Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 121

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
przy wymianie przewodu należy
zwracać na to uwagę. Czynności te
należy zlecić w Centrum Serwisowa-
nia.
Nigdy nie dotykać wtyczki zasilania
u
mokrymi rękami.
Nie wolno najeżdżać na przewód sie-
u
ciowy lub na przedłużacz, zginać go
lub szarpać, gdyż mogłoby to spowo-
dować jego uszkodzenie. Chronić
przewód przed działaniem wysokiej
temperatury, olejem/smarami oraz
ostrymi krawędziami.
Stosować przedłużacze o przekroju
u
zgodnym z instrukcją obsługi, zaopa-
trzone w zabezpieczenie przez roz-
pryskami wody. Połączenie wtykowe
przewodu z przedłużaczem nie może
leżeć w wodzie.
Bezpieczeństwo elektryczne
Uwaga! Przed przystąpie-
niem do czynności konse-
rwacyjnych lub czyszczenia,
należy wyłączyć produkt wyłączni-
kiem, a następnie wyjąć przewód z
gniazda. Powyższe dotyczy również
przypadków, gdy przewód zasilający
jest przecięty, uszkodzony lub splą-
tany.
Wyrób ma zainstalowany wyłącz-
u
nik przeciwprzeciążeniowy! Silnik
został wyposażony w wyłącznik
przeciwprzeciążeniowy. W razie
zatrzymania się silnika, należy
przed ponownym włączeniem od-
Bosch Power Tools
czekać parę minut, aby mógł się
ostudzić.
W razie uszkodzenia przewodu
u
podczas pracy, należy natychmiast
wyjąć wtyczkę sieciową z gniazd-
ka. NIE DOTYKAĆ USZKODZONE-
GO PRZEWODU PRZED WYJĘCIEM
WTYCZKI Z GNIAZDKA.
Nabyty produkt jest zaopatrzony w izo-
lację ochronną i nie wymaga uziemie-
nia. Napięcie robocze wynosi 230
V AC, 50 Hz (dla krajów nie należących
do UE 220 V lub 240 V). Stosować
wolno jedynie atestowane przedłuża-
cze. Szczegółowych informacji można
uzyskać w autoryzowanym punkcie
serwisowym firmy Bosch.
Dla podwyższenia bezpieczeństwa
pracy należy stosować wyłącznik róż-
nicowo-prądowy (RCD) o prądzie róż-
nicowym, nie większym niż 30 mA.
Wyłącznik ten powinien być kontrolo-
wany przed każdym użyciem.
Przewód sieciowy oraz przedłużacze
należy trzymać z dale od wszelkich ru-
chomych części. Należy unikać uszko-
dzenia tych przewodów, a co za tym
idzie kontaktu z elementami przewo-
dzącymi prąd.
Połączenia przewodów (wtyczki i
gniazda) powinny znajdować się w sta-
nie suchym i nie mogą leżeć na ziemi.
Przewód sieciowy i przedłużacze nale-
ży regularnie kontrolować pod kątem
uszkodzeń. Przewody te wolno użytko-
wać wyłącznie w nienagannym stanie.
Polski | 121
F 016 L94 042 | (17.09.2020)

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents