Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 126

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
126 | Polski
Symptom
Możliwa przyczyna
Dysza/rura ssąca nie
Nieprawidłowy montaż
daje się zamontować
Wydajność zasysania
Worek na odpady jest pełny
zmniejsza się
Króciec przyłączeniowy do worka na odpady jest
zablokowany
Dmuchawa/wentylator jest/są zablokowane.
W rurze ssącej słyszal-
Dmuchawa/wentylator jest/są zablokowane.
ny jest świszczący od-
głos
Narzędzie ogrodowe
Dmuchawa jest zablokowana
nie dmucha
Regulacja prędkości
Wewnętrzny błąd komponentu
nie działa
Konserwacja i serwis
Konserwacja, pielęgnacja i przechowywanie
(zob. rys. P i Q)
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności ob-
u
sługowym przy wyrobie, należy wyjąć wtyczkę siecio-
wą z gniazda.
Utrzymywanie narzędzia ogrodowego w czystości
u
gwarantuje wydajną i bezpieczną pracę.
Aby uzyskać maksymalną wydajność, wentylator i jego okoli-
ce należy czyścić po każdym użytkowaniu.
Utrzymywanie wyrobu i jego otworów wentylacyjnych w czy-
stości gwarantuje wydajną i bezpieczną pracę.
Usunąć brud z wyrobu lub worka na odpadki za pomocą wil-
gotnej szmatki lub twardej szczotki.
Nie wolno spryskiwać wyrobu wodą.
Nie wolno zanurzać wyrobu w wodzie.
Niniejszy wyrób należy przechowywać w bezpiecznym, su-
chym i niedostępnym dla dzieci miejscu.
Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na obudowie
wyrobu.
Aby zagwarantować bezpieczną pracę przy użyciu niniejsze-
go wyrobu, należy regularnie kontrolować, czy wszystkie na-
krętki, trzpienie i śruby są mocno dokręcone.
Regularnie sprawdzać stan worka, a także stopień jego zuży-
cia i ewentualnych uszkodzeń.
W trosce o własne bezpieczeństwo należy zawsze przepro-
wadzać wizualną kontrolę wyrobu i w razie potrzeby wymie-
niać zużyte lub uszkodzone części.
Upewnić się, czy części zamienne zostały wyprodukowane
przez firmę Bosch.
Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące
użytkowania
Ze wszystkimi pytaniami, dotyczącymi naprawy i konserwa-
cji nabytego produktu oraz dostępu do części zamiennych,
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
Rozwiązanie
zob. „Montaż".
Opróżnić worek na odpady.
Oczyścić króciec przyłączeniowy do worka na od-
pady. Skontrolować okolice wentylatora pod ką-
tem zanieczyszczeń i w razie potrzeby oczyścić.
Oczyścić dmuchawę/wentylator. Zob. rozdział
"Konserwacja".
Oczyścić dmuchawę/wentylator. Zob. rozdział
"Konserwacja".
Wyłączyć wyrób, wyjąć wtyczkę z gniazda i usu-
nąć blokadę (stosując rękawice ochronne).
Skontaktować się z punktem serwisowym.
prosimy zwracać się do punktów obsługi klienta. Rysunki
techniczne oraz informacje o częściach zamiennych można
znaleźć pod adresem: www.bosch-pt.com
Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie
na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch
oraz ich osprzętem.
Przy wszystkich zgłoszeniach oraz zamówieniach części za-
miennych konieczne jest podanie 10‑cyfrowego numeru ka-
talogowego, znajdującego się na tabliczce znamionowej pro-
duktu.
Polska
Robert Bosch Sp. z o.o.
Serwis Elektronarzędzi
Ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
Na www.serwisbosch.com znajdą Państwo wszystkie szcze-
góły dotyczące usług serwisowych online.
Tel.: 22 7154450
Faks: 22 7154440
E-Mail: bsc@pl.bosch.com
www.bosch-pt.pl
Pozostałe adresy serwisów znajdują się na stronie:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Utylizacja odpadów
Produkty, osprzęt i opakowanie należy oddać do powtórne-
go przetworzenia zgodnego z obowiązującymi przepisami w
zakresie ochrony środowiska.
Nie wolno wyrzucać produktów do odpadów z
gospodarstwa domowego!
Tylko dla krajów UE:
Zgodnie z europejską wytyczną 2012/19/WE o starych, zu-
żytych narzędziach elektrycznych i elektronicznych i jej sto-
sowania w prawie krajowym, wyeliminowane, niezdatne do
użycia produkty należy zbierać osobno i doprowadzić do po-
nownego użytkowania zgodnego z zasadami ochrony środo-
wiska.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents