Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 129

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Při provozu výrobku neustále dbejte
u
na bezpečný postoj a vždy udržujte
rovnováhu.
Buďte si vědomi svého okolí a buďte
u
připraveni na možné nebezpečné
momenty, jež možná během foukání/
vysávání listí neslyšíte.
Vyvarujte se abnormálnímu držení
u
těla a neustále udržujte rovnováhu.
Na šikmých plochách neustále
u
dbejte na bezpečnou chůzi.
Choďte stále klidným tempem, nikdy
u
rychle neběhejte.
Veškeré otvory pro chladicí vzduch
u
udržujte čisté.
Nikdy nefoukejte nečistoty/listí ve
u
směru stojících osob.
Výrobek nenoste za kabel.
u
Je doporučeno nosit ochrannou
u
respirační masku.
Než se dotknete dílů výrobku,
u
počkejte, až se všechny zcela
dostanou do stavu klidu. Ventilátor
po vypnutí výrobku ještě dále rotuje
a může způsobit zranění.
Neprovádějte na výrobku žádné
u
změny. Nepřípustné změny mohou
negativně ovlivnit bezpečnost
Vašeho výrobku a vést ke zvýšenému
hluku a vibracím.
V režimu vysávání mohou být nasáty i
u
další předměty než v určeném
použití uvedené zahradní odpady a
spadané listí.
Nenasávejte žádné pevné předměty
jako velké větve, skleněné střepy,
kovové díly a kameny.
Bosch Power Tools
Poškozený ventilátor či plášť (třísky,
u
trhliny, vrypy) zvyšují riziko poranění
dané odmrštěnými cizími tělesy.
Pokud jsou ventilátor nebo plášť
poškozeny, kontaktujte horkou linku
(Hotline) firmy Bosch.
Ve vzácných případech (např. při
u
delším používání za horkých,
suchých podmínek) se může vytvořit
díky podtlaku ventilátoru
elektrostatický náboj, který může být
při kontaktu s výrobkem citelný.
Síťovou zástrčku vytáhněte ze
zásuvky:
– když se od výrobku vzdálíte
– když výrobek kontrolujete,
odstraňujete zablokování nebo na
něm pracujete
– po kolizi s cizím tělesem. Výrobek
okamžitě zkontrolujte na
poškození a nechte jej, je-li to
nutné, opravit
– když výrobek začne nezvykle
vibrovat (okamžitě zkontrolujte)
Připojení do sítě
Napětí zdroje proudu musí souhlasit
u
s údaji na typovém štítku výrobku.
Je doporučeno připojit tento
u
výrobek jen na zásuvku, která je
jištěna proudovým chráničem s
vybavovacím proudem 30 mA.
Používejte pro tento výrobek jen
u
síťová připojovací el. vedení nebo je
nahrazujte jen takovými, jež
odpovídají údajům výrobce. Aby se
Čeština | 129
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents