Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 277

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
‫بوش در نزدیکی خود مراجعه‬
‫احتیاط: کابل رابط غیر‬
‫استاندارد ممکن است‬
‫خطر ساز باشد. کابل‬
‫رابط، دوشاخه و مادگی‬
‫بایستی ضد آب و مناسب با‬
.‫محیط بیرون باشند‬
‫در‬
‫تذکر برای محصوالتی که‬
:‫فروخته نمی شوند‬
‫برای ایمنی شما الزم است‬
‫که دوشاخه روی محصول به کابل‬
‫رابط وصل باشد. کوپل کابل رابط‬
‫بایستی در برابر ورپاش آب مصون‬
‫باشد، الستیکی و یا با الستیک‬
‫پوشیده شده باشد. کابل رابط‬
‫بایستی با بست الستیکی بکار برده‬
‫عالمتهای ذیل برای استفاده از جاروبرقی مهم می‬
‫باشند. لطفا این عالئم و معانی آنها را به خاطر‬
‫بسپارید. فهم درست این عالئم به شما جهت‬
.‫استفاده ی درست و ایمن از محصول کمک می کند‬
‫حالت دمش برگ‬
‫حالت مکش برگ‬
‫مسیر یا جهت حرکت‬
‫مسیر یا جهت عکس العمل‬
‫نحوه روشن كردن‬
‫نحوه خاموش كردن‬
‫کاربری مجاز‬
Bosch Power Tools
.‫کنید‬
‫در صورت معیوب بودن کابل برق‬
‫انگلیس‬
‫تعمیرگاه های مجاز و خدمات پس‬
:‫توجه‬
‫تنها از کابل رابط، کابل، سیم ها و‬
.‫شود‬
‫عالمت ها‬
:‫کابل های با قطر زیر الزم هستند‬
‫معنی‬
‫عالمت‬
‫رابط بایستی کابل همانطور که در‬
(‫اتصاالت کابل )پریز و دوشاخه‬
‫بایستی خشک باشند و روی زمین‬
‫کابل برق و کابل رابط باید مرتب‬
‫از لحاظ داشتن عیب و نقص‬
‫کنترل و تنها در صورت بی عیب‬
.‫بودن بکار برده شود‬
‫محصول باید آنرا فقط توسط‬
‫از فروش ابزارآالت برقی بوش‬
‫تعمیر کرد. تنها از کابل رابط مجاز‬
‫قرقره کالفی استفاده کنید که با‬
IEC
‫یا‬
EN 61242/IEC 61242
‫مطابقت دارند و از‬
H05RN-F
‫یا‬
H05VVV-F
‫چنانچه هنگام کار با محصول از‬
،‫یک کابل رابط استفاده می کنید‬
2
‫یا‬
‫ میلیمتر‬
2
‫متر برای‬
30
‫بیشترین طول‬
‫متر برای‬
60
‫کابل رابط یا‬
‫قرقره کابل دارای کلید‬
‫حفاظت جریان خطا‬
‫تذكر: در صورت استفاده از کابل‬
‫دستورات ایمنی ذکر شد، دارای‬
‫محافظ ارت باشد که از طریق‬
‫دوشاخه به محافظ ارت سیستم‬
.‫الکتریکی شما متصل است‬
‫در موارد مشکوک به یک‬
‫متخصص برقی یا نمایندگی مجاز‬
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
‫772 | فارسی‬
.‫قرار نگیرند‬
.‫استفاده کنید‬
60884-2-7
‫نوع‬
.‫هستند‬
1,25
‫قطر‬
‫ میلیمتر‬
1,5

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents