásd a N és O ábrát)
A terméken bármely munka megkezdése előtt húzza ki
u
a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból.
A (10), felfogó zsák kiürítéséhez nyomja meg a (11) gombot
és vegye le a (10) felfogó zsákot. Távolítsa el a kapcsokat a
(7) elszívócsőről. Nyissa ki a villámzárat és a szükségnek
megfelelően ürítse ki a (10) felfogó zsákot.
A leszereléshez nyomja meg a (11) gombot és vegye le a
(10) felfogó zsákot. Távolítsa el a kapcsokat a (7) elszívó-
csőről. A leszerelés során ügyeljen arra, hogy ne csípje be az
ujját.
Oldja ki a (3) rögzítőcsavart. Vegye le a (7) elszívócsövet és
biztos helyen őrizze meg.
Munkavégzési tanácsok
Munka közben tartsa a fúvókát / az elszívócsövet mindig a ta-
laj felé.
Ne fújjon össze egymáshoz forró, éghető vagy robbanékony
anyagokat.
A termék csak lomb és kerti hulladékok felszívására alkal-
mas.
A termék használata előtt ellenőrizze, nincsenek-e a közel-
ben kisebb állatok és kemény tárgyak.
Ne szívjon fel folyadékokat, műanyag zacskókat, konzervdo-
bozokat, fenyőtobozokat, 5 mm-nél nagyobb átmérőjű ága-
kat, kendőket, papírzsebkendőket és ruhaszárító csiptető-
ket.
A motor csak akkor indul el, ha a következő alkatrészek he-
lyesen fel vannak szerelve:
– lombelszívó üzemmódban az elszívócső és a felfogó
zsák
– lombfúvó üzemmódban a fúvóka és a védőburkolat
Magyar | 151
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents