Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 97

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
Oire
Mahdolliset syyt
Voimakas värinä/melu Tuote viallinen tai tukossa
Puutarhalaite ei pu-
Suutin/imuputki on tukossa
halla/ime
Suutinta/imuputkea ei
Väärin asennettu
pysty asentamaan
Imuteho heikkenee
Kokoomasäiliö on täynnä
Kokoomasäiliön putkiliitin on tukossa
Puhallin/puhaltimen siipi liasta tukossa.
Imuputkesta kuuluu vi-
Puhallin/puhaltimen siipi liasta tukossa.
hellysääni
Puutarhalaite ei pu-
Puhallin on jumittunut
halla
Nopeuden säätö ei
Komponenttivika
toimi
Kunnossapito ja huolto
Kunnossapito, puhdistus ja varastointi (katso
kuvat P ja Q)
Irrota pistotulppa pistorasiasta ennen kaikkia tuottee-
u
seen kohdistuvia töitä.
Pidä aina puutarhalaite puhtaana, jotta voit työsken-
u
nellä hyvin ja turvallisesti.
Optimaalista käyttöä varten, puhdista puhallin ja puhallinta
ympäröivä alue joka käytön jälkeen.
Pidä tuotetta ja tuuletusaukkoja puhtaina, jotta voit työsken-
nellä hyvin ja turvallisesti.
Poista lika tuotteesta ja kokoomasäiliöstä kostealla liinalla tai
kovalla harjalla.
Älä koskaan suihkuta vettä tuotteen päälle.
Älä koskaan upota tuotetta veteen.
Säilytä Tuote varmassa, kuivassa paikassa, lasten ulottumat-
tomissa.
Älä aseta mitään muita esineitä tuotteen päälle.
Varmista kaikkien muttereiden, pulttien ja ruuvien hyvä kiin-
nitys, jotta turvallinen työskentely tuotteen kanssa olisi
taattu.
Tarkista säännöllisesti kokoojasäiliön kunto ja kuluneisuus.
Tarkista tuote ja vaihda varmuuden vuoksi kaikki loppuun ku-
luneet tai vaurioituneet osat uusiin.
Varmista, että vaihto-osat ovat Bosch-tuotantoa.
Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta
Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä va-
raosia koskeviin kysymyksiin. Räjäytyskuvat ja varaosatiedot
ovat myös verkko-osoitteessa: www.bosch-pt.com
Bosch Power Tools
Korjaustoimenpide
Tarkista onko puhaltimen alueella likaa ja puh-
dista se tarvittaessa. Käänny asiakaspalvelun
puoleen ellei parannusta todeta.
Puhdista suutin/imuputki.
katso "Asennus".
Tyhjennä kokoomasäiliö.
Puhdista kokoomasäiliön putkiliitin. Tarkista onko
puhaltimen alueella likaa ja puhdista se tarvit-
taessa.
Puhdista puhallin ja puhaltimen siipi. Katso "Kun-
nossapito".
Puhdista puhallin ja puhaltimen siipi. Katso "Kun-
nossapito".
Pysäytä tuote, irrota pistotulppa pistorasiasta ja
poista tukos (käytä suojakäsineitä).
Ota yhteys asiakaspalveluun.
Bosch-käyttöneuvontatiimi vastaa mielellään tuotteita ja tar-
vikkeita koskeviin kysymyksiin.
Ilmoita kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10‑numeroi-
nen tuotenumero, joka on ilmoitettu tuotteen mallikilvessä.
Suomi
Robert Bosch Oy
Bosch-keskushuolto
Pakkalantie 21 A
01510 Vantaa
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta www.bosch-pt.fi.
Puh.: 0800 98044
Faksi: 010 296 1838
www.bosch-pt.fi
Muut asiakaspalvelun yhteystiedot löydät kohdasta:
www.bosch-pt.com/serviceaddresses
Hävitys
Toimita tuotteet lisätarvikkeet ja pakkausmateriaali ympäris-
töystävälliseen jätteiden kierrätykseen.
Älä heitä tuotteita talousjätteisiin!
Koskee vain EU‑maita:
Eurooppalaisen käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikka-
laitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU ja sitä soveltavan
kansallisen lainsäädännön mukaan käyttökelvottomat lait-
teet täytyy kerätä talteen erikseen ja toimittaa kierrätykseen.
Suomi | 97
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents