Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 208

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
208 | Македонски
Користете само продолжни кабли,
кабел, водови за жици и макари со
кабли што се во согласност со EN
61242 / IEC 61242 или IEC
60884-2-7 и се од типот H05VVV-F
или H05RN-F.
Ако сакате да користите продолжен
кабел при употреба на уредот,
потребни ви се следните димензии
на кабли:
– Пресек 1,25 mm
– Максимална должина 30 m за
продолжниот кабел или 60 m за
кабел на навој со ФИ-заштитна
склопка
Совет: Ако користите продолжен
кабел, тој мора да биде заземјен
преку напојната мрежа, во склад со
важечките прописи.
За дополнителни информации
контактирајте лиценциран
електричар или најблискиот Bosch
сервис.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:
Несоодветните продолжни
кабли можат да бидат
опасни. Продолжниот кабел,
утикачот и спојот со продолжниот
кабел мораат да бидат
водоотпорни.
Напомени за производите, коишто
не се продаваат во ВБ:
ВНИМАНИЕ: За Ваша безбедност
потребно е утикачот на уредот да е
приклучен на продожен кабел.
Спојката на продолжниот кабел мора
да биде заштитена од прскање на
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
вода, да се состои од гума или да
биде обложена со гума.
Продолжниот кабел мора да се
користи со растеретување од
напрегање.
Ознаки
Следните симболи се важни за читање и разбирање на
упатството за употреба. Ве молиме проучете ги
симболите и нивното значење. Точната интерпретација
на симболите ќе ви помогне подобро и побезбедно да го
користите уредот.
2
2
или 1,5 mm
Употреба со соодветна намена
Овој уред е погоден за домашна употреба, за собирање и
дување лисја и дворен отпад, како на пр.остатоци од
косена трева околу куката во дворот и бавчата.
Уредот никако не смее да се користи како секач.
Употребата на било кој алат која не е во склад со неговата
намена може да биде опасна. При несоодветна употреба
можете да се повредите.
Ознака
Значење
Модул за дување
Модул за смукање
Правец на движење
Правец на реакција
Вклучување
Исклучување
Дозволена функција
Забранети акции
Носете заштитни ракавици
Уредот употребувајте го само со
монтиран вшмукувач.
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents