Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 89

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Symptom
Mulig årsak
Produktet går rykkvis
Skjøteledning er skadet
Intern kabling i produktet er defekt
På-/av-bryter defekt
Motorvernet er utløst
Sterke vibrasjoner/
Produkt defekt eller blokkert
lyder
Produkt blåser/suger
Dysen/sugerøret er blokkert
ikke
Dysen/sugerøret kan
Gal montering
ikke monteres
Sugeintensiteten
Oppsamlingsposen er full
svekkes
Tilkoblingsstussen til oppsamlingsposen er
blokkert
Blåser/viftehjul blokkert med smuss.
Pipetone i sugerøret
Blåser/viftehjul blokkert med smuss.
Hageredskap blåser
Viften er blokkert
ikke
Variabel hastighet
Komponentfeil
fungerer ikke
Service og vedlikehold
Vedlikehold, rengjøring og lagring (se bilder P og
Q)
Før alle arbeider på produktet utføres må støpselet
u
trekkes ut av stikkontakten.
Hold produktet rent slik at du kan arbeide godt og
u
sikkert.
Rengjør for optimal bruk ventilator og området rundt
ventilatoren etter hver bruk.
Hold selve produktet og ventilasjonsspaltene alltid rene, for
å kunne arbeide bra og sikkert.
Fjern smuss fra produktet eller oppsamlingsposen med en
fuktig klut eller en hard børste.
Sprøyt aldri vann på produktet.
Dypp produktet aldri ned i vann.
Produktet må oppbevares på et sikkert sted, tørt og
utilgjengelig for barn.
Sett ikke andre gjenstander på produktet.
Sikre at alle mutre, bolter og skruer sitter fast, slik at sikkert
arbeide med produktet er mulig.
Sjekk oppsamlingsposen regelmessig for avsliting og
slitasje.
Sjekk hageredskapet og skift for sikkerhets skyld ut slitte
eller skadede deler.
Pass på at deler som skal skiftes ut er fra Bosch.
Bosch Power Tools
Avhjelp
Sjekk ledningen og skift den ut hvis den er skadet.
Oppsøk kundeservice.
Oppsøk kundeservice.
La motoren avkjøle og sjekk om viften sperrer.
Sjekk området rundt viften for tilsmussinger og
rengjør ved behov. Ta kontakt med kundeservicen
hvis det ikke fastslås noen forskjell.
Frigjør dysen/sugerøret.
Se «Montering».
Tøm oppsamlingsposen.
Frigjør tilkoblingsstussen til oppsamlingsposen.
Sjekk området rundt viften for tilsmussinger og
rengjør om nødvendig.
Rengjør blåser og viftehjul. Se "Vedlikehold".
Rengjør blåser og viftehjul. Se "Vedlikehold".
Slå av produktet, trekk ut støpselet og fjern
blokkeringen (bruk vernehansker).
Oppsøk kundeservice.
Kundeservice og kundeveiledning
Kundeservice hjelper deg ved spørsmål om reparasjon og
vedlikehold av produktet ditt og reservedelene. Du finner
også sprengskisser og informasjon om reservedeler på
www.bosch-pt.com
Boschs kundeveilederteam hjelper deg gjerne hvis du har
spørsmål om våre produkter og tilbehør.
Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi
det 10‑sifrede produktnummeret som er angitt på
produktets typeskilt.
Norsk
Robert Bosch AS
Postboks 350
1402 Ski
Tel.: 64 87 89 50
Faks: 64 87 89 55
Du finner adresser til andre verksteder på:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Deponering
Produkter, tilbehør og emballasje må leveres inn til
miljøvennlig gjenvinning.
Produkter må ikke kastes i vanlig søppel!
Bare for land i EU:
I henhold til det europeiske direktivet 2012/19/EU om
brukte elektriske og elektroniske produkter og tilpasningen
Norsk | 89
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents