Download Table of Contents Print this page

Bosch UniversalGardenTidy Original Instructions Manual page 246

Hide thumbs Also See for UniversalGardenTidy:

Advertisement

Table of Contents
246 | Latviešu
Sekojiet, lai prom lidojošie
priekšmeti nenodarītu
kaitējumu tuvumā esošajām
personām.
Brīdinājums! Ieturiet drošu
attālumu līdz dārza
instrumentam laikā, kad tas
darbojas.
Rotējoša turbīna.
Izstrādājuma darbības laikā
nepieļaujiet roku, kāju, garu
matu un vaļīgu apģērba daļu iekļūšanu
tā atverēs.
Dārza instrumenta darbības
laikā nepieļaujiet roku un kāju
iekļūšanu tā atvērumos.
Nodrošiniet, lai tuvumā
esošās personas nesavainotu
dažādi priekšmeti, kas var
lidot prom no dārza
instrumenta darbības vietas.
Sekojiet, lai citas personas atrastos
drošā attālumā no dārza instrumenta.
Nēsājiet ausu aizsargus un
aizsargbrilles.
Nelietojiet dārza instrumentu
lietus laikā un neatstājiet to
lietū.
Izslēdziet izstrādājumu un
atvienojiet to no elektrotīkla
kontaktligzdas pirms
regulēšanas, tīrīšanas vai
apkalpošanas, kā arī
gadījumos, ja ir samezglojies,
pārgriezts vai citādi bojāts tā
F 016 L94 042 | (17.09.2020)
elektrokabelis, kā arī tad, ja
izstrādājums tiek atstāts bez
uzraudzības.
Nepieskarieties izstrādājuma
daļām, pirms tās nav pilnīgi
apstājušās. Pēc izstrādājuma
izslēgšanas tā turbīna zināmu laiku
turpina rotēt un var radīt
savainojumus.
Lietojot izstrādājumu, turiet
to attiecīgā darba veikšanai
piemērotā stāvoklī.
Piemēram, darbinot
izstrādājumu lapu uzsūkšanas
režīmā, to nedrīkst turēt
apgrieztā stāvoklī.
Lietošana
Neļaujiet lietot dārza instrumentu
u
bērniem vai personām, kas nav
iepazinušās ar šiem norādījumiem.
Minimālais vecums instrumenta
lietotājiem tiek noteikts atbilstoši
nacionālajai likumdošanai. Laikā,
kad dārza instruments netiek lietots,
uzglabājiet to vietā, kas nav
sasniedzama bērniem.
Šis dārza instruments nav paredzēts,
u
lai to lietotu personas (tai skaitā
bērni) ar samazinātām fiziskajām,
sensorajām vai garīgajām spējām vai
nepietiekošu pieredzi un/vai
nepietiekošām zināšanām, izņemot
gadījumus, kad instrumenta
lietošana notiek par minēto personu
drošību atbildīgas personas
uzraudzībā vai saņemot no tās
Bosch Power Tools

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

Table of Contents