Suomi - Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 12

90 | Suomi

til nasjonale lover må maskiner, som ikke lenger kan brukes,
samles sortert og leveres til miljøvennlig gjenvinning.
Suomi
Turvallisuusohjeita
Huomio! Lue seuraavat ohjeet tar-
kasti. Tutustu tuotteen käyttöele-
mentteihin ja asianmukaiseen käyt-
töön. Säilytä käyttöohje huolellisesti
myöhempää käyttöä varten.
Tuotteessa olevien tunnusmerkkien
selitys
Yleiset varoitusohjeet.
Lue käyttöohje huolellisesti.
Varmista, että sivulle sinkou-
tuvat vieraat esineet eivät
loukkaa lähellä seisovia ihmi-
siä.
Varoitus: Pidä turvallinen etäi-
syys tuotteeseen sen ollessa
toiminnassa.
Pyörivä puhallin. Pidä kädet,
jalat pitkät hiukset ja löysät
vaatteet loitolla aukoista tuot-
teen käydessä.
Pidä kädet, jalat ja löysät
vaatteet loitolla aukoista tuot-
teen käydessä.
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Varmista, että tuotteesta si-
vulle sinkoutuvat vieraat esi-
neet eivät loukkaa lähellä
oleskelevia ihmisiä. Varmista,
että muut ihmiset ovat turval-
lisen välimatkan päässä tuotteesta.
Käytä kuulonsuojaimia ja suo-
jalaseja.
Älä käytä tuotetta sateessa,
äläkä aseta sitä alttiiksi sa-
teelle.
Ennen tuotteeseen tehtäviä
säätö-, puhdistus- tai huolto-
töitä, kun johto on sotkeutu-
nut, lävistynyt tai vaurioitunut
tai jättäessäsi tuotteen ilman
valvontaa, tulee se pysäyttää ja pisto-
tulppa irrottaa pistorasiasta.
Odota, että tuotteen kaikki
osat ovat pysähtyneet täysin,
ennen kuin kosketat niitä. Pu-
hallin pyörii vielä tuotteen poiskytken-
nän jälkeen ja voi aiheuttaa loukkaan-
tumisia.
Käytä tuotetta ainoastaan toi-
mintatavassa tarkoitetussa
asennossa. Tuote ei lehti-imu-
tilassa sovellu pidettäväksi
nurinpäin.
Käyttö
Älä koskaan anna lasten tai henkilöi-
u
den, jotka eivät ole tutustuneet näi-
hin ohjeisiin käyttää puutarhalai-
tetta. Kansalliset säännökset saatta-
vat rajata käyttäjän iän. Säilytä tuote
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents